Skip to main content sv

NIKK står för Nordisk information för kunskap om kön och är ett nordiskt samarbetsorgan under Nordiska ministerrådet. Vi samlar in och förmedlar kunskap om politik och praktik, fakta och forskning på jämställdhets- och LGBTI-området, med ett nordiskt och tvärsektoriellt perspektiv.Sök medel för projekt som främjar LGBTI-personers villkor

I september utlyses medel från Nordisk LGBTI-fond för tredje gången. Syftet är att främja nordiskt samarbete inom området och att förbättra LGBTI-personers levnadsvillkor i regionen. Ansökningsperioden är 1 september till 3 oktober.

Projekt som bidrar både till nordisk nytta och till arbetet för LGBTI-personers lika rättigheter och möjligheter i Norden kan söka medel från fonden. Totalt ska ca 1,2 miljoner danska kronor fördelas.

Sök medel för projekt som främjar LGBTI-personers villkor »

Foto: norden.org


Foto: Carina Elmäng

Nordisk konferens om sexuella trakasserier i arbetslivet

ANMÄLAN ÖPPEN NU

NIKK anordnar 30 oktober 2023 i Oslo en konferens utifrån den nordiska forskningssatsningen om sexuella trakasserier i arbetslivet.

Nordic conference: Prevent and Intervene – Ending Sexual Harassment at Work, på Litteraturhuset i Oslo 30 oktober, följer upp resultaten från de fem projekt som beviljats medel i den nordiska forskningssatsningen om sexuella trakasserier i arbetslivet 2021-2023.

Nordisk konferens om sexuella trakasserier i arbetslivet »


Genusperspektiv på gröna jobb i Norden i ny publikation

Flera av NIKK:s publicerade rapporter aktualiseras på nytt i en publikation som ger genusperspektiv på gröna jobb och social hållbarhet. 

Under åren 2020-2022 har NIKK tagit fram kunskapsmaterial om såväl arbetsmarknad och könsbundna studieval som hållbar utveckling. Nu har NIKK samlat delar av resultaten från rapporterna i en publikation som lyfter fram hur frågor om könsbundna studieval och könssegregerad arbetsmarknad, normer om kompetens och fördelning av omsorgsarbete hänger samman med omställning till gröna jobb.

Genusperspektiv på gröna jobb i Norden i ny publikation »

Foto: Johnér


Foto: norden.org

Islands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2023 

Under 2023 är det Island som leder arbetet i Nordiska Ministerrådet. På jämställdhet och LGBTI-området lyfts i år särskilt satsningar som rör ett socialt hållbart Norden, LGBTI-personers rättigheter och genusperspektiv på klimatarbete.

Under året genomförs projekt kring transpersoners arbetlivsvillkor och ett projekt om äldre LGBTI-personers livsvillkor, som initierats av det norska ordförandeskapet 2022, slutförs. Båda projekten är viktiga satsningar för att identifiera behov och kommunicera kunskap och konklusioner.

Islands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2023 »