Skip to main content sv
Warning: Undefined array key 1 in /home/nikkhems/public_html/wp-includes/functions.php on line 1182

Seminarium i Reykjavik om sexuella trakasserier i Norden 

Hur kan nya perspektiv på rättvisa, våld, exploatering och arbete bidra till att vi bättre kan hantera och förebygga sexuella trakasserier? Dessa frågor lyfts i två nordiska antologier som är utgångspunkt för ett seminarium NIKK arrangerar i Reykjavik.


Den 25 april bjuder NIKK tillsammans med RIKK, Institute for Gender, Equality and Difference vid Islands universitet och Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet in till ett tankeväckande och inspirerade samtal för alla som arbetar med att förebygga sexuella trakasserier genom forskning, policyutformning eller i sin praktik.   

Under seminariet samtalar författare och redaktörer kring några av de centrala frågorna i de två antologierna ”The Routledge Handbook of the Politics of the #MeToo Movement” (2021, Routledge) och ”Re-Imagining Sexual Harassment – Perspectives from the Nordic Region” som ges ut i samverkan mellan NIKK och Nationella sekretariatet för genusforskning och publiceras 18 april 2023 (Policy Press/Bristol University Press).  

Programmet publiceras inom kort! 

Medverkande

 • Maja Lundqvist, medredaktör för Re-Imagining Sexual Harassment. Perspectives from the Nordic Region (Perspektiv från Norden).  
 • Hildur Fjóla Antonsdóttir, doktor i rättssociologi, författare till kapitlet “Beyond Restorative Justice. Survivors’ Calls for Innovative Practices in Iceland” i Re-Imagining Sexual Harassment.  
 • Silas Aliki, advokat och författare, författare till kapitlet “I Have Always Thought a Lot about the Nature of Violence. Carceral Feminism and Sexual Violence in the Neoliberal State” i Re-Imagining Sexual Harassment. 
 • Giti Chandra, medredaktör för The Routledge Handbook of the Politics of the #MeToo Movement och författare till kapitlet “The Anonymous Feminist. Agency, Trauma, Personhood, and the #MeToo Movement”. 
 • Irma Erlingsdóttir, medredaktör för Routledge Handbook of the Politics of the #MeToo Movement och författare till kapitlet “Fighting Structural Inequalites. Feminist Activism and the #MeToo Movement in Iceland”. 

  ​

Nordiskt samarbete ger nya perspektiv på sexuella trakasserier 

Det behövs fortsatt mer kunskap om hur sexuella trakasserier kan hanteras och förebyggas. För att bidra till nyanserade samtal som breddar förståelsen har NIKK tillsammans med Nationella sekretariatet för genusforskning tagit fram en antologi som publiceras i april. Forskare och skribenter från olika delar av Norden öppnar i boken upp för nya perspektiv på sexuella trakasserier, våld och rättvisa. 


​– Sexuella trakasserier är ett stort samhällsproblem i Norden och mer forskning behövs om förebyggande arbete och förståelser av sexuellt våld och trakasserier. Boken visar att Norden är en komplex region och att idén om att vissa länder har kommit så mycket längre, eller till och med är färdiga med arbetet för jämställdhet, kan stå i vägen för ett faktiskt förändringsarbete, säger Maja Lundqvist, utredare på Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet. 

Tillsammans med Kajsa Widegren, fil dr i genusvetenskap och Angelica Simonsson, fil dr i pedagogik, utredare på Nationella sekretariatet för genusforskning, är hon medredaktör för den kommande antologin Re-imagining Sexual Harassment – Perspectives from the Nordic Region. Boken ges ut på engelska och publiceras 18 april på Policy Press, en del av Bristol University Press. Skribenter från olika delar av Norden bidrar utifrån perspektiv som till exempel våld i arbetslivet, sexuella trakasserier inom akademin och det juridiska systemets utmaningar och möjligheter. Akademisk text varvas med mer skönlitterära bidrag. 

–  Vi bjöd i första hand in forskare verksamma i Norden, som vi tyckte kunde ge nya perspektiv och teoretiska ingångar. Men det var också viktigt för oss med bidrag från personer utanför akademin, för att nyansera bilden av kunskap om utsatthet. Det finns erfarenheter och förkroppsligad kunskap kring utsatthet och motstånd som det icke-akademiska skrivandet kommer åt på ett bättre sätt, säger Maja Lundqvist. 

I arbetet med den här antologin har vi också fördjupat idéer och perspektiv som vuxit fram i verksamheten efter att ha jobbat med sexuella trakasserier sedan Metoo.

Fredrik Bondestam

Antologin har tagits fram i samarbete mellan NIKK och Nationella sekretariatet för genusforskning, som är placerat vid Göteborgs universitet.  

– Vi ser ett behov av kunskapslyft om sexuella trakasserier på nordisk arbetsmarknad. I arbetet med den här antologin har vi också fördjupat idéer och perspektiv som vuxit fram i verksamheten efter att ha jobbat med sexuella trakasserier sedan Metoo, säger Fredrik Bondestam, föreståndare för Nationella sekretariatet för genusforskning.  

Metoo-rörelsen hösten 2017 väckte mycket debatt och skapade efterfrågan på mer kunskap om sexuella trakasserier. Som svar på det har NIKK de senaste åren producerat och sammanställt flera nordiska kunskaps- och policyöversikter om sexuella trakasserier, och även administrerat en nordisk forskningssatsning om sexuella trakasserier på arbetsmarknaden. Nationella sekretariatet för genusforskning har tagit fram forskningsöversikter, deltagit i expertgrupper och samverkat i forskningsprojekt om genusbaserad utsatthet och sexuella trakasserier i Sverige, Norden och internationellt. Det mångåriga arbetet har synliggjort problemets omfattning och komplexitet. 

– De kunskapsluckor vi har fått syn på har väckt både nyfikenhet och frustation, i relation till forskning, kunskaps- och policyutveckling och hur man tänker sig att sexuella trakasserier ska hanteras och förebyggas. Vi hoppas att boken kan bli viktig i samtalet om sexuella trakasserier. Den nyanserar och breddar förståelsen av vad sexuella trakasserier och våld är och vad det får för konsekvenser för människor som lever i Norden, säger Maja Lundqvist.   ​

Omslag för antologin Re-imagining Sexual Harassment

Forskningsprojekt tilldelas medel för ny kunskap om sexuella trakasserier i arbetslivet


Hur påverkar nordiska ideal om ledning och organisering arbetsmiljön för anställda inom serviceyrken och detaljhandel – när kunder är förövare av sexuella trakasserier? En enkät som huvudverktyg för jämförande forskning kring sexuella trakasserier i Norden – hur skulle den kunna utformas och testas?
Det är frågor som analyseras i de två forskningsprojekt som tilldelats medel i den första utlysningen av Nordiska ministerrådets forskningssatsning.


Det behövs ny kunskap om sexuella trakasserier i arbetslivet i Norden, med fokus på förebyggande insatser och metoder för intervention.

För att utveckla nya och mer kraftfulla insatser mot sexuella trakasserier i arbetslivet är forsknings- och evidensbaserad kunskap nödvändig. Mot denna bakgrund initierade Nordiska ministerrådet en nordisk forskningssatsning, i samverkan med flera sektorer inom det nordiska samarbetet. Sektorer som samarbetar är jämställdhets-, kultur- och arbetslivssektorn samt den nordiska barn- och ungdomskommittén.   

Forskningsprojekt som har beviljats medel i den första utlysningen

I våras öppnade den första av två utlysningar inom forskningssatsningen, Open Call 1. Den riktade sig till pågående forskningsprojekt, som genom en nordisk tilläggsbeviljning kan bidra till ny kunskap om sexuella trakasserier i arbetslivet i Norden. 

Inkomna ansökningar bedömdes av tre externa, vetenskapligt sakkunniga. Beslut togs efter samråd med den tvärsektoriella referensgrupp som Nordiska ministerrådet tillsatt för satsningen. Följande forskningsprojekt har nu beviljats medel i den första utlysningen: 

Kunder som förövare av sexuella trakasserier inom den nordiska servicesektorn

IWS-Nordic: En nordisk enkät om sexuella trakasserier i arbetslivet

Överordnade mål för satsningen  

 • Bidra till ny kunskap om sexuella trakasserier i arbetslivet i Norden, med fokus på förebyggande insatser och metoder för intervention 
 • Bidra till en god kunskapsbas för politikutveckling och till nordiskt samarbete på tvärs av sektorerna inom Nordiska ministerrådet 
 • Forskningen skall vara av hög vetenskaplig kvalitet, vara praktiknära och förmedlas på ett bra sätt 
 • Vara relevant för de involverade samarbetssektorerna, för berörda branscher och för arbetslivsaktörerna  

 
NIKK – Nordisk information för kunskap om kön, som administrerar satsningen, är ett nordiskt samarbetsorgan under Nordiska ministerrådet. NIKK kommer också att förmedla information om och kunskap från beviljade projekt i de båda utlysningarna. 
 
Här kan du läsa mer om den nordiska forskningssatsningen och de två utlysningarna.
Forskningsmedel att söka för ny kunskap om sexuella trakasserier i arbetslivet

Idag saknas till stor del studier om förebyggande av sexuella trakasserier på arbetsplatser i Norden. Det behövs kunskap om varför de fungerar eller inte, om vem som nås och inte nås genom det förebyggande arbetet. Idag, 26 augusti, öppnar den andra av två utlysningar inom ramen för en nordisk forskningssatsning med fokus på dessa frågor. 


För att utveckla nya och mer kraftfulla insatser mot sexuella trakasserier i arbetslivet är forsknings- och evidensbaserad kunskap nödvändig. Mot denna bakgrund har Nordiska ministerrådet beslutat om en nordisk forskningssatsning, i samverkan med flera sektorer inom det nordiska samarbetet. Sektorer som samarbetar är jämställdhets-, kultur- och arbetslivssektorn samt den nordiska barn- och ungdomskommittén. Forskningssatsningen består av två utlysningar, bägge genomförs under 2021. 

– Open Call 2 riktar sig till forskare och arbetslivsaktörer som vill initiera praktiknära forskning med hög kvalitet, i nära samverkan. Projekten ska ge nordisk nytta genom att bidra med ny kunskap om sexuella trakasserier i arbetslivet i Norden, säger Maria Grönroos, samordnare för forskningssatsningen, som administreras av NIKK, Nordisk information för kunskap om kön.

Maria Grönroos, samordnare för den nordiska forskningssatsningen foto: Ragnhild Fjellro

Branschspecifika studier eller -jämförelser 

Branscher möter delvis olika och delvis liknande utmaningar. Det finns därför potential för synergier när branschspecifika analyser också är knutna till mer generisk kunskap om sexuella trakasserier i arbetslivet. Jämförelser mellan olika branscher kan ge en bättre förståelse för branschspecifika och branschövergripande utmaningar och möjligheter. Ansökningarna ska bygga på partnerskap mellan minst tre länder i Norden.   

 
Tvärvetenskap, intersektionalitet och definition av begrepp  

Sexuella trakasserier på arbetsplatsen berör många kunskapsområden – från arbetsvetenskaplig forskning till forskning om exempelvis hälsa, organisationer, makt och våld. För hållbar och robust kunskap uppmuntras projektförslag att inkludera tvärvetenskapliga förhållningssätt i sina projekt. I fokus är framför allt förebyggande insatser och metoder för intervention genom branschstudier eller -jämförelser.  

– Internationell forskning visar att personer som tillhör minoritetsgrupper, eller som riskerar trakasserier på grund av egenskaper som ålder, funktionshinder eller sexualitet, också löper större risk att bli sexuellt trakasserade. Förslagen uppmuntras att ta itu med den komplexa verkligheten i arbetslivet, för att bidra till ett målinriktat och effektivt förebyggande och nya metoder för intervention, säger Maria Grönroos. 

Bristen på tydliga definitioner av begrepp relaterade till sexuella trakasserier försvårar arbetet i området. Den juridiska konstruktionen av begreppet ger begränsat utrymme för att förstå fenomenet eller vad offret upplever att sexuella trakasserier är. En rekommendation är att efterlysa reflektion och tydlighet när det gäller användning av termer och tolkning av dessa termer i projekten. 
 

Digitalt informationsmöte 2 September  

Ett digitalt infomöte ordnas för de som har frågor om utlysningen och planerar ansöka: 
torsdagen den 2 september kl. 13.00-14.30 CET. Är du intresserad av att delta? Meddela det per e-post till maria.gronroos@genus.gu.se senast 30 augusti. 

NIKK är ett nordiskt samarbetsorgan under Nordiska ministerrådet. NIKK samlar in och förmedlar kunskap om politik och praktik, fakta och forskning på jämställdhets- och LGBTI-området i ett nordiskt perspektiv. 


Idag öppnar utlysning av nordisk forskningssatsning

För att utveckla nya och mer kraftfulla insatser mot sexuella trakasserier i arbetslivet är forsknings- och evidensbaserad kunskap nödvändig. Mot denna bakgrund har Nordiska ministerrådet beslutat om en nordisk forskningssatsning, i samverkan med flera sektorer inom det nordiska samarbetet. Sektorer som samarbetar är jämställdhets-, kultur- och arbetslivssektorn samt den nordiska barn- och ungdomskommittén. Forskningssatsningen består av två utlysningar, bägge genomförs under 2021. Den 20 april öppnar den första av de två utlysningarna. 


Om Open Call 1

Utlysningen riktar sig till pågående forskningsprojekt, som genom en nordisk tilläggsbeviljning kan bidra till ny kunskap om sexuella trakasserier i arbetslivet i Norden, med fokus på förebyggande insatser och metoder för intervention.

Viktiga datum:

 • Utlysningen öppnar: 20 april 2021
 • Utlysningen stänger: 10 juni 2021 kl. 14.00 CET
 • Preliminär tidpunkt för beslut är september 2021

Bedömning och beslut

Ansökningar som uppfyller kriterierna kommer att bedömas av externa vetenskapligt sakkunniga. Besluten meddelas av NIKK, Nordisk information för kunskap om kön, efter samråd med den tvärvetenskapliga referensgrupp som Nordiska ministerrådet tillsatt för satsningen. Besluten kan inte överklagas.

Digitalt informationsmöte 6 maj

Ett digitalt infomöte ordnas för de som planerar att ansöka och har frågor om Open Call 1.
När: torsdagen den 6 maj kl. 13-14.30 CET

Är du intresserad av att delta? Meddela det per e-post till maria.gronroos@gu.se senast 3 maj.

Förmedling från forskningssatsningen

NIKK administrerar forskningssatsningen och kommer att förmedla information om och kunskap från de beviljade projekten. I samarbete med det norska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 2022 planeras även en nordisk förmedlingskonferens, vintern 2022/2023, från satsningens bägge utlysningar.

Här kan du läsa mer om den nordiska forskningssatsningen.

Ministrar satsar på nordisk forskning om sexuella trakasserier i arbetslivet

Nordiska ministerrådet satsar 3,7 miljoner danska kronor på gemensam forskning om sexuella trakasserier i arbetslivet. Satsningen har ett särskilt fokus på förebyggande insatser och metoder för intervention, genom branschstudier och -jämförelser. Andra teman som lyfts under Finlands ordförandeskap 2021 är hat och hot, mäns omsorgsansvar och normer i förskolan.


Våld, trakasserier och andra former av utsatthet i arbetslivet är genomgripande samhällsutmaningar med allvarliga konsekvenser för enskilda individer och arbetsorganisationer. Samtidigt finns stora kunskapsluckor, när det gäller metoder för att förebygga och förhindra våld och trakasserier, skydda utsatta personer och verka proaktivt i arbetsmiljöer.

 Även om vår medvetenhet om sexuella trakasserier ökat under de senaste åren, har fenomenet på inget vis försvunnit. Forsknings- och evidensbaserad kunskap har en viktig roll i att utveckla nya och mer kraftfulla insatser mot sexuella trakasserier, säger Thomas Blomqvist, Finlands minister för nordiskt samarbete och jämställdhet och nytillträdd ordförande för det nordiska jämställdhetssamarbetet.  Detta är en oerhört viktig fråga, där nordiskt samarbete och kunskapsutbyte kan medföra ett stort mervärde.  

Thomas Blomqvist. Foto: norden.org
Thomas Blomqvist. Foto: norden.org

Satsningen genomförs i samverkan inom flera sektorer i det nordiska samarbetet. Sektorer som samverkar är jämställdhets-, kultur- och arbetslivssektorn samt den nordiska barn- och ungdomskommittén. Ytterligare sektorer kan tillkomma senare.  
 

Mål för forskningssatsningen 

Överordnade mål för satsningen är att: 

 • Bidra till ny kunskap om sexuella trakasserier i arbetslivet i Norden, med fokus på förebyggande insatser och metoder för intervention 
 • Bidra till en god kunskapsbas för politikutveckling och till nordiskt samarbete på tvärs av sektorerna inom Nordiska ministerrådet 
 • Forskningen skall vara av hög vetenskaplig kvalitet, vara praktiknära och förmedlas på ett bra sätt 
 • Vara relevant för de involverade samarbetssektorerna, för berörda branscher och för arbetslivsaktörerna   

Forskningssatsningen spänner över åren 2021 – 2023 och administreras av Nordisk information för kunskap om kön, NIKK, på uppdrag av Nordiska ministerrådet. Under 2021 sker två utlysningar. 

Frågor om hat och hot i fokus 

Utöver forskningssatsningen kommer det finska ordförandeskapet, inom ramen för det nordiska jämställdhetssamarbetet, även att genomföra aktiviteter som fokuserar på hat och hot, särskilt trakasserier på nätet. 
 
Frågor om normer och motverkandet av könsstereotyper kommer också att vara i fokus, med särskilt fokus på förskolan. Under året genomförs en kartläggning av befintlig forskning, rapporter och lagstiftning i Norden på området, samt en nordisk konferens för att presentera ny kunskap och utbyta erfarenheter. Mäns omsorgsansvar, faderskap och föräldraledighet är också aktuella frågor som kommer att lyftas under året. 

Det finska ordförandeskapet fortsätter under 2021 att förankra det nya politikområdet som rör LGBTI-personers lika rättigheter, behandling och möjligheter. Under året kommer man särskilt lyfta frågor om hat, hot och våld mot LGBTI-personer. I november hålls en konferens på temat.  

NIKK och NIVA bjuder in till webbinarium om sexuella trakasserier i vårdsektorn

Foto: Luke Jones

Yrkesgrupper inom hälso- och sjukvårdssektorn är helt centrala för att samhället ska fungera. De arbetar i frontlinjen och möter varje dag ett stort antal människor – kollegor, patienter och deras anhöriga. Forskning visar att sexuella trakasserier är ett stort problem i arbetslivet. Det gäller även vården. Den 2 mars lyfter vi dessa högaktuella frågor i webbinariet “Sexually harassed in health care – doubly vulnerable in a hard-hit sector”.


Många sjuksköterskor uppger att de blivit utsatta för sexuella trakasserier på jobbet. Den pågående pandemin har därtill blixtbelyst brister i arbetsvillkoren i vården, som redan är en utsatt sektor. De nordiska länderna har likheter och skillnader, såväl i hur sektorn är organiserad som i hur åtgärder och insatser tar sig uttryck. Nu bjuder NIKK, Nordisk information för kunskap om kön, och NIVA, Nordic Institute for Advanced Training in Occupational Health, in till webbinariet Sexually harassed in health care – doubly vulnerable in a hard-hit sector om dessa högaktuella frågor.

Ta del av erfarenheter från den isländska hälsosektorn, det norska sjuksköterskeförbundet och den svenska, nytillträdde diskrimineringsombudsmannen, i samtal om såväl problemet som viktiga åtgärder och lösningar. Resultat från rapporten Sexuellt trakasserad på jobbet – en nordisk forskningsöversikt presenteras och diskuteras utifrån paneldeltagarnas olika perspektiv.

Forskningssatsning om sexuella trakasserier i arbetslivet

Nu görs en tvärsektoriell satsning på ett stort nordiskt forskningsbaserat kunskapslyft om sexuella trakasserier i arbetslivet. Sammanlagt satsas 4,8 miljoner danska kronor. De nordiska jämställdhetsministrarna beslöt på sitt möte den 5 november 2020 hur den treåriga forskningssatsningen ska genomföras. Satsningen finansieras av jämställdhetssektorn, men även av arbetslivssektorn, kultursektorn samt den nordiska barn- och ungdomskommittén.


Satsningen ska bidra till ny kunskap om sexuella trakasserier i arbetslivet i Norden, med fokus på förebyggande insatser. Genom den här treåriga satsningen vill man stärka det nordiska genomslaget i pågående forskning, och stimulera samt skapa utrymme för innovation och samverkan med parter på arbetsmarknaden. Bland annat kommer totalt 3,6 miljoner DKK att utlysas genom två olika open calls under 2021, för att finansiera tvärnordiska forskningssamarbeten.

– Det här är en välkommen satsning på ett kunskapslyft i Norden med tydligt fokus på samverkan mellan forskning och arbetslivsaktörer. Nu börjar vi på NIKK arbetet med att förbereda utlysningarna och kommunikation om satsningen.  Den första utlysningen kommer att komma under våren 2021 och aviseras i NIKKs kanaler, säger Maria Grönroos, projektansvarig för forskningssatsningen.

Beslutet bygger bland annat på en forskningsöversikt som NIKK nyligen tagit fram. Rapporten ”Sexuellt trakasserad på jobbet – en nordisk forskningsöversikt” publicerades i maj 2020. Den sammanställer för första gången aktuell kunskap om sexuella trakasserier i arbetslivet i Norden och pekar ut vilka kunskapsluckor som finns.  

Läs rapporten Sexuellt trakasserad på jobbet – en nordisk forskningsöversikt här. NIKK har även tagit fram en kortversion av forskningsöversikten, som snabbt ger en översikt över forskningsläget kring denna brännande fråga.

Vad vet vi om sexuella trakasserier? Ny kortversion ger översikt

Idag är det tre år sedan metoo startade och blixtsnabbt spreds över världen. Vi uppmärksammar dagen med att publicera “Sexuellt trakasserad på jobbet: En nordisk forskningsöversikt i korthet”. Publikationen presenterar översiktligt aktuell kunskap om sexuella trakasserier i arbetslivet i Norden och visar på kunskapsluckor.


Metoo-dagen, den 15:e oktober, är ett sätt att varje år se till hur kraften i den revolution som metoo växte till förvaltas. I Norden är metoo-rörelsen högst levande, det märks inte minst i Danmark där tusentals personer har skrivit under olika upprop, där man uppmärksammar sexism inom flera branscher i landet.

Vi uppmärksammar dagen med att publicera Sexuellt trakasserad på jobbet: En nordisk forskningsöversikt i korthet. Publikationen presenterar översiktligt aktuell kunskap om sexuella trakasserier i arbetslivet i Norden och visar på kunskapsluckor. Vad vet vi idag? Hur skiljer sig utsattheten mellan olika branscher? Publikationen är ett utmärkt sätt att snabbt få koll på forskningsläget kring en brännande aktuell fråga.

Nordisk forskning om sexuella trakasserier presenteras i ny rapport


Sexuella trakasserier i arbetslivet är ett stort samhällsproblem i Norden. Det visade inte minst de många metoo-uppropen under hösten 2017. Nu har nordisk kunskap om ämnet för första gången sammanställts i rapporten “Sexuellt trakasserad på jobbet – en nordisk forskningsöversikt”.

Rapporten redogör för aktuell kunskap om sexuella trakasserier i arbetslivet i Norden och identifierar vidare kunskapsbehov. Forskningsöversikten har tagits fram av Nordisk information för kunskap om kön, NIKK, på uppdrag av Nordiska ministerrådet, som underlag till en nordisk forskningssatsning på området. Islands statsminister, Katrín Jakobsdóttir, ser rapporten som ett viktigt steg i arbetet mot ett jämställt samhälle, fritt från våld och trakasserier.

– Denna rapport ger en viktig överblick över de brister och luckor som finns i vår kunskap om sexuella trakasserier i arbetslivet. Den belyser vikten av tvärvetenskaplig forskning och fortsatt nordiskt samarbete för att sexuella trakasserier och andra former av våld mot kvinnor och flickor på arbetsplatser ska upphöra. Våldet är både orsaken till och konsekvensen av omfattande ojämställdhet, och vi har både rättsliga och moraliska skyldigheter att sätta stopp för det.

Stort behov av mer nordisk kunskap

I rapporten kartläggs hur sexuella trakasserier tar sig olika uttryck i människors arbetsliv utifrån yrken med varierande karaktär. Rapporten visar att, oavsett vilken bransch som undersöks, så är konsekvenserna av sexuella trakasserier i arbetslivet förödande både för individer och organisationer. Några vanliga konsekvenser är psykisk ohälsa, sjukskrivningar, försämrade karriärmöjligheter och belastande personalomsättning i och med uppsägningar. Malin Svensson, doktor i barn- och ungdomsvetenskap, har skrivit rapporten och pekar på behovet av tvärsektoriell kunskap.

– Sexuella trakasserier kan se olika ut beroende på yrkens karaktär, och erfarenheter kan skilja sig mellan yrkesgrupper, till exempel om kroppen är central för att utföra arbetsuppgifterna eller inte. Därför behöver vi tvärsektoriell kunskap från flera länder, som kan peka på de bredare mönstren på den nordiska arbetsmarknaden. Rapporten visar också att fokus på kön och ålder är för snävt, vi behöver kunskap om hur bland annat kön, ålder, etnicitet och hudfärg, funktionalitet och sexuell identitet samverkar med riskerna att bli sexuellt trakasserad på jobbet.

Rapporten visar att det krävs mer och fördjupad kunskap om orsaker till varför sexuella trakasserier sker och om strukturella förhållanden som bidrar till eller förhindrar förekomsten av dem, för att kunna förstå och motverka trakasserierna. Malin Svensson identifierar flera centrala kunskapsbehov, där mer forskning behövs för att vi kraftfullt ska kunna möta samhällsproblemet.

– Det finns enighet inom forskningsfältet om att mörkertalet är stort och att kvinnor, och andra utsatta grupper, av olika skäl inte rapporterar när de utsätts. Vi behöver också veta mer om förövarna, vilka de är och vad som driver dem. Det behövs även mer kunskap om vilka arbetsvillkor och anställningsvillkor som kan utgöra särskilda riskfaktorer för att bli utsatt.

Forskningsöversikten bygger på en systematisk genomgång av forskning och annan relevant litteratur från de nordiska länderna mellan åren 2014 och 2019. Läs “Sexuellt trakasserad på jobbet – en nordisk forskningsöversikt” här.


Text: Susanna Young Håkansson
Publicerad: 2020-05-14


Updated 14 maj 2020