Skip to main content sv

Färsk rapport: Norden fortsatt ledande i jämställdhet

De nordiska länderna har minskat 84 % av könsklyftorna, enligt Global Gender Gap Report 2014 som publicerades i dagarna av World Economic Forum.


Global Gender Gap Report tas fram av World Economic Forum varje år sedan 2006, och mäter könsskillnaderna mellan män och kvinnor i fyra huvudkategorier: ekonomi, politisk representation, hälsa och utbildning. I år är 142 länder inkluderade i mätningen.

Topp 5 intas helt av de nordiska länderna (2013 års rank inom parentes):

  1. Island (1)
  2. Finland (2)
  3. Norge (3)
  4. Sverige (4)
  5. Danmark (8)
De nordiska länderna är mest jämställda. Illustration ur Global Gender Gap 2014 av WEF
 De nordiska länderna är mest jämställda. Illustration ur Global Gender Gap 2014 av WEF

En av nyckelfaktorerna till den nordiska framgången är enligt rapporten investeringar i jämställd hälsa och utbildning. Dessa satsningar betalar igen sig genom att könsgapet försvinner även i nästa steg: kvinnor är i hög utsträckning delaktiga också i arbetslivet (ekonomiskt) och inom politiken. Värt att notera är att rapporten inte tar hänsyn till inom vilka områden inom politik kvinnor är representerade. Här vet vi att kvinnor i högre grad är representerade inom traditionellt ”kvinnliga” områden som hälsa och omsorg, medan de i mindre utsträckning representeras inom försvar, transport och andra traditionellt ”manliga” områden.

Generellt har vi i Norden en väl fungerande barnomsorg och lång föräldraledighet – dessa är två faktorer som inverkar gynnsamt på kvinnors politiska och ekonomiska delaktighet.  Välutbildade och friska kvinnor tenderar också att föra hälsa och utbildning vidare till sina barn, vilket är positivt för hela samhällsutvecklingen, inte minst ur ekonomisk synvinkel, menar Global Gender Gap Report.

Rapporten framhåller även att många andra länder också minskat könsklyftorna när det kommer till hälsa och utbildning, men att könsskillnaderna i dessa länder fortfarande är stora när det kommer till ekonomi och politik. När kvinnor kommer ut i arbetslivet ökar alltså könsskillnaderna igen. Här framhålls alltså de nordiska länderna som förebilder globalt sett och ligger fortsatt i framkant i arbetet för jämställdhet.

I sin helhet konstaterar Global Gender Gap Report 2014 att om vi globalt håller dagens takt når vi jämställdhet inom arbetslivet först om 81 år.

Updaterad 19 februari 2024