Skip to main content sv

50 år sedan jämställdhetssamarbetet inleddes, nu satsar det svenska ordförandeskapet för morgondagens jämlika Norden

I år är det 50 år sedan Nordiska ministerrådet fattade beslut om ett samarbete mellan de nordiska regeringarna i jämställdhetsfrågor. Sedan dess har samarbetet både utvecklats och förändrats, och sedan 2020 omfattar det även LGBTI-personers rättigheter. Under 2024 är Sverige ordförande i Nordiska ministerrådet, och markerar 50-årsjubileet genom riktade satsningar.


Paulina Brandberg är Sveriges jämställdhetsminister och leder de nordiska ministrarnas samarbete på jämställdhets- och LGBTI-området under 2024. Hon konstaterar att jämställdhet är ett nordiskt kärnvärde och särskilt viktig i en tid då motståndet mot jämställdhet och lika rättigheter för LGBTI-personer ökar.

– Under Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2024 ska vi verka för att det nordiska samarbetet ska fortsätta att vara en stark röst för att försvara jämställdhet, kvinnors och flickors rättigheter och lika rättigheter för LGBTI-personer i och utanför Norden.

Satsningar på projekt mot våld

Sverige vill under 2024 särskilt fokusera på att motverka mäns våld mot kvinnor, annat våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck. Jämställdhetsminister Paulina Brandbergs förhoppning är att genom nya projekt och samarbeten, bidra till inhämtning av ny kunskap och ett aktivt och ömsesidigt nordiskt erfarenhetsutbyte i dessa frågor:

– Hedersrelaterat våld och förtryck är ett stort samhällsproblem som kränker och begränsar grundläggande fri- och rättigheter. För mig som jämställdhetsminister är det viktigt att alla som utsätts får rätt stöd och skydd, inklusive LGBTI-personer. Av denna anledning tar Sverige initiativ till en stor nordisk studie som kartlägger arbetet mot hedersrelaterat våld i Norden 2024–2025.

Nordisk närvaro på internationell arena

Det nordiska samarbetet fick genom FN:s kvinnokommission i New York i mars också möjlighet till internationell utblick och samverkan. I år stod Sverige och Nordiska ministerrådet värd för flera nordiska evenemang om ekonomisk jämställdhet och ekonomisk självständighet.

– Kvinnor och män ska ha likvärdig makt att forma samhället och sina egna liv. En viktig förutsättning för detta är att öka den ekonomiska jämställdheten. Ekonomisk jämställdhet är också centralt i det våldsförebyggande arbetet, säger Paulina Brandberg

Viktiga satsningar på LGBTI-området

Transpersoners arbetsvillkor är ett av projekten som ordförandeskapet avsatt särskilda medel för. Paulina Brandbergs förhoppning är att kunskapen om transpersoners arbetsvillkor kan öka och uppmärksammas genom dialog och erfarenhetsutbyte mellan nordiska aktörer på området bland annat genom en nordisk konferens i oktober.

–  I Norden liksom internationellt är arbetslivsvillkoren för transpersoner som grupp sämre än för majoritetsbefolkningen. Flera nordiska undersökningar pekar på att arbetslösheten för transpersoner är högre och de är också en grupp som är särskilt utsatt för diskriminering, trakasserier och hot.

Följ det nordiska samarbetet på jämställdhet- och LGBTI-området via webbplatserna: www.norden.org och www.nikk.no och på NIKK:s sidor på Facebook och Linkedin.

Updaterad 16 april 2024