Skip to main content sv
Warning: Undefined array key 1 in /home/nikkhems/public_html/wp-includes/functions.php on line 1182

Rapport om unga mäns psykiska ohälsa i Norden

Ung man med surfplatta i mörkt rum

I en ny nordisk rapport lyfts unga mäns psykiska ohälsa i relation till utbildning, arbetsliv och pandemi. Rapporten visar bland annat att normer om kön och skolfrånvaro påverkar den psykiska hälsan.


Den psykiska ohälsan utgör ett betydande samhälls- och folkhälsoproblem i de nordiska länderna, och flera studier visar dessutom att den har ökat i Norden under de senaste åren. Studier visar att det även finns könsskillnader i psykisk ohälsa och normer om kön, sexualitet och maskulinitet spelar en viktig roll i hur unga män hanterar och upplever sin psykiska hälsa.

En ny forskningsöversikt från NIKK fokuserar särskilt på kunskap om unga mäns psykiska hälsa i relation till dagens villkor och utmaningar inom utbildning och arbetsliv i Norden. Villkoren i skola och arbetsliv kan medföra stress och psykisk ohälsa. Psykisk ohälsa påverkar också motivation till fullföljande av utbildning och ökar risken för osäker anknytning till arbetsmarknaden.

Elin Engström, verksamhetsledare för NIKK, tror att resultatet bidrar till att lyfta fram relationen mellan psykisk ohälsa, utbildning och arbetsliv:

Skolor och arbetsplatser är viktiga platser där unga män kan komma i kontakt med hälsofrämjande insatser och stöd, och de kan ge känslan av att vara en del av ett sammanhang. Samtidigt visar översikten att mycket av den psykisk ohälsan kan grunda sig i dåliga upplevelser av utbildningssystem och dålig arbetsmiljö. Det är viktigt att vi ser över vilka typer av normer och föreställningar som reproduceras i våra nordiska utbildningsinstitutioner och arbetsplatser och ger dem som behöver ett individanpassat stöd.

Studien lyfter även kunskap om vilka konsekvenser Covid-19-pandemin har fått för unga mäns psykiska hälsa, då ökad arbetslöshet, distansundervisning och isolering har riskerat att förstärka en negativ utveckling av det psykiska måendet.

Ny rapport: Så mange nordiske mænd mødes på internetfora præget af kvindehad

Ny kortlægning af nordiske mænds tilhørsforhold til kvindehadske internetfælleskaber viser, at omkring 850 nordiske unge mænd er aktive i kvindehadske internetfora. Rapporten peger på, at fællesskabernes nedsættende sprog og synet på kvinder flytter over på gængse sociale platform.


Den nordiske rapport ”The Angry Internet” har på baggrund af over 100.000 kvindehadske posts og kommentarer på internetfællesskaber som 4chan, 8chan og Reddit analyseret kvindehadske fællesskaber i Norden. Rapporten fra Center for Digital Pædagogik viser, at der er internetfora, som samler unge nordiske mænd i broderskaber, der opildner til had mod kvinder og ligestilling. Rapporten finder ingen indikationer på, at en eller flere af de nordiske brugere vil handle fysisk på deres holdninger, som der har været eksempler på i andre lande.       

– Rapporten giver ny og vigtig viden om, hvordan kvindehad findes i forskellige former på nettet. Den viser, hvordan nogle unge mænd sætter sig selv i opposition til samfundet og samler sig om værdisæt og normer, som er i direkte modstrid med ligestilling og kvinders rettigheder, der er helt centralt for vores samfund, siger Peter Hummelgaard, beskæftigelses- og ligestillingsminister i Danmark. 

Rapporten ”The Angry Internet” og dens resultater bliver præsenteret ved et internationalt digitalt lanceringsevent med oplæg af rapportens forfattere og nordiske eksperter, EU’s Ligestillingskommissær, Europarådets Kommissær for menneskerettigheder, Vicedirektøren fra UN Women samt CEO og grundlægger af Promondo og den globale kampagne ”MenCare”. Undersøgelsen er udarbejdet af Center for Digital Pædagogik for Nordisk Ministerråd som led i det danske formandskab 2020.

Updated 1 december 2020