Skip to main content sv
Warning: Undefined array key 1 in /home/nikkhems/public_html/wp-includes/functions.php on line 1182

Nya nordiska samarbetsprojekt på LGBTI-området beviljas medel

Nordisk LGBTI-fond har efter utlysningen 2023 beviljat medel till tre nya samarbetsprojekt. Projekten kommer att arbeta med barns och ungas mående i skolan, ekonomisk jämlikhet för transpersoner och LGBTI och åldrande i Norden.


Följande tre projekt har beviljats medel från Nordisk LGBTI-fond:

LGBTI och åldrande i de nordiska länderna
Projektet planerar en konferens för experter, yrkesverksamma och representanter från målgruppen för att skapa ett nordiskt nätverk för att kunna dela kunskap, erfarenheter, samarbeta och lyfta LGBTI-perspektivet i nordiska politiska processer. Läs mer om projektet här.

Utveckling av utbildningsprogram för att stödja LGBTI+-personers välbefinnande i skolan
Skolmiljöer genomgår en tillbakagång där hat och våld mot LGBTI+-elever ökar. Genom detta projekt ska lärare och skolpersonal i Norden få tillgång till utbildning och forum för att dela erfarenheter och kunskap om hur LGBTI+-elevers trygghet kan öka. Läs mer om projektet här.

Trans, arbetsmarknad, plånbok
Projektet vill synliggöra konsekvenser av diskriminering av transpersoner. En studie kommer att utföras för att ta fram jämlikhetsdata för transpersoner, med fokus på arbetsmarknad och privatekonomi. Studiens resultat kommer att presenteras i en rapport samt spridas på en slutkonferens under 2024. Läs mer om projektet här.

Nordisk LGBTI-fond administreras av NIKK på uppdrag av Nordiska ministerrådet. Information om utlysningen 2024 kommer senare i år.

Sök medel för projekt som främjar LGBTI-personers villkor

Foto: norden.org

I september utlyses medel från Nordisk LGBTI-fond för tredje gången. Syftet är att främja nordiskt samarbete inom området och att förbättra LGBTI-personers levnadsvillkor i regionen. Ansökningsperioden är 1 september till 3 oktober, 14.00 (CET).


Arbetet för att förbättra LGBTI-personers levnadsvillkor är en viktig del av Nordiska ministerrådets vision om att bli världens mest hållbara och integrerade region.

Sedan 2020 är LGBTI ett utpekat politikområde där de nordiska länderna samarbetar för att LGBTI-personer ska ha lika rättigheter och möjligheter. En del av samarbetet är Nordisk LGBTI-fond, som administreras av NIKK på uppdrag av Nordiska ministerrådet. I höst öppnar fonden för ansökningar för tredje året i rad.

Vem kan söka medel?

Dialog och samarbete är en av det nordiska samarbetets hörnstenar. Nordisk LGBTI-fond ger möjlighet till just detta. Fonden finansierar projekt där minst tre organisationer, från minst tre nordiska länder, samarbetar. Utlysningen är öppen för olika verksamheter och organisationer, såsom frivilligorganisationer, myndigheter och företag.

Projekt som bidrar både till nordisk nytta och till arbetet för LGBTI-personers lika rättigheter och möjligheter i Norden kan söka medel från fonden. Totalt ska ca 1,2 miljoner danska kronor fördelas.

Aktiviteterna ska starta under 2024 och genomföras inom två år. Pengarna kan exempelvis användas till att ta fram gemensamma metoder, utveckla ny kunskap eller arrangera konferenser och nätverk.

Anmäl dig till vårt digitala “frågor & svar”

Den 12 september kl. 14:30 (CET) arrangerar vi ett digitalt möte via Teams där du får möjlighet att veta mer om fonden och att ställa dina frågor kring ansökan. Anmäl dig här senast den 11 september.

Sök medel för projekt som främjar LGBTI-personers villkor

Foto: Martin Zachrisson/norden.org

I höst utlyses medel från Nordisk LGBTI*-fond för andra gången. Syftet är att främja nordiskt samarbete inom området och att förbättra LGBTI-personers levnadsvillkor i regionen. Ansökningsperioden börjar 1 september. 


Arbetet för att förbättra LGBTI-personers levnadsvillkor är en viktig del av Nordiska ministerrådets vision om att bli världens mest hållbara och integrerade region. 

Sedan 2020 samarbetar de nordiska länderna för att LGBTI-personer ska ha lika rättigheter och möjligheter i Norden. En del av samarbetet är Nordisk LGBTI-fond, som administreras av NIKK på uppdrag av Nordiska ministerrådet. I höst öppnar fonden för ansökningar för andra året i rad. 

Vem kan söka medel? 

Dialog och samarbete är en av det nordiska samarbetets hörnstenar. Nordisk LGBTI-fond ger möjlighet till just detta. Fonden finansierar projekt där minst tre organisationer, från minst tre nordiska länder, samarbetar. Utlysningen är öppen för olika verksamheter och organisationer, såsom frivilligorganisationer, myndigheter och företag. 

Projekt som bidrar både till nordisk nytta och till arbetet för LGBTI-personers lika rättigheter och möjligheter i Norden kan söka medel från fonden. Totalt ska ca 1,5 miljoner danska kronor fördelas. 

Aktiviteterna ska starta under 2022 och genomföras inom två år. Pengarna kan exempelvis användas till att ta fram gemensamma metoder, utveckla ny kunskap eller arrangera konferenser och nätverk. 

Hålltider för Nordisk LGBTI-fond   

Ansökan görs genom ett formulär som kommer att finnas tillgängligt på nikk.no under ansökningsperioden.  

  • 1 september – utlysningen öppnar 
  • 30 september – sista dag för ansökan 
  • November/December – sökande meddelas om beslut 
  • December – kontrakt skrivs 

Kommande arrangemang inom nordiskt LGBTI-samarbete 

Förutom arbetet med fonden bidrar NIKK också med att samla och sprida kunskap inom området. I maj anordnas flera olika arrangemang inom det nordiska samarbetet för stärkta LGBTI-rättigheter.  

Den 20–22 maj arrangeras en tredagarskonferens i Oslo, som syftar till att möjliggöra kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan nordiska LGBTI-organisationer. Konferensen organiseras av projektet Enhancing Nordic LGBT+ organisations capacities amidst an international backlash against LGBT+ rights, som finansieras av Nordisk LGBTI-fond. NIKK finns på plats som observatör, för att förmedla information om möjligheterna med fonden och synliggöra det nordiska LGBTI-samarbetet generellt. 

Den 20 maj håller NIKK även en nätverksträff i Oslo för de projekt som beviljades medel från Nordisk LGBTI-fond 2021. Vid träffen får deltagarna bland annat möjlighet att presentera sina projekt och diskutera nordiska aktörers samarbete inom LGBTI-området. 

*LGBTI är en förkortning av engelskans lesbian, gay, bisexual, trans och intersex. Förkortningarna kan variera i de nordiska länderna, men LGBTI används genomgående i det officiella nordiska samarbetet, liksom det görs i andra internationella organisationer. 

Läs allt om nya Nordiska LGBTI-fonden på fyra språk

Foto: Martin Zachrisson/norden.org

I höst går det för första gången att söka medel från Nordisk LGBTI-fond. Nu har vi samlat information om den nya fonden i ett utskick som finns tillgängligt på engelska, finska, isländska och svenska. 


Fonden är en del av det nya nordiska samarbetet för att förbättra LGBTI-personers villkor. NIKK har i uppdrag att administrera fonden. Den 1 september öppnar vi upp för ansökningar. 

Genom fonden finansieras projekt där minst tre organisationer, från minst tre nordiska länder, samarbetar för att främja arbetet för LGBTI-personers lika rättigheter, behandling och möjligheter i Norden. Projekt som på olika sätt syftar till att främja LGBTI-rättigheter, bidrar till ny kunskap och erfarenhetsutbyte eller manifesterar och utvecklar nordisk samhörighet, kan söka medel från fonden.  

Nu finns all information om fonden samlad i ett utskick som finns tillgängligt på engelskafinskaisländska och svenska.  

Ny nordisk fond främjar LGBTI-personers villkor

Foto: Martin Zachrisson/norden.org

Sedan 2020 samarbetar de nordiska länderna för att LGBTI-personer ska ha lika rättigheter, behandling och möjligheter i regionen. I år utlyses medel från Nordisk LGBTI-fond för första gången. Fonden syftar till att främja nordiskt arbete för att förbättra LGBTI-personers villkor. 


Sedan 2020 samarbetar de nordiska länderna för att LGBTI-personer ska ha lika rättigheter, behandling och möjligheter i regionen. I år utlyses medel från Nordisk LGBTI-fond för första gången. Fonden syftar till att främja nordiskt arbete för att förbättra LGBTI-personers villkor. 

Strategin för det nya nordiska samarbetet om LGBTI-personers villkor sätts i verket 2021. En del i arbetet är den nya fond som syftar till att främja nordiskt samarbete inom LGBTI-området.  

— LGBTI-personer ska kunna leva fria, öppna och bra liv i de nordiska länderna. Den nordiska LGBTI-fonden är ett viktigt led i att nå dit. Fonden är ett unikt sätt för att stötta nordiskt förändringsarbete på LGBTI-området, säger Finlands jämställdhetsminister Thomas Blomqvist. 

Projekt som bidrar till arbetet för LGBTI-personers lika rättigheter, behandling och möjligheter i Norden kan söka medel från fonden. Totalt ska 1 238 000 danska kronor fördelas. NIKK administrerar Nordisk LGBTI-fond på uppdrag av Nordiska ministerrådet och kommer att ta emot ansökningar efter sommaren 2021.  

Liksom för Nordisk jämställdhetsfond krävs att aktörer från minst tre nordiska länder medverkar i ansökan. Tack vare samarbetet växer kunskapen och sprids över gränserna. Vi hittar gemensamma lösningar och lär av varandra. Aktiviteterna ska starta under 2021 och genomföras inom två år. Pengarna kan användas till att ta fram gemensamma metoder, utveckla ny kunskap, arrangera konferenser och nätverk med mera. 

— Vi vet att det finns stor kompetens, kunskap och vilja att driva utvecklingen framåt, inte minst inom civilsamhället. Det hoppas vi avspeglas i ansökningarna, säger Thomas Blomqvist. 
 

Preliminära hålltider för Nordisk LGBTI-fond  

Ansökan görs genom ett formulär som kommer finnas tillgängligt på nikk.no under ansökningstiden. 

  • 1 september – utlysningen öppnas  
  • 30 september  – sista dag för ansökan  
  • November/December – beslut meddelas sökande  
  • December – kontrakt skrivs 

 
Läs mer om Nordisk LGBTI-fond här och förbered din ansökan genom att läsa vår guide för dig som ska söka medel

Updaterad 23 maj 2022