Skip to main content sv
Warning: Undefined array key 1 in /home/nikkhems/public_html/wp-includes/functions.php on line 1182

Nordisk jämställdhetsfond söker nya projekt att finansiera 2024!

""

Syftet med Nordisk jämställdhetsfond är att stimulera nordiskt samarbete på jämställdhetsområdet. Sedan fondens inrättande 2013 har fonden finansierat över 90 projekt, och nu söker vi efter fler projekt som kan bidra till den nordiska nyttan.


För att kunna beviljas medel från Nordisk jämställdhetsfond behöver den planerade aktiviteten starta under 2024 och genomföras inom två år. Pengarna kan till exempel användas till att ta fram gemensamma metoder, ta fram ny kunskap eller arrangera konferenser och utveckla nätverk. Ansökan görs genom ett formulär som finns tillgängligt på nikk.no under ansökningstiden.

Dialog och samarbete är en av det nordiska samarbetets hörnstenar. Nordisk jämställdhetsfond ger möjlighet till just detta. Fonden finansierar projekt där minst tre olika organisationer, från minst tre nordiska länder medverkar. Färöarna, Grönland och Åland kan utgöra ett land, och det är också möjligt att inkludera ett baltiskt land i en ansökan med åtminstone två nordiska länder. Det går fint att inkludera fler länder än tre.

I årets utlysning av den nordiska jämställdhetsfonden ingår en öronmärkt insats för projekt som har fokus på jämställdhet i klimatåtgärder i Arktis.

Nordiska samarbetskommittén och Nordisk rådgivningskommitté för Arktis medfinansierar aktiviteter med 250 000 DKK under programmet Nordic Leadership for Gender Equality in Climate Action. Läs mer om Arktis-satsningen här.

Under hösten 2024 gör vi även en utlysning för den Nordiska LGBTI-fonden. Mer information kommer under våren. Söker ni inspiration till projekt, läs gärna på vår webbplats om beviljade projekt och i vår jubileumspublikation 10! – Resultat från 10 år av samarbete genom Nordisk jämställdhetsfond.  

Åtta projekt får medel genom Nordisk jämställdhetsfond 2023

Nu har åtta projekt beviljats medel från Nordisk jämställdhetsfond 2023. Sexuell exploatering på nätet, jämställdhetsfrågor i Sapmí och jämställdhet inom den Nordiska energisektorn är några av de viktiga projekt som genom fonden kan bedriva verksamhet mot ett mer jämställt Norden.


Läs mer om projekten här:

I mars-april 2024 öppnar NIKK åter upp möjligheten att söka medel för nordiskt samarbete på jämställdhetsområdet. Likt tidigare år krävs att minst tre olika aktörer från minst tre nordiska länder medverkar i ansökan. Totalt ska cirka 3 miljoner danska kronor fördelas. Mer information om hålltider kommer i januari 2024.

Nordisk jämställdhetsfond firar tio år med ny publikation!

I samband med att Nordisk jämställdhetsfond fyller tio år släpper NIKK en publikation där vi presenterar erfarenheter, insikter och effekter från det första decenniet med fonden.


När Nordiska ministerrådet inrättade Nordisk jämställdhetsfond i juni 2013 var syftet att stimulera nordiskt samarbete på jämställdhetsområdet. Sedan dess har fonden beviljat medel till frivilligorganisationer, myndigheter, forskare och nätverk inom ramen för 79 olika projekt som alla syftar till att öka jämställdheten i de nordiska länderna.

I publikationen ges läsaren en inblick i tio av projekten, ett från varje år, och konkreta resultat som de har genererat. I korta reportage och intervjuer delar projektdeltagare med sig av erfarenheter, kunskaper och insikter från sitt jämställdhetsarbete. De reflekterar kring nyttan av nordiskt samarbete och hur vi kan möta de utmaningar som identifierats i det nordiska samarbetsprogrammet för jämställdhet. De ger oss också exempel på hur barn- och ungdomsperspektiv kan integreras i jämställdhetsarbetet, och bidra till att uppnå de globala hållbarhetsmålen.

Tack vare de samarbetsprojekt som har finansierats genom jämställdhetsfonden växer kunskapen och sprids över de nordiska gränserna. Genom att dela dem kan de komma fler till nytta och inspirera till nya spännande nordiska samarbetsprojekt.

”Jämställdhet är en av de grundläggande värderingar som de nordiska ländernas delar. Det är mycket viktigt att vi stöttar både ideella organisationer och de inom akademin som arbetar för ökad jämställdhet. Jag tvivlar inte på att de projekt och den forskning som stöds av fonden kommer att hjälpa våra regeringar att utforma jämställdhetspolitiken och främja ökad jämställdhet i våra samhällen.”

– Katrín Jakobsdóttir, Islands statsminister.

Tio år av samarbete genom Nordisk jämställdhetsfond på fler språk

Finska:
Kymmenen vuotta yhteistyötä pohjoismaisen tasa-arvorahaston kautta (tillgänglig onlineversion)
Finsk version i PDF för utskrift

Isländska:
Tíu ára samstarf gegnum Norrænan jafnréttissjóð (tillgänglig onlineversion)
Isländsk version i PDF för utskrift

Svenska:
Tio år av samarbete genom Nordisk jämställdhetsfond (tillgänglig onlineversion)
Svensk version i PDF för utskrift

Engelska:
Ten years of cooperation through the Nordic Gender Equality Fund (tillgänglig onlineversion)
Engelsk version i PDF för utskrift

10! - Resultat från 10 års arbete genom Nordisk jämställdhetsfond

Läs allt om Nordisk jämställdhetsfond på fyra språk

Den 1 mars öppnar Nordisk jämställdhetsfond upp för ansökningar. Nu har vi samlat information om fonden i ett utskick som finns tillgängligt på engelska, finska, isländska och svenska.  


Nordisk jämställdhetsfond finansierar samarbeten som främjar jämställdhet. Genom fonden utlyser Nordiska ministerrådet årligen medel till projekt där minst tre organisationer, från minst tre nordiska länder samarbetar. NIKK har i uppdrag att administrera fonden. Den 1 mars 2022 öppnar vi upp för ansökningar.  

Nu finns all information om fonden samlad i ett utskick som finns tillgängligt på engelska, finska, isländska och svenska.   

Nya samarbetsprojekt stärker jämställdheten i Norden


Vem begår könsrelaterade övergrepp på nätet – och hur kan skadorna minimeras? Det är en fråga som behandlas av ett av de sex projekt som har beviljats medel från Nordisk jämställdhetsfond 2021. Ett annat projekt ska utveckla en nordisk metod för att skapa en inkluderande och jämställd skola med fokus på elevdeltagande.


Under våren utlystes medel från Nordisk jämställdhetsfond för nionde året i rad. Utlysningen har resulterat i sex nya, nordiska samarbetsprojekt på jämställdhetsområdet. Läs mer om projekten och vad de ska göra på respektive projekts sida. 

Projekt som beviljats medel av Nordisk jämställdhetsfond 2021

Nordisk jämställdhetsfond administreras av NIKK på uppdrag av Nordiska ministerrådet. Information om utlysningen 2022 kommer senare i år. Läs mer om fonden här.


Updaterad 1 november 2021