Skip to main content sv

Debatt: Sammen bryter vi kjønnsstereotypiene

I 2014 markerte Nordisk ministerråd 40-årsjubileet for det nordiske likestillingssamarbeidet, et produktivt samarbeid som har spilt en stor rolle for de nordiske landenes topplasseringer i diverse internasjonale indekser. Resultatene taler for seg selv: Ingen steder i verden er likestillingen kommet lengre enn den er i Norden. Nå er det på tide med nok et skritt framover.


Norden. Illustration Emma Hanquist
 Norden. Illustration Emma Hanquist

I løpet av årene med nordisk likestillingssamarbeid har et tilbakevendende hovedtema vært like rettigheter og likeverdig status for kvinner og menn på arbeidsmarkedet. Oppmerksomheten har blitt rettet mot lønnsforskjeller mellom kjønnene og å bryte ned tradisjonsbundne kjønnsroller på arbeidsmarkedet. Her er muligheten til å kombinere lønnsarbeid og familieliv en viktig forutsetning. Det har blitt en selvfølge at fedre og mødre i stadig høyere grad deler på ansvaret for å ta seg av barna, og i dag bidrar den høye sysselsettingsgraden blant Nordens kvinner i høy grad til den nordiske velferdsmodellen.

Det er mange skritt igjen før de nordiske landene oppnår likestilling i næringslivet, mens likestillingen har vunnet bedre fotfeste i parlamentene våre. De nordiske landene har mange felles referanserammer og mål, men vi velger ulike metoder for å nå fram til disse målene. Nettopp derfor kan vi lære så mye av hverandre.

De neste årene går det nordiske likestillingsarbeidet delvis i nye retninger. I samarbeidsprogrammet for 2015–2018 vil vi fokusere på likestillingen i det offentlige rom. For demokratiet handler ikke bare om stemmerett – det handler også om å kunne delta i den offentlige debatten.

Manu Sareen. Pressbild
 Manu Sareen. Pressebilde

Ord bidrar til å skape virkelighet, og når vi bruker en hånende og trakasserende samtaletone, blir det mer  allment akseptert.  Vi vil ganske enkelt ikke være med på det, men snarere motvirke det – på samme måte som vi i flere år har arbeidet for å motvirke fysisk vold mot kvinner og annen vold i nære familierelasjoner. Vi vet dessuten at likestilling bidrar til bærekraftig vekst, og vil derfor også fokusere mer på likestillingen som drivkraft for velferden og innovasjonen i Norden.

Hittil har likestillingspolitikken lagt mest vekt på kvinnenes situasjon i samfunnet, på arbeidsmarkedet og i politikken. For at grensene mellom såkalte kvinne- og mannsutdanninger og -yrker skal kunne rokkes ved, må også mannsperspektivet inkluderes i arbeidet. Her må vi finne flere metoder for å motarbeide de kjønnsstereotype oppfatningene som påvirker kvinners og menns, gutters og jenters hverdag og livsvalg. De neste årene kommer vi derfor til å jobbe for å gjøre det lettere for menn og gutter å delta aktivt i likestillingsarbeidet og -debatten.

Det nye samarbeidsprogrammet for likestillingssektoren i det nordiske regjeringssamarbeidet innebærer ikke en ny nordisk likestillingspolitikk. Det er vår måte å konkretisere samarbeidet mellom de nordiske regjeringene på likestillingsområdet. Programmet er utarbeidet med innspill fra både parlamentarikerne i Nordisk råd og likestillingsaktører ute i Norden, og har derfor bred støtte. Med denne støtten i ryggen deler vi også våre erfaringer i FN og på andre internasjonale arenaer.

Likestillingstemaer som tas opp i nordisk regi, har en tendens til å spre seg som ringer på vannet og påvirke dagsordener også utenfor Norden. Men de gode erfaringene og eksemplene må også spres på vår nordiske hjemmebane, i politikken, på jobben og i hjemmene. Ved sammen å tenke og handle likestilt kan vi, politikere og borgere, føre landene våre enda nærmere målet om et rettferdig og demokratisk Norden.

Updaterad 18 juni 2020