Skip to main content sv

NIKK står för Nordisk information för kunskap om kön. NIKK är ett nordiskt samarbetsorgan under Nordiska ministerrådet. Vi samlar in och förmedlar kunskap om politik och praktik, fakta och forskning på jämställdhets- och LGBTI-området i ett nordiskt perspektiv.


AKTUELLT

Så arbetar Nordens länder för att motverka hatbrott mot LGBTI-personer

De nordiska länderna är bland de mest progressiva i världen när det kommer till LGBTI-personers hälsa och välmående. Ändå utsätts många för våld, hat, hot och trakasserier på grund av sin sexuella läggning eller könsidentitet. Nu släpps en ny rapport som belyser situationen.

Rapporten Hatbrott mot LGBTI-personer i Norden beskriver hur de nordiska länderna arbetar för att fånga upp och motverka hatbrott mot LGBTI-personer och synliggör betydelsefulla aktörer, strategier och lagstiftning.

Så arbetar Nordens länder för att motverka hatbrott mot LGBTI-personer »


Foto: Josh Willink, Pexels

NYTT PROJEKT

Genusperspektiv på hållbarhet fokus i nytt projekt

Hur kan vi göra det möjligt att leva hållbart i Norden? Hur kan vi bättre förstå varför skillnader i livsstil uppstår? Det är fokus för projektet ”Hållbarhet, livsstil och konsumtion med genusperspektiv”, som är en del av en tvärsektoriell satsning på hållbara livsstilar i Norden. Projektet drivs av NIKK på uppdrag av Nordiska ministerrådet och startar under hösten 2021. 

– Projektet syftar till att synliggöra könsskillnader i livsstil och konsumtion och behovet av att integrera genusaspekter i policy och praktik som rör hållbar konsumtion. Jämställdhet är en förutsättning för att uppnå ett hållbart Norden, och projektet är ett viktigt bidrag för att uppfylla Nordiska ministerrådets vision om att Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region år 2030, säger Kristin Mattsson, styrgruppsmedlem i det tvärsektoriella programmet.

Genusperspektiv på hållbarhet fokus i nytt projekt »