Skip to main content sv
Warning: Undefined array key 1 in /home/nikkhems/public_html/wp-includes/functions.php on line 1182

Sök nordiska medel för projekt som främjar lgbti-personers villkor

Foto: Masma/Unsplash

I september utlyses medel från Nordisk lgbti*-fond för fjärde gången. Syftet är att främja nordiskt samarbete inom området och att förbättra lgbti-personers levnadsvillkor i regionen. Ansökningsperioden är 2 september till 1 oktober 2024.


Arbetet för att förbättra lgbti-personers levnadsvillkor är en viktig del av Nordiska ministerrådets vision om att bli världens mest hållbara och integrerade region.

Sedan 2020 är lgbti ett utpekat politikområde där de nordiska länderna samarbetar för att lgbti-personer ska ha lika rättigheter och möjligheter. En del av samarbetet är Nordisk lgbti-fond, som administreras av NIKK på uppdrag av Nordiska ministerrådet. I höst öppnar fonden för ansökningar för fjärde året i rad.

Vem/vilka kan söka medel?

Dialog och samarbete är en av det nordiska samarbetets hörnstenar. Nordisk lgbti-fond ger möjlighet till just detta. Fonden finansierar projekt där minst tre olika organisationer, från minst tre olika nordiska länder, samarbetar. Utlysningen är öppen för olika verksamheter och organisationer, som frivilligorganisationer, lärosäten, myndigheter och företag.

Projekt som bidrar både till nordisk nytta och till arbetet för lgbti-personers lika rättigheter och möjligheter i Norden kan söka medel från fonden. Totalt ska ca 1,2 miljoner danska kronor fördelas.

Aktiviteterna ska starta senast i början av 2025 och genomföras inom två år. Pengarna kan exempelvis användas till att ta fram gemensamma metoder, utveckla ny kunskap eller arrangera konferenser och nätverk.

Ny rapport belyser transpersoners arbetslivsvillkor i Norden

""

Transpersoner är en särskilt utsatt grupp som möter olika typer av hinder i livet, inte minst i arbetslivet där villkoren för transpersoner som grupp är sämre än för majoritetsbefolkningen. Samtidigt har det de senaste åren skett bakslag när det gäller lgbti-personers livsvillkor både i Norden och globalt, och särskilt transpersoner har drabbats hårt. För att öka kunskapen om transpersoners arbetslivsvillkor och de bakomliggande faktorer som påverkar gruppens sysselsättning har NIKK sammanfattat kunskapsfältet i Norden i en ny rapport. 


Kunskapsöversikten visar att många av de hinder som transpersoner möter i och runt arbetslivet har en grund i snäva normer, något som avspeglar sig i såväl rekryteringsprocesser, arbetsmiljö och möjligheter till karriärutveckling. Att bryta mot dessa föreställningar om vad kön är innebär ofta någon typ av bestraffning från det omgivande samhället, oavsett om det sker genom att man blir bortplockad ur en rekryteringsprocess, blir diskriminerad eller illa bemött av kollegor och kunder eller får ett oprofessionellt bemötande av chefen. Susanna Young Håkansson är utredare på Nationella sekretariatet för genusforskning, där NIKK är placerat, och har skrivit kunskapsöversikten.

Olika typer av exkluderingsprocesser, som diskriminering och transfobiskt klimat, är vanliga hinder för att kunna ha ett tryggt och utvecklande arbetsliv. Det gäller i både sökandet efter jobb och i arbetsmiljön på en arbetsplats. Dessa arbetslivsvillkor kan ha allvarliga konsekvenser för transpersoners ekonomi, livskvalitet och hälsa.  

Susanna Young Håkansson, utredare

Resultaten från flera av rapporterna visar även att typ av könsidentitet påverkar transpersoners erfarenheter i arbetslivet. Till exempel utsätts transkvinnor för trakasserier och diskriminering i högre grad än transmän, både på arbetsplatser och i rekryteringsprocesser. Ålder är en annan viktig faktor – unga transpersoner är ofta särskilt utsatta och mycket tyder på att många transpersoner får en dålig start i arbetslivet.  

Med undantag för en rapport så tas ekonomisk utsatthet inte upp explicit i det inkluderade materialet. Men utifrån vad vi får veta om transpersoners överrepresentation när det gäller arbetslöshet, utsatthet för diskriminering, bland annat i rekrytering, sjukdom som påverkar arbetsförmågan och dåliga anställningsvillkor, såsom osäkra anställningar och låga löner, så pekar kunskapsöversiktens resultat mot att det är vanligare att personer i gruppen transpersoner än i majoritetsbefolkningen har svårt att försörja sig och riskerar eller lever i fattigdom och ekonomisk utsatthet.

Susanna Young Håkansson

Europeiska data visar att många transpersoner i Norden har svårt att klara sig ekonomiskt och en betydande andel har erfarenhet av svår ekonomisk utsatthet. I det nordiska materialet ser vi däremot få exempel på att frågor om arbetslivsvillkor och ekonomi kopplas ihop med vilka konsekvenser det får för aspekter som hälsa, bostad och andra förutsättningar för att leva ett tryggt och drägligt liv. Det är områden där mer nordisk kunskap behövs. 

Till grund för kunskapsunderlaget ligger litteratur om transpersoners arbetslivsvillkor framtagen i de nordiska länderna samt dialoger som genomförts med civilsamhällesorganisationer och arbetslivsaktörer. Intervjuer har genomförts med företrädare för civilsamhällesorganisationer på Grönland, Färöarna och Åland för att få en bild av hur situationen ser ut där.  

Nyckelbudskap om äldre lgbti-personers möten med vård och omsorg

""

NIKK lanserar nu en publikation som ger en introduktion till kunskapsläget inom området äldre lgbti-personers livsvillkor och hur forskare och andra experter på området beskriver angelägna problem och kunskapsluckor samt identifierar åtgärder som krävs för förändring.


Publikationen sammanfattar och ger en introduktion till kunskapsläget på området och hur forskare och andra experter beskriver problem och kunskapsluckor samt identifierar åtgärder som krävs för förändring. Den sammanfattar de viktigaste budskapen från ett högnivåmöte med experter, som hölls i samband med lanseringen av den nordiska rapporten: “Han gick tillbaka in i garderoben”: Äldre lgbti-personers interaktioner med vård och omsorg i de nordiska länderna.

Rapportens titel: “Han gick tillbaka in i garderoben” speglar de erfarenheter som vissa äldre lgbti-personer har när de flyttar till vårdhem där deras behov inte tillgodoses på rätt sätt.

Nyckelbudskap i urval

 • Transvården påverkas negativt av det faktum att transpersoner fortfarande patologiseras i alla de nordiska länderna.
 • Det saknas forskning om vårdpersonal i relation till lgbti-frågor. Mer forskning behövs.
 • Det finns ett behov av mer kunskap om äldre lgbti-personers specifika
  hälsoproblem och sjukdomar.
 • Bättre arbetsvillkor för vårdpersonal leder till bättre vård för lgbti-personer.
 • Avsätt medel för forskning och utbildningsmaterial om äldre lgbti-personer.

Nya nordiska samarbetsprojekt på LGBTI-området beviljas medel

Nordisk LGBTI-fond har efter utlysningen 2023 beviljat medel till tre nya samarbetsprojekt. Projekten kommer att arbeta med barns och ungas mående i skolan, ekonomisk jämlikhet för transpersoner och LGBTI och åldrande i Norden.


Följande tre projekt har beviljats medel från Nordisk LGBTI-fond:

LGBTI och åldrande i de nordiska länderna
Projektet planerar en konferens för experter, yrkesverksamma och representanter från målgruppen för att skapa ett nordiskt nätverk för att kunna dela kunskap, erfarenheter, samarbeta och lyfta LGBTI-perspektivet i nordiska politiska processer. Läs mer om projektet här.

Utveckling av utbildningsprogram för att stödja LGBTI+-personers välbefinnande i skolan
Skolmiljöer genomgår en tillbakagång där hat och våld mot LGBTI+-elever ökar. Genom detta projekt ska lärare och skolpersonal i Norden få tillgång till utbildning och forum för att dela erfarenheter och kunskap om hur LGBTI+-elevers trygghet kan öka. Läs mer om projektet här.

Trans, arbetsmarknad, plånbok
Projektet vill synliggöra konsekvenser av diskriminering av transpersoner. En studie kommer att utföras för att ta fram jämlikhetsdata för transpersoner, med fokus på arbetsmarknad och privatekonomi. Studiens resultat kommer att presenteras i en rapport samt spridas på en slutkonferens under 2024. Läs mer om projektet här.

Nordisk LGBTI-fond administreras av NIKK på uppdrag av Nordiska ministerrådet. Information om utlysningen 2024 kommer senare i år.

Summering av det isländska ordförandeskapet 2023

"" Foto: Johnér

Så är 2023 till ända och därmed även det isländska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet. Under det isländska ordförandeskapsåret har fokus bland annat riktats mot äldre LGBTI-personer rättigheter, genusperspektiv på klimatarbete och transpersoners arbetslivsvillkor.


När Islands statsminister Katrín Jakobsdóttir lanserade sitt ordförandeskap i Nordiska ministerrådet i början av året betonade hon att jämställdhet- och LGBTI-arbetet är en av hörnstenarna i det nordiska samarbetet. Särskilt såg hon det som viktigt att använda den gemensamma nordiska rösten till att lyfta LGBTI-personers utsatthet och den ökande förekomsten av hot och hat i Norden och andra delar av världen. För att åstadkomma förändring har det isländska ordförandeskapet under året tagit initiativ till en kampanj riktad mot unga nordbor, för att förebygga och bekämpa hate speech och trakasserier. Detta gjordes bland annat genom att fortsätta lyfta den färdplan som de nordiska jämställdhetsministrarna upprättade 2022 (Pushing back the push-back: Nordic Roadmap on advancing gender equality, women’s and girls’ rights, and equal rights of LGBTI-persons).

Det är oerhört viktigt att fortsätta kampen mot bakslaget mot jämställdhet och LGBTI-rättigheter. Vi har en lång tradition av givande nordiskt samarbete på jämställdhetsområdet, och samarbetet mellan de nordiska länderna på LGBTI-området har också varit framgångsrikt under de senaste åren. Det är vår plikt att göra vad vi kan när kvinnors och LGBTI-personers rättigheter är under attack.

Katrín Jakobsdóttir

Ett av projekten som följer i spåren av de nordiska jämställdhetsministrarnas plan för att motverka den push-back som skett gällande LGBTI-personers livsvillkor är; Transpersoners arbetslivsvillkor. Genom att sammanfoga nationella studier på området är förhoppningen om att kunna ge en tydligare bild av transpersoners arbetslivsvillkor i Norden. NIKK har under året arrangerat samtal med LGBTI-organisationer i Norden och de nordiska diskrimineringsombudsmännen och har fler arrangemang planerade för 2024. Förhoppningen är att dokumentation från dessa möten kan addera ytterligare kunskap till den forskningsöversikt om transpersoners arbetslivsvillkor som publiceras under nästa år.

Transpersoner attackeras och marginaliserats på många sätt, och mycket tyder på att deras situation är värre än för andra grupper inom LGBTI-communityt. Det är viktigt att öka vår kunskap om transfrågor så att lämpliga åtgärder kan vidtas och fördomar kan motverkas genom utbildning på alla nivåer i samhället.

Katrín Jakobsdóttir

Undersökningar visar att LGBTI-personer upplever särskilda utmaningar i livet.  Men kunskapen om vilka utmaningar äldre LGBTI-personer möter är begränsad. Det isländska ordförandeskapet har tagit vidare det initiativ som togs av det norska ordförandeskapet 2022, att sammanställa kunskap om äldre LGBTI-personers livsvillkor och möten med hälso- och omsorgsvården i Norden.  Projektet har resulterat i en nordisk rapport som publicerades i december 2023 och ett högnivåmöte på temat som arrangerades i Reykjavik under hösten. På mötet möttes forskare, civilsamhällesorganisationer, myndigheter och experter från hela Norden för att utbyta kunskaper och formulera möjligheter och utmaningar. Under 2024 kommer resultat från projektet tas tillvara genom arrangemang och samtal.

”Han gick in i garderoben igen” 

Ny rapport om äldre LGBTI-personer i Norden

Foto: Jussi Hellsten

Kunskap saknas om erfarenheter och behov hos äldre LGBTI-personer i Norden. Det visar en ny rapport från NIKK, som handlar om äldre LGBTI-personers levnadsvillkor och möten med vård och omsorg.


LGBTI-personers situation har förändrats radikalt de senaste decennierna i stora delar av världen, inklusive i de nordiska länderna. Tillgång till sociala och juridiska rättigheter har ökat, ett starkare skydd mot diskriminering har upprättats, LGBTI-personer har fått större synlighet och fler mötesplatser.

Trots det visar folkhälsoundersökningar hur en könsidentitet eller sexualitet som går bortom normen fortfarande har betydelse. LGBTI-personer, i synnerhet bisexuella och transpersoner, upplever större grad av utsatthet och nedsatt psykisk och fysisk hälsa än majoritetsbefolkningen över livsloppet.

Hur påverkar dessa villkor förutsättningar för äldre LGBTI-personers möjligheter i åldrandet och vad händer i kontakten med vård och omsorg? I en ny rapport från NIKK, beskrivs nuvarande forskningsläge i Norden och hur LGBTI-perspektivet beaktas i utbildningar för de yrkesgrupper som möter dem.

Rapporten består av två delar:

 • En kunskapsöversikt som beskriver forskningsläget om äldre LGBTI-personers livsvillkor och möte med vård och omsorg i de nordiska länderna, och
 • En kunskapsinventering som beskriver hur LGBTI-perspektivet beaktas i utbildningar för yrken som möter målgruppen

Rapporten har tagits fram på uppdrag av Nordiska ministerrådet och innefattar en översikt över kvantitativa och kvalitativa studier, samt intervjuer och granskning av policydokument. 

Läs allt om Nordisk LGBTI-fond på fyra språk

Foto: Martin Zachrisson/norden.org

I höst går det att söka medel från Nordisk LGBTI*-fond för andra året i rad. Nu har vi samlat information om fonden i ett utskick som finns tillgängligt på engelska, finska, isländska och svenska.


Fonden är en del av det nordiska samarbetet för att förbättra LGBTI-personers villkor. NIKK administrerar fonden på uppdrag av Nordiska ministerrådet. Den 1 september 2022 öppnar vi upp för ansökningar.

Genom fonden finansieras projekt där minst tre organisationer, från minst tre nordiska länder, samarbetar för att främja arbetet för LGBTI-personers lika rättigheter och möjligheter i Norden. Projekt som på olika sätt syftar till att främja LGBTI-rättigheter, bidrar till ny kunskap och erfarenhetsutbyte eller manifesterar och utvecklar nordisk samhörighet, kan söka medel från fonden. 

Nu finns all information om fonden samlad i ett utskick som finns tillgängligt på engelska, finska, isländska och svenska.

Läs utskicket på

*LGBTI är en förkortning av engelskans lesbian, gay, bisexual, trans och intersex. Förkortningarna kan variera i de nordiska länderna, men LGBTI används genomgående i det officiella nordiska samarbetet, liksom det görs i andra internationella organisationer.

Sök medel för projekt som främjar LGBTI-personers villkor

Foto: Martin Zachrisson/norden.org

I höst utlyses medel från Nordisk LGBTI*-fond för andra gången. Syftet är att främja nordiskt samarbete inom området och att förbättra LGBTI-personers levnadsvillkor i regionen. Ansökningsperioden börjar 1 september. 


Arbetet för att förbättra LGBTI-personers levnadsvillkor är en viktig del av Nordiska ministerrådets vision om att bli världens mest hållbara och integrerade region. 

Sedan 2020 samarbetar de nordiska länderna för att LGBTI-personer ska ha lika rättigheter och möjligheter i Norden. En del av samarbetet är Nordisk LGBTI-fond, som administreras av NIKK på uppdrag av Nordiska ministerrådet. I höst öppnar fonden för ansökningar för andra året i rad. 

Vem kan söka medel? 

Dialog och samarbete är en av det nordiska samarbetets hörnstenar. Nordisk LGBTI-fond ger möjlighet till just detta. Fonden finansierar projekt där minst tre organisationer, från minst tre nordiska länder, samarbetar. Utlysningen är öppen för olika verksamheter och organisationer, såsom frivilligorganisationer, myndigheter och företag. 

Projekt som bidrar både till nordisk nytta och till arbetet för LGBTI-personers lika rättigheter och möjligheter i Norden kan söka medel från fonden. Totalt ska ca 1,5 miljoner danska kronor fördelas. 

Aktiviteterna ska starta under 2022 och genomföras inom två år. Pengarna kan exempelvis användas till att ta fram gemensamma metoder, utveckla ny kunskap eller arrangera konferenser och nätverk. 

Hålltider för Nordisk LGBTI-fond   

Ansökan görs genom ett formulär som kommer att finnas tillgängligt på nikk.no under ansökningsperioden.  

 • 1 september – utlysningen öppnar 
 • 30 september – sista dag för ansökan 
 • November/December – sökande meddelas om beslut 
 • December – kontrakt skrivs 

Kommande arrangemang inom nordiskt LGBTI-samarbete 

Förutom arbetet med fonden bidrar NIKK också med att samla och sprida kunskap inom området. I maj anordnas flera olika arrangemang inom det nordiska samarbetet för stärkta LGBTI-rättigheter.  

Den 20–22 maj arrangeras en tredagarskonferens i Oslo, som syftar till att möjliggöra kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan nordiska LGBTI-organisationer. Konferensen organiseras av projektet Enhancing Nordic LGBT+ organisations capacities amidst an international backlash against LGBT+ rights, som finansieras av Nordisk LGBTI-fond. NIKK finns på plats som observatör, för att förmedla information om möjligheterna med fonden och synliggöra det nordiska LGBTI-samarbetet generellt. 

Den 20 maj håller NIKK även en nätverksträff i Oslo för de projekt som beviljades medel från Nordisk LGBTI-fond 2021. Vid träffen får deltagarna bland annat möjlighet att presentera sina projekt och diskutera nordiska aktörers samarbete inom LGBTI-området. 

*LGBTI är en förkortning av engelskans lesbian, gay, bisexual, trans och intersex. Förkortningarna kan variera i de nordiska länderna, men LGBTI används genomgående i det officiella nordiska samarbetet, liksom det görs i andra internationella organisationer. 

Nya nordiska samarbetsprojekt stärker LGBTI-området

Foto: Martin Zachrisson/norden.org

I höstas utlystes medel från Nordisk LGBTI-fond för allra första gången. Två projekt som stärker LGBTI-området i Norden har nu beviljats medel.


Nordisk LGBTI-fonds första utlysning har resulterat i två nya, nordiska samarbetsprojekt på LGBTI-området. Ett av projekten ska samla och utveckla nätverk för queera i Sápmi. Det andra ska arrangera en nordisk konferens och samla nordiska organisationer som arbetar för att förbättra rättigheter och levnadsvillkor för LGBTI-personer. Läs mer om projekten och vad de ska göra på respektive projekts sida.

Projekt som beviljats medel från Nordisk LGBTI-fond 2021

Nordisk LGBTI-fond administreras av NIKK på uppdrag av Nordiska ministerrådet. Information om nästa års utlysning finns tillgänglig här.

Så arbetar Nordens länder för att motverka hatbrott mot LGBTI-personer

De nordiska länderna är bland de mest progressiva i världen när det kommer till LGBTI-personers hälsa och välmående. Ändå utsätts många för våld, hat, hot och trakasserier på grund av sin sexuella läggning eller könsidentitet. Nu släpps en ny rapport som belyser situationen.


Rapporten Hatbrott mot LGBTI-personer i Norden beskriver hur de nordiska länderna arbetar för att fånga upp och motverka hatbrott mot LGBTI-personer och synliggör betydelsefulla aktörer, strategier och lagstiftning.

Alla människor ska kunna leva, bo och arbeta i Norden utan rädsla att utsättas för hat, hot och diskriminering. Den här kartläggningen ger oss bättre förutsättningar att förbättra situationen för LGBTI-personer genom att visa på vilka insatser som behövs. Till exempel behöver samarbetet mellan beslutsfattare, myndigheter och civilsamhälle stärkas, säger Finlands jämställdhetsminister Thomas Blomqvist.

I kartläggningen presenteras hur bland annat polis och rättsväsende arbetar med hatbrott i respektive land. Exempel ges på kunskapshöjande insatser och stöd till brottsoffer. Civilsamhällets roll och insatser är också i fokus.


Vanligt att arbeta förebyggande

Rapporten ger till viss del en positiv bild av utvecklingen i de nordiska länderna under de senaste decennierna. Som bidragande orsak till det nämns ny lagstiftning som skyddar LGBTI-personer mot hat och diskriminering. De flesta av länderna arbetar också förebyggande för att motverka och fånga upp hatbrott riktade mot personer på grund av deras sexuella läggning eller identitet. Ofta är flera myndigheter och organisationer i civilsamhället involverade i arbetet.

Andra faktorer som pekar i en positiv riktning är att hatbrott prioriteras av polisen i flera av länderna. Det är även vanligt att föra statistik över hur ofta och var hatbrotten sker för att öka kunskapen om dem. Flera av länderna ägnar sig också åt kunskapshöjande åtgärder som till exempel kan syfta till att få fler att anmäla brott eller höja kompetensen hos de som möter utsatta.

I rapporten framträder ett antal utmaningar i ländernas arbete med att motverka hatbrott – bland annat när det kommer till polisens arbete och hur samarbeten mellan olika aktörer fungerar. Som exempel nämns att polisen ibland missar att uppmärksamma hatmotivet bakom brotten och att de grupper som löper särskilt stor risk att utsättas för hatbrott ofta har ett bristande förtroende för polisen. Det är omständigheter som minskar möjligheterna att klara upp hatbrott. Rapporten pekar också på behovet av att förbättra samarbetet mellan polisen och civilsamhällets brottsofferstödjande verksamheter.


Flera insatser ska förbättra LGBTI-personers situation i Norden

Kartläggningen är en av flera satsningar inom ramen för den regionala LGBTI-strategi som antogs av Nordiska ministerrådet under 2020. Tidigare insatser har fokuserat på unga LGBTI-personers hälsa och välmående och under nästa år planeras en kunskapsöversikt om äldre LGBTI- personers livsvillkor.

Rapporten Hatbrott mot LGBTI-personer i Norden är framtagen av NIKK, på uppdrag av Nordiska ministerrådet. Den presenteras i samband med Nordiska ministerrådets seminarium LGBTI People’s Safety and Well-being – Good Practices in the Nordics i Helsingfors den 30 november.

Här hittar du rapporten i PDF (för utskrift)
Tillgänglig webbversion av rapporten

Updaterad 1 december 2021