Skip to main content sv

Läs allt om Nordisk LGBTI-fond på fyra språk

Foto: Martin Zachrisson/norden.org

I höst går det att söka medel från Nordisk LGBTI*-fond för andra året i rad. Nu har vi samlat information om fonden i ett utskick som finns tillgängligt på engelska, finska, isländska och svenska.


Fonden är en del av det nordiska samarbetet för att förbättra LGBTI-personers villkor. NIKK administrerar fonden på uppdrag av Nordiska ministerrådet. Den 1 september 2022 öppnar vi upp för ansökningar.

Genom fonden finansieras projekt där minst tre organisationer, från minst tre nordiska länder, samarbetar för att främja arbetet för LGBTI-personers lika rättigheter och möjligheter i Norden. Projekt som på olika sätt syftar till att främja LGBTI-rättigheter, bidrar till ny kunskap och erfarenhetsutbyte eller manifesterar och utvecklar nordisk samhörighet, kan söka medel från fonden. 

Nu finns all information om fonden samlad i ett utskick som finns tillgängligt på engelska, finska, isländska och svenska.

Läs utskicket på

*LGBTI är en förkortning av engelskans lesbian, gay, bisexual, trans och intersex. Förkortningarna kan variera i de nordiska länderna, men LGBTI används genomgående i det officiella nordiska samarbetet, liksom det görs i andra internationella organisationer.

Sök medel för projekt som främjar LGBTI-personers villkor

Foto: Martin Zachrisson/norden.org

I höst utlyses medel från Nordisk LGBTI*-fond för andra gången. Syftet är att främja nordiskt samarbete inom området och att förbättra LGBTI-personers levnadsvillkor i regionen. Ansökningsperioden börjar 1 september. 


Arbetet för att förbättra LGBTI-personers levnadsvillkor är en viktig del av Nordiska ministerrådets vision om att bli världens mest hållbara och integrerade region. 

Sedan 2020 samarbetar de nordiska länderna för att LGBTI-personer ska ha lika rättigheter och möjligheter i Norden. En del av samarbetet är Nordisk LGBTI-fond, som administreras av NIKK på uppdrag av Nordiska ministerrådet. I höst öppnar fonden för ansökningar för andra året i rad. 

Vem kan söka medel? 

Dialog och samarbete är en av det nordiska samarbetets hörnstenar. Nordisk LGBTI-fond ger möjlighet till just detta. Fonden finansierar projekt där minst tre organisationer, från minst tre nordiska länder, samarbetar. Utlysningen är öppen för olika verksamheter och organisationer, såsom frivilligorganisationer, myndigheter och företag. 

Projekt som bidrar både till nordisk nytta och till arbetet för LGBTI-personers lika rättigheter och möjligheter i Norden kan söka medel från fonden. Totalt ska ca 1,5 miljoner danska kronor fördelas. 

Aktiviteterna ska starta under 2022 och genomföras inom två år. Pengarna kan exempelvis användas till att ta fram gemensamma metoder, utveckla ny kunskap eller arrangera konferenser och nätverk. 

Hålltider för Nordisk LGBTI-fond   

Ansökan görs genom ett formulär som kommer att finnas tillgängligt på nikk.no under ansökningsperioden.  

 • 1 september – utlysningen öppnar 
 • 30 september – sista dag för ansökan 
 • November/December – sökande meddelas om beslut 
 • December – kontrakt skrivs 

Kommande arrangemang inom nordiskt LGBTI-samarbete 

Förutom arbetet med fonden bidrar NIKK också med att samla och sprida kunskap inom området. I maj anordnas flera olika arrangemang inom det nordiska samarbetet för stärkta LGBTI-rättigheter.  

Den 20–22 maj arrangeras en tredagarskonferens i Oslo, som syftar till att möjliggöra kunskaps- och erfarenhetsutbyte mellan nordiska LGBTI-organisationer. Konferensen organiseras av projektet Enhancing Nordic LGBT+ organisations capacities amidst an international backlash against LGBT+ rights, som finansieras av Nordisk LGBTI-fond. NIKK finns på plats som observatör, för att förmedla information om möjligheterna med fonden och synliggöra det nordiska LGBTI-samarbetet generellt. 

Den 20 maj håller NIKK även en nätverksträff i Oslo för de projekt som beviljades medel från Nordisk LGBTI-fond 2021. Vid träffen får deltagarna bland annat möjlighet att presentera sina projekt och diskutera nordiska aktörers samarbete inom LGBTI-området. 

*LGBTI är en förkortning av engelskans lesbian, gay, bisexual, trans och intersex. Förkortningarna kan variera i de nordiska länderna, men LGBTI används genomgående i det officiella nordiska samarbetet, liksom det görs i andra internationella organisationer. 

Nya nordiska samarbetsprojekt stärker LGBTI-området

Foto: Martin Zachrisson/norden.org

I höstas utlystes medel från Nordisk LGBTI-fond för allra första gången. Två projekt som stärker LGBTI-området i Norden har nu beviljats medel.


Nordisk LGBTI-fonds första utlysning har resulterat i två nya, nordiska samarbetsprojekt på LGBTI-området. Ett av projekten ska samla och utveckla nätverk för queera i Sápmi. Det andra ska arrangera en nordisk konferens och samla nordiska organisationer som arbetar för att förbättra rättigheter och levnadsvillkor för LGBTI-personer. Läs mer om projekten och vad de ska göra på respektive projekts sida.

Projekt som beviljats medel från Nordisk LGBTI-fond 2021

Nordisk LGBTI-fond administreras av NIKK på uppdrag av Nordiska ministerrådet. Information om nästa års utlysning finns tillgänglig här.

Så arbetar Nordens länder för att motverka hatbrott mot LGBTI-personer

De nordiska länderna är bland de mest progressiva i världen när det kommer till LGBTI-personers hälsa och välmående. Ändå utsätts många för våld, hat, hot och trakasserier på grund av sin sexuella läggning eller könsidentitet. Nu släpps en ny rapport som belyser situationen.


Rapporten Hatbrott mot LGBTI-personer i Norden beskriver hur de nordiska länderna arbetar för att fånga upp och motverka hatbrott mot LGBTI-personer och synliggör betydelsefulla aktörer, strategier och lagstiftning.

Alla människor ska kunna leva, bo och arbeta i Norden utan rädsla att utsättas för hat, hot och diskriminering. Den här kartläggningen ger oss bättre förutsättningar att förbättra situationen för LGBTI-personer genom att visa på vilka insatser som behövs. Till exempel behöver samarbetet mellan beslutsfattare, myndigheter och civilsamhälle stärkas, säger Finlands jämställdhetsminister Thomas Blomqvist.

I kartläggningen presenteras hur bland annat polis och rättsväsende arbetar med hatbrott i respektive land. Exempel ges på kunskapshöjande insatser och stöd till brottsoffer. Civilsamhällets roll och insatser är också i fokus.


Vanligt att arbeta förebyggande

Rapporten ger till viss del en positiv bild av utvecklingen i de nordiska länderna under de senaste decennierna. Som bidragande orsak till det nämns ny lagstiftning som skyddar LGBTI-personer mot hat och diskriminering. De flesta av länderna arbetar också förebyggande för att motverka och fånga upp hatbrott riktade mot personer på grund av deras sexuella läggning eller identitet. Ofta är flera myndigheter och organisationer i civilsamhället involverade i arbetet.

Andra faktorer som pekar i en positiv riktning är att hatbrott prioriteras av polisen i flera av länderna. Det är även vanligt att föra statistik över hur ofta och var hatbrotten sker för att öka kunskapen om dem. Flera av länderna ägnar sig också åt kunskapshöjande åtgärder som till exempel kan syfta till att få fler att anmäla brott eller höja kompetensen hos de som möter utsatta.

I rapporten framträder ett antal utmaningar i ländernas arbete med att motverka hatbrott – bland annat när det kommer till polisens arbete och hur samarbeten mellan olika aktörer fungerar. Som exempel nämns att polisen ibland missar att uppmärksamma hatmotivet bakom brotten och att de grupper som löper särskilt stor risk att utsättas för hatbrott ofta har ett bristande förtroende för polisen. Det är omständigheter som minskar möjligheterna att klara upp hatbrott. Rapporten pekar också på behovet av att förbättra samarbetet mellan polisen och civilsamhällets brottsofferstödjande verksamheter.


Flera insatser ska förbättra LGBTI-personers situation i Norden

Kartläggningen är en av flera satsningar inom ramen för den regionala LGBTI-strategi som antogs av Nordiska ministerrådet under 2020. Tidigare insatser har fokuserat på unga LGBTI-personers hälsa och välmående och under nästa år planeras en kunskapsöversikt om äldre LGBTI- personers livsvillkor.

Rapporten Hatbrott mot LGBTI-personer i Norden är framtagen av NIKK, på uppdrag av Nordiska ministerrådet. Den presenteras i samband med Nordiska ministerrådets seminarium LGBTI People’s Safety and Well-being – Good Practices in the Nordics i Helsingfors den 30 november.

Här hittar du rapporten i PDF (för utskrift)
Tillgänglig webbversion av rapporten

Kunskap för att förbättra unga LGBTI-personers livsvillkor i Norden

Trots att livsvillkoren för LGBTI-personer* i Norden har förändrats under de senaste sjuttio åren, visar större folkhälsoundersökningar att de har sämre psykisk och fysisk hälsa än den övriga befolkningen. Även bland yngre generationer påverkas livet av att ha en sexualitet eller könsidentitet som faller utanför den traditionella normen. Idag presenteras en rapport, framtagen av NIKK på uppdrag av Nordiska ministerrådet, som beskriver forskningsläget och presenterar ett urval av insatser för att förbättra livsvillkoren. 


Syftet med rapporten Hälsa, välmående och livsvillkor bland unga LGBTI-personer i Norden är att sprida kunskap och erfarenheter i regionen, för att bidra till bättre levnadsvillkor. Rapporten består av två delar: 

 • En forskningsöversikt som beskriver forskningsläget om unga LGBTI-personers hälsa och välmående i de nordiska länderna och  
 • En kartläggning som presenterar ett urval av insatser för att förbättra unga LGBTI-personers välmående i Norden 

Påverkar hälsan 

De studier som fokuserar på psykisk hälsa och erfarenheter av bland annat depression, ångest och stress visar att en sexualitet eller könsidentitet som går bortom normen förefaller ha stor påverkan på den psykiska hälsan. Särskilt transpersoner rapporterar högre nivåer av psykisk ohälsa.  

Studier visar att det även är betydligt vanligare med självskadebeteende,  självmordstankar och självmordsförsök bland unga LGBTI-personer, säger Anna Siverskog, filosofie doktor, lektor vid hälsohögskolan på Jönköping University och den som skrivit forskningsöversikten. 

LGBTI-gruppen rapporterar också sämre fysisk hälsa, i synnerhet transpersoner. Flera studier pekar mot att bruk av alkohol och droger är större i LGBTI-gruppen. De visar också att normer i sportsammanhang kan påverka vilka unga som känner sig välkomna där. 

Normer och livsvillkor 

Studierna visar att många unga LGBTI-personer inte kan vara så öppna med sin sexualitet eller könsidentitet som de önskar. Sexuella trakasserier och utsatthet för våld förefaller vara vanligt. Särskilt transpersoner sticker ut när det gäller att ha blivit utsatta för kränkande bemötande, behandling eller trakasserier. Våldet polisanmäls sällan. Rapporten lyfter bland annat fram resultat från studier med fokus på skola, arbetsliv, att växa upp på landsbygden, betydelsen av geografi och sammanhang där religion och konservativa normer är starka.  

Rapporten tar också upp faktorer som skapar skillnader inom LGBTI-gruppen. Till exempel rapporterar unga bisexuella ofta något sämre välmående jämfört med unga homosexuella. Det går också att i flera studier se skillnader mellan homo- och bisexuella tjejer och killar.  

En återkommande förklaringsmodell i studierna är att de svårigheter som unga LGBTI-personer upplever i vardagen handlar om så kallad minoritetsstress. Det är ett begrepp för att beskriva en minoritetsposition som medför en ökad risk att utsättas för olika psykosociala stressfaktorer (som till exempel att behöva förhålla sig till mobbning, diskriminering och våld).  Därför hamnar kunskapshöjande åtgärder i fokus när studierna lyfter rekommendationer.  

Insatser i Norden 

Kartläggningen tar upp insatser som utförs på kommunal, regional och nationell nivå, och är inhämtade från olika delar av Norden. Insatserna riktas direkt till de unga och till professioner som möter dem, exempelvis skol- och vårdpersonal. Andra åtgärder kan handla om att öka kunskapen om unga LGBTI-personers situation och att ge nyckelmyndigheter i uppdrag att särskilt fokusera på gruppen. 

Det är främst de nationella LGBTI-organisationerna som står bakom de verksamheter som riktar sig direkt till målgruppen, men det kan även vara fritidsledare eller socialsekreterare lokalt i kommunen/regionen. Det är också vanligt med samarbeten mellan organisationerna och yrkesgrupperna. LGBTI-organisationer fungerar i regel som en kunskapsbank, och ger professionella utbildning och kompetensutveckling i frågor som rör unga LGBTI-personers hälsa och livsvillkor  

Rapporten presenteras under World Pride 

Rapporten Hälsa, välmående och livsvillkor bland unga LGBTI-personer i Norden presenteras idag, 16 augusti, under World Pride och paneldebatten “Nordic Ministers gather forces for young LGBTI people’s wellbeing”. 

Sedan 2019 har LGBTI-frågor varit ett område för politiskt samarbete i Norden, och 2020 antog Nordiska ministerrådet världens första regionala LGBTI-strategi. 

*LGBTI är en förkortning av Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender och Intersex. Denna förkortning används i nordiska, och många internationella, sammanhang. 

Läs allt om nya Nordiska LGBTI-fonden på fyra språk

Foto: Martin Zachrisson/norden.org

I höst går det för första gången att söka medel från Nordisk LGBTI-fond. Nu har vi samlat information om den nya fonden i ett utskick som finns tillgängligt på engelska, finska, isländska och svenska. 


Fonden är en del av det nya nordiska samarbetet för att förbättra LGBTI-personers villkor. NIKK har i uppdrag att administrera fonden. Den 1 september öppnar vi upp för ansökningar. 

Genom fonden finansieras projekt där minst tre organisationer, från minst tre nordiska länder, samarbetar för att främja arbetet för LGBTI-personers lika rättigheter, behandling och möjligheter i Norden. Projekt som på olika sätt syftar till att främja LGBTI-rättigheter, bidrar till ny kunskap och erfarenhetsutbyte eller manifesterar och utvecklar nordisk samhörighet, kan söka medel från fonden.  

Nu finns all information om fonden samlad i ett utskick som finns tillgängligt på engelskafinskaisländska och svenska.  

Ny nordisk fond främjar LGBTI-personers villkor

Foto: Martin Zachrisson/norden.org

Sedan 2020 samarbetar de nordiska länderna för att LGBTI-personer ska ha lika rättigheter, behandling och möjligheter i regionen. I år utlyses medel från Nordisk LGBTI-fond för första gången. Fonden syftar till att främja nordiskt arbete för att förbättra LGBTI-personers villkor. 


Sedan 2020 samarbetar de nordiska länderna för att LGBTI-personer ska ha lika rättigheter, behandling och möjligheter i regionen. I år utlyses medel från Nordisk LGBTI-fond för första gången. Fonden syftar till att främja nordiskt arbete för att förbättra LGBTI-personers villkor. 

Strategin för det nya nordiska samarbetet om LGBTI-personers villkor sätts i verket 2021. En del i arbetet är den nya fond som syftar till att främja nordiskt samarbete inom LGBTI-området.  

— LGBTI-personer ska kunna leva fria, öppna och bra liv i de nordiska länderna. Den nordiska LGBTI-fonden är ett viktigt led i att nå dit. Fonden är ett unikt sätt för att stötta nordiskt förändringsarbete på LGBTI-området, säger Finlands jämställdhetsminister Thomas Blomqvist. 

Projekt som bidrar till arbetet för LGBTI-personers lika rättigheter, behandling och möjligheter i Norden kan söka medel från fonden. Totalt ska 1 238 000 danska kronor fördelas. NIKK administrerar Nordisk LGBTI-fond på uppdrag av Nordiska ministerrådet och kommer att ta emot ansökningar efter sommaren 2021.  

Liksom för Nordisk jämställdhetsfond krävs att aktörer från minst tre nordiska länder medverkar i ansökan. Tack vare samarbetet växer kunskapen och sprids över gränserna. Vi hittar gemensamma lösningar och lär av varandra. Aktiviteterna ska starta under 2021 och genomföras inom två år. Pengarna kan användas till att ta fram gemensamma metoder, utveckla ny kunskap, arrangera konferenser och nätverk med mera. 

— Vi vet att det finns stor kompetens, kunskap och vilja att driva utvecklingen framåt, inte minst inom civilsamhället. Det hoppas vi avspeglas i ansökningarna, säger Thomas Blomqvist. 
 

Preliminära hålltider för Nordisk LGBTI-fond  

Ansökan görs genom ett formulär som kommer finnas tillgängligt på nikk.no under ansökningstiden. 

 • 1 september – utlysningen öppnas  
 • 30 september  – sista dag för ansökan  
 • November/December – beslut meddelas sökande  
 • December – kontrakt skrivs 

 
Läs mer om Nordisk LGBTI-fond här och förbered din ansökan genom att läsa vår guide för dig som ska söka medel

Ny strategi ska förbättra LGBTI-personers liv i Norden

De nordiska länderna är bland de mest progressiva i världen på LGBTI-området. Men även om en hel del viktig lagstiftning är på plats, finns fortfarande stora utmaningar. Därför höjer jämställdhetsministrarna nu ambitionsnivån. LGBTI-personer ska kunna leva fria, öppna och bra liv i Norden, det är målet för en ny strategi.


Det finns utmaningar i alla de nordiska länderna när det gäller rättigheter för transpersoner, homo-, bi- och intersexuella. Det visar den nya rapporten Kartläggning och analys av LGBTI-området i Norden, som NIKK har tagit fram. Men nu höjs ambitionsnivån. Utifrån rapporten har de nordiska jämställdhetsministrarna antagit en gemensam strategi för att komma till rätta med bristerna.

Tre prioriterade insatsområden ska möta de behov som pekas ut i rapporten. Det är första gången som det nordiska samarbetet tar fram en strategi som arbetar för LGBTI-personer i Norden. Jämställdhetsministrarna är överens om en tydlig och målmedveten riktning framåt. 

– Vi kommer att arbeta för att LGBTI-personer kan leva fritt och öppet i de nordiska länderna, och ha lika god livskvalitet och livsvillkor som övriga befolkningen, sa Mogens Jensen, jämställdhetsminister i Danmark, när han stod värd för ministermötet på torsdagen.   

Framtagen i nära dialog med civilsamhället

Bakgrunden till rapporten och strategin är det nya nordiska samarbetet om lika behandling och rättigheter för LGBTI-personer. För att samarbetet ska bli träffsäkert, effektivt och långsiktigt fick NIKK i uppdrag av Nordiska ministerrådet att genomföra en kartläggning och analys av LGBTI-området. Rapporten bygger bland annat på en enkät och dialog med organisationer som arbetar med LGBTI-rättigheter i hela Norden.

Resultaten visar att negativa attityder och bristande skydd i lagstiftningen försämrar LGBTI-personers liv och psykiska hälsa. Okunskap hos myndigheter, i vården, skolan och omsorgen tvingar tillbaka äldre transpersoner till garderoben på äldreboendet och gör att unga aldrig vågar komma ut i skolan. Rapporten visar även på vilka områden och insatser som Nordiska ministerrådets verksamhet har möjlighet att bidra till. Det är utifrån dessa identifierade behov som den nya strategin har tagits fram.

Strategin börjar omsättas i politisk handling efter årsskiftet, när Finland blir ordförande i ministerrådet. 

– Jag välkomnar det ökade fokuset på LGBTI-frågor i det nordiska samarbetet.  För att insatserna ska bli kännbara i människors vardag, behöver politiken samarbeta med civilsamhälle och LGBTI-gemenskapen, säger Thomas Blomqvist, jämställdhetsminister i Finland.

En längre version av nyheten finns att läsa på norden.org.

Fotnot 1: De beslutade strategiska insatserna på LGBTI-området kommer att skrivas in i jämställdhetsministrarnas gällande samarbetsprogram och publiceras 2021.
Fotnot 2: LGBTI är en förkortning av Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender och Intersex.

Läs rapporten

NIKK har nya uppdrag om sexuella trakasserier, framtidens arbetsliv och LGBTI i Norden


NIKK har tre nya uppdrag, alla med projektstart 2019. Uppdragen fokuserar på att kartlägga forskning och kunskap om sexuella trakasserier i arbetslivet, hållbarhet och jämställdhet i framtidens högteknologiska arbetsliv samt att kartlägga och analysera LGBTI-området i Norden. Projekten ska bidra till ökad kunskap och kvalitet i jämställdhetsarbetet i Norden inom sitt respektive fält.

Hållbarhet och jämställdhet inom framtidens högteknologiska arbetsliv

Den framtida arbetsmarknaden kommer att digitaliseras, robotiseras, och automatiseras, vilket innebär att vissa yrken kommer att försvinna och allt fler arbetstillfällen efterfrågas inom den s.k. STEM-sektorn, dvs naturvetenskap, teknologi, ingenjörsvetenskap och matematik (Science, Technology, Engineering and Mathematics). Med tanke på att arbetsmarknaden är könsuppdelad och andelen kvinnor i sektorn är låg, kan detta på längre sikt få betydelse för jämställdheten på arbetsmarknaden i Norden. Nordiska ministerrådets arbetslivs-, jämställdhets-, utbildnings- och forskningssektorer samt det nordiska samarbetsprogrammet Generation 2030 har därför gett NIKK i uppdrag att ta fram ett kunskapsunderlag. Underlaget ska undersöka hur de nordiska länderna arbetar med att få bättre könsbalans på utbildningar och yrken som efterfrågas inom de naturvetenskapliga och tekniska områdena och hur detta förväntas bidra till hållbarhet och jämställdhet på framtida arbetsmarknader.

Uppdraget ska resultera i:

 • En nordisk forskningsöversikt över befintlig forskning kring könsbundna studieval inom STEM-området
 • En inventering av konkreta insatser i Norden för att minska könsobalansen inom STEM
 • En analys av inventerade insatser
 • En utblick hur ett urval av andra länder utanför Norden främjar könsbalans inom STEM

Projektperiod: juni 2019 – december 2020
Projektbudget: 800 000 DKK


Kartläggning och analys av LGBTI-området i Norden

År 2020 inleds ett nytt formellt nordiskt samarbete om lika behandling och rättigheter för LGBTI-personer. För att samarbetet ska bli träffsäkert, effektivt och långsiktigt har NIKK fått i uppdrag av Nordiska ministerrådet att genomföra en kartläggning och analys av LGBTI-området.

Uppdraget ska resultera i:

 • En kartläggning som ska belysa nationella förhållanden gällande lagstiftning och förvaltningsstruktur av LGBTI-området, teman och insatsområden i fokus på nationell nivå, samt inspirationsmodeller för det nordiska samarbetet.
 • En konsultationsprocess där civilsamhällsorganisationer, myndigheter och andra aktörer som arbetar för lika rättigheter för LGBTI-personer i Norden ges möjlighet att bidra till att identifiera teman och insatsområden det nordiska samarbetet bör prioritera på LGBTI-området.
 • Analys och rekommendationer baserade på kartläggningen och konsultationen. Rekommendationerna ska riktas till de nordiska jämställdhetsministrarna och peka på teman och insatsområden, insatser och samarbetspartners för LGBTI-området.

De nordiska jämställdhetsministrarna ska diskutera rekommendationerna och därefter anta strategiska insatsområden, som man menar ger störst möjlig nordisk nytta på LGBTI-området. Den övergripande målsättningen, insatsområden och delmål ska därefter sammanfattas i ett tillägg till Nordiska samarbetsprogrammet för jämställdhet 2019-2022.

Projektperiod: september 2019 – maj 2020
Projektbudget: 500 000 DKK


Nordiskt kunskapslyft om sexuella trakasserier: en förstudie

Nordiska ministerrådet har genom jämställdhets­samarbetet initierat en forskningsbaserad förstudie för att synliggöra kunskapsluckorna om sexuella trakasserier i arbetslivet och ta fram förslag hur de ska åtgärdas. NIKK har fått i uppdrag att genomföra förstudien, som färdigställs i mars 2020. De nordiska jämställdhets­ministrarna har dessutom beslutat att finansiera en nordisk forskningssatsning, som utifrån förstudiens förslag, ska bidra till att öka kunskapen om sexuella trakasserier i arbetslivet och ligga till grund för framtida insatser mot sexuella trakasserier. Behovet av ökad kunskap om genusbaserad utsatthet i arbetslivet och om hållbara sätt att bekämpa problemet är uppenbar i Norden. Utredningar och kartläggningar har tidigare initierats i de enskilda länderna, men en gemensam nordisk helhetsbild saknas.

Uppdraget ska resultera i:

 • En forskningsbaserad kartläggning av nyligen avslutade och pågående forskningsprojekt, kartläggningar och andra relevanta studier i Norden relaterade till genusbaserad utsatthet på arbetsmarknaden.
 • En sammanställning av det nordiskt komparativa kunskapsbehov som framkommit inom ramen för det nordiska samarbetets arbete med metoo-frågeställningarna.
 • En presentation av hur ett treårigt forskningsprogram bör utformas. Tematiskt innehåll, finansiering, former för utlysning, samt uppföljning och utvärdering ingår i uppdraget.

Projektperiod: september 2019 – mars 2020
Projektbudget: 500 000 DKK

Updated 4 december 2020