Skip to main content sv

NIKK står för Nordisk information för kunskap om kön och är ett nordiskt samarbetsorgan under Nordiska ministerrådet. Vi samlar in och förmedlar kunskap om politik och praktik, fakta och forskning på jämställdhets- och LGBTI-området, med ett nordiskt och tvärsektoriellt perspektiv.


NY PUBLIKATION

Genusperspektiv på gröna jobb i Norden i ny publikation

Flera av NIKK:s publicerade rapporter aktualiseras på nytt i en publikation som ger genusperspektiv på gröna jobb och social hållbarhet. 

Under åren 2020-2022 har NIKK tagit fram kunskapsmaterial om såväl arbetsmarknad och könsbundna studieval som hållbar utveckling. Nu har NIKK samlat delar av resultaten från rapporterna i en publikation som lyfter fram hur frågor om könsbundna studieval och könssegregerad arbetsmarknad, normer om kompetens och fördelning av omsorgsarbete hänger samman med omställning till gröna jobb.

Genusperspektiv på gröna jobb i Norden i ny publikation »

Foto: Johnér


Foto: norden.org

NYTT

Islands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2023 

Under 2023 är det Island som leder arbetet i Nordiska Ministerrådet. På jämställdhet och LGBTI-området lyfts i år särskilt satsningar som rör ett socialt hållbart Norden, LGBTI-personers rättigheter och genusperspektiv på klimatarbete.

Under året genomförs projekt kring transpersoners arbetlivsvillkor och ett projekt om äldre LGBTI-personers livsvillkor, som initierats av det norska ordförandeskapet 2022, slutförs. Båda projekten är viktiga satsningar för att identifiera behov och kommunicera kunskap och konklusioner.

Islands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2023 »


NYTT

Föreställningar om sexuella trakasserier utmanas i nordiska antologin Re-Imagining Sexual Harassment – Perspectives from the Nordic Region

Forskare och skribenter från olika delar av Norden skriver om sexuella trakasserier, våld och rättvisa i en ny antologi.

I boken bidrar 19 skribenter i Norden till att nyansera och fördjupa förståelser av till exempel våld i arbetslivet, sexuella trakasserier inom akademin och det juridiska systemets utmaningar och möjligheter.

Föreställningar om sexuella trakasserier utmanas i nordiska antologin Re-Imagining Sexual Harassment – Perspectives from the Nordic Region »

Foto: Johnér


Nordisk jämställdhetsfond firar tio år

NY PUBLIKATION

Nordisk jämställdhetsfond firar tio år med ny publikation!

I samband med att Nordisk jämställdhetsfond fyller tio år släpper NIKK en publikation där vi presenterar erfarenheter, insikter och effekter från det första decenniet med fonden.

I publikationen ges läsaren en inblick i tio av projekten, ett från varje år, och konkreta resultat som de har genererat. I korta reportage och intervjuer delar projektdeltagare med sig av erfarenheter, kunskaper och insikter från sitt jämställdhetsarbete. De reflekterar kring nyttan av nordiskt samarbete och hur vi kan möta de utmaningar som identifierats i det nordiska samarbetsprogrammet för jämställdhet.

Nordisk jämställdhetsfond firar tio år med ny publikation »