Skip to main content sv

NIKK står för Nordisk information för kunskap om kön och är ett nordiskt samarbetsorgan under Nordiska ministerrådet. Vi samlar in och förmedlar kunskap om politik och praktik, fakta och forskning på jämställdhets- och LGBTI-området, med ett nordiskt och tvärsektoriellt perspektiv.


Rapport om unga mäns psykiska ohälsa i Norden

I en ny nordisk rapport lyfts unga mäns psykiska ohälsa i relation till utbildning, arbetsliv och pandemi.

Forskningsöversikten fokuserar särskilt på kunskap om unga mäns psykiska hälsa i relation till dagens villkor och utmaningar inom utbildning och arbetsliv i Norden. Rapporten visar bland annat att normer om kön och skolfrånvaro påverkar den psykiska hälsan.

Rapport om unga mäns psykiska ohälsa i Norden »

Pojke in mörkt rum som tittar på en surfplattas skärm. Foto: Nick Fancher


Deltagarna på konferensen revent and Intervene – Ending Sexual Harassment at Work.. Foto: Jessoca Glanzelius

Nordisk konferens om sexuella trakasserier: ”Hög tid att gå från me too till me neither”

samlades forskare, beslutsfattare och arbetsmarknadsparter i Oslo för att ta del av resultaten från Nordiska ministerrådets forskningssatsning om sexuella trakasserier i arbetslivet.

Gemensam kamp, forskning och delad kunskap i Norden behövs för att få slut på sexuella trakasserier i arbetslivet. Det konstaterade Norges jämställdhets- och kulturminister Lubna Jaffery i sitt inledningstal.

Nordisk konferens om sexuella trakasserier: ”Hög tid att gå från me too till me neither” »


Islands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2023 

Under 2023 är det Island som leder arbetet i Nordiska Ministerrådet. På jämställdhet och LGBTI-området lyfts i år särskilt satsningar som rör ett socialt hållbart Norden, LGBTI-personers rättigheter och genusperspektiv på klimatarbete.

Under året genomförs projekt kring transpersoners arbetlivsvillkor och ett projekt om äldre LGBTI-personers livsvillkor, som initierats av det norska ordförandeskapet 2022, slutförs. Båda projekten är viktiga satsningar för att identifiera behov och kommunicera kunskap och konklusioner.

Islands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2023 »

Foto: norden.org


Foto: Johnér

Genusperspektiv på gröna jobb i Norden i ny publikation

Flera av NIKK:s publicerade rapporter aktualiseras på nytt i en publikation som ger genusperspektiv på gröna jobb och social hållbarhet. 

Under åren 2020-2022 har NIKK tagit fram kunskapsmaterial om såväl arbetsmarknad och könsbundna studieval som hållbar utveckling. Nu har NIKK samlat delar av resultaten från rapporterna i en publikation som lyfter fram hur frågor om könsbundna studieval och könssegregerad arbetsmarknad, normer om kompetens och fördelning av omsorgsarbete hänger samman med omställning till gröna jobb.

Genusperspektiv på gröna jobb i Norden i ny publikation »