Skip to main content

Ohjeita rahoitusta hakevalle

Tämän sivun tiedot perustuvat Pohjoismaiden tasa-arvo- ja LGBTI-asiain ministerineuvoston (MR-JÄM) hyväksymiin toimintaohjeisiin.


Pohjoismaiden LGBTI-rahaston kohderyhmä on laaja ja haku on avoinna erilaisille toimijoille sekä järjestöille, kuten:

 • vapaaehtoistoiminnat (kansalaistoiminnat)
 • verkostot
 • viranomaiset ja muut julkiset toimijat (esimerkiksi kunnat, yliopistoyksiköt)
 • muut ei-kaupalliset toimijat
 • yritykset (pienet ja keskikokoiset)

Jokaisessa hankkeessa tulee olla mukana vähintään kolme Pohjoismaata, joista Färsaaret, Grönlanti ja Ahvenanmaa voivat muodostaa yhden. Rahoitusta voidaan myöntää myös, jos toiminta kattaa yhteistyön lähialueilla, toisin sanoen Viron, Latvian tai Liettuan kanssa, mihin osallistuu vähintään kaksi Pohjoismaata. Päävastuussa olevan hakijan tulee olla pohjoismaalainen tai färsaarelainen, grönlantilainen tai ahvenanmaalainen.

Pohjoismaiden LGBTI-rahasto rahoittaa toimintaa, joka aloitetaan samana vuonna kuin päätökset tehdään ja päättyy kahden vuoden päästä aloituspäivämäärästä. Rahoitusta ei myönnetä toiminnalle, joka on aloitettu ennen hakupäivämäärän alkua.

Rahoitusta myönnetään hankkeille, jotka sisällyttävät sekä pohjoismaista hyötyä että LGBTI-henkilöiden yhtäläisiä oikeuksia, mahdollisuuksia ja yhdenvertaista kohtelua Pohjoismaissa edistävää työtä. Jokaisessa hakemuksessa on esitettävä, käsittääkö hanke seuraavat näkökulmat:

 • Kestävä kehitys
 • Tasa-arvo
 • Lapsi- ja nuorisonäkökulman sisällyttäminen

Mitkä hankkeet voivat hakea rahoitusta?

Seuraavanlaista toimintaa tuetaan:

 • Pohjoismaiden välillä järjestettäviä kokouksia
 • selvitykset
 • verkostoituminen
 • toiminnalliset hankkeet
 • vapaaehtoistoiminnan osallistuminen pohjoismaiseen tai kansainväliseen konferenssiin/koulutustoimintaan/palaveriin

Varoja ei myönnetä:

 • Toiminnalle, jota Pohjoismaiden tasa-arvo- ja LGBTI-asiain ministerineuvosto tai Pohjoismaiden ministerineuvoston muut osa-alueet rahoittavat kokonaan tai osittain.
 • Toiminnalle, jonka talousarviota ei ole laskettu Tanskan kruunuissa (DKK).
 • Myöhästyneille hakemuksille.
 • Toiminnalle, jonka hakemus on puutteellinen (kaikkia pakollisia kenttiä ei ole täytetty tai liitteitä puuttuu).
 • Poliittisten puolueiden järjestöille.
 • Yksittäisille henkilöille.
 • Toiminnalle, jonka tarkoituksena on luoda tuen vastaanottajalle taloudellista voittoa tai vastaavaa.

Kuinka paljon voi hakea?

Haettavan määrän suuruus tulee olla 50 000 ja 500 000 Tanskan kruunun (DKK) välillä.

Järjestön tulee apurahahakemuksessaan laskea myös omarahoitusosuuden ja/tai muut rahoituslähteet. Tämän rahoituksen suuruus tulee olla vähintään 20 prosenttia. Omarahoitusosuus ja/tai muut rahoituslähteet voivat muodostua esim. sponsoreista tai muista taloudellisista avustuksista, vapaaehtoistyöstä, jäsenmaksuista tai välillisistä kustannuksista.

Matkakuluja korvataan ainoastaan vapaaehtoisjärjestöjen edustajille, voittoa tavoittelemattomille organisaatioille ja kutsutuille puhujille. Tukea ei myönnetä revisioihin eikä välillisiin kustannuksiin. Välillisillä kustannuksilla tarkoitetaan esimerkiksi toimitilojen vuokraa ja rahoitusosaston kustannuksia.

Toiminnalle, jolle on myönnetty rahoitusta, saatetaan myöntää haettua alhaisempi summa ja/tai hakemuksen eri osiin.


Miten hakemukset arvioidaan?

Hankehakemuksessa tulee esittää, kuinka hyvin hanke vastaa alla annettuja vaatimuksia:

a. Pohjoismainen hyöty

Pohjoismaisella hyödyllä tarkoitetaan sitä, missä määrin hanke:

 • luo merkittäviä positiivisia vaikutuksia pohjoismaisen yhteistyön kautta, verrattuna siihen, että hanke toteutettaisiin kansallisella tasolla
 • ilmaisee ja kehittää pohjoismaista yhteenkuuluvuutta, niin alueen sisällä kuin sen ulkopuolellakin
 • auttaa kehittämään uusia rakenteita, jotka vahvistavat pohjoismaista yhteistyötä koskien LGBTI-henkilöiden yhtäläisiä oikeuksia, mahdollisuuksia ja yhdenvertaista kohtelua Pohjoismaissa
 • rakentavalla tavalla kohtaa pohjoismaiseen yhteistyöhön liittyviä haasteita, kuten kansallisia esteitä ja eroavaisuuksia

Arviointi keskittyy myös siihen, kuinka hyvin hakemus:

 • perustelee, miksi hanke tulisi teettää pohjoismaisena yhteistyönä
 • kuvailee sitä lisäarvoa sekä haasteita, joita yhteistyökumppanit näkevät siinä, että tehdään rajoja ylittävää yhteistyötä
 • LGBTI-henkilöiden yhtäläisiä oikeuksia, mahdollisuuksia ja yhdenvertaista kohtelua Pohjoismaissa.
 • tarkoitetaan sitä, missä määrin hanke:
 • pyrkii kohtaamaan LGBTI-henkilöiden yhtäläisiin oikeuksiin, mahdollisuuksiin ja yhdenvertaiseen kohteluun Pohjoismaissa liittyviä ongelmia ja esteitä.
 • myötävaikuttaa kokemustenvaihdossa ja/tai uudistaa LGBTI-henkilöiden yhtäläisiä oikeuksia, mahdollisuuksia ja yhdenvertaista kohtelua Pohjoismaissa koskevia tietoja, menetelmiä ja malleja.
 • auttaa kohtaamaan strategisessa lisäyksessä ja pohjoismaisessa yhteistyöohjelmassa nimettyjä tasa-arvoon liittyviä haasteita.

Arviointi keskittyy myös siihen, kuinka hyvin hakemus:

 • kuvailee niitä LGBTI-henkilöiden yhtäläisiin oikeuksiin, mahdollisuuksiin ja yhdenvertaiseen kohteluun liittyviä haasteita, joita yhteistyökumppanit ovat nimenneet ja joihin hanke aikoo paneutua
 • osoittaa teoreettisten tietojen ja/tai luotettavan kokemuksen kautta yhteistyökumppaneiden ymmärryksen ongelmien tasosta
 • osoittaa aikaisemman työn, tiedon ja/tai tutkimustyön kautta perehtyneisyyden niihin ongelmiin, joihin yhteistyökumppanit aikovat paneutua, ja edellä sanotun perusteella kuvailee, miten hanke edistää muutosta ja uuden tiedon luomista.

c. Kestävyys/pitkäjänteisyys

Kestävyydellä/pitkäjänteisyydellä tarkoitetaan sitä, missä määrin:

 • hanke auttaa muita tekemään ratkaisuja ja oppimaan hankkeen menestyksistä ja vastoinkäymisistä
 • lopputuloksella odotetaan olevan pysyviä vaikutuksia, jotka säilyvät hankkeen loputtua rakenteen ja erilaisten tuotteiden, kuten verkostojen, verkkosivujen, raporttien ym. kautta, ja miten nämä ovat muovautuneet saavuttamaan oleellisia kohderyhmiä

Arviointi keskittyy myös siihen, kuinka hyvin hakemus:

 • kuvailee miten ja mille kohderyhmille yhteistyökumppanit suunnittelevat tiedottavansa hankkeesta ja sen tuloksista, sekä miten he aikovat turvata tulosten saatavuuden hankkeen jälkeen

d. Toteutus

Toteutuksella tarkoitetaan:

 • kuinka todennäköistä on, ottaen huomioon hakijoiden pätevyyden ja kokemustason, että hanke toteutetaan niin kuin hakijat ovat kuvailleet
 • millaiset edellytykset hakijoilla on työskennellä yhdessä, täydentävätkö he toisiaan esimerkiksi pätevyyden, näkökulmien ja kokemusten kautta

Arviointi keskittyy myös siihen, kuinka hyvin hakemus:

 • kuvailee, miten yhteistyökumppanit suunnittelevat paneutuvansa nimettyihin ongelmiin ja miten he perustelevat valintaansa, ottaen huomioon mahdollisuuden saavuttaa tuloksia ja tekemään päätelmiä syntyneistä tuloksista
 • kuivailee, millä tavalla päähakija ja yhteistyöjärjestö aikovat panostaa hankkeeseen sekä aikaisemmat kokemukset vastaavanlaisesta yhteistyöstä

e. Taloudellinen kohtuus

Järjestön tulee apurahahakemuksessaan laskea omarahoitusosuus ja/tai muut rahoituslähteet. Tämän rahoituksen suuruus tulee olla vähintään 20 prosenttia. Omarahoitusosuus ja/tai muut rahoituslähteet voivat muodostua esim. sponsoreista tai muista taloudellisista avustuksista, vapaaehtoistyöstä, jäsenmaksuista tai välillisistä kustannuksista.

Haettavan määrän suuruus tulee olla 50 000 ja 500 000 Tanskan kruunun (DKK) välillä.

Hakemukseen tulee liittää talousarviolaskelma, jonka jokainen kohta on ilmoitettu Tanskan kruunuissa (DKK), myös loppusumma. Talousarviolaskelmassa tulee näkyä selvästi oma- sekä kokonaisrahoituksen osuus. Laskelmassa tulee myös olla tarkka selvitys siitä, minkä osan kokonaistalousarviosta haettu summa kattaa.

Matkakuluja korvataan ainoastaan vapaaehtoisjärjestöjen edustajille, voittoa tavoittelemattomille organisaatioille ja kutsutuille puhujille. Tukea ei myönnetä revisioihin eikä välillisiin kustannuksiin. Välillisillä kustannuksilla tarkoitetaan esimerkiksi toimitilojen vuokraa ja rahoitusosaston kustannuksia.

Miten arviointiprosessi toteutetaan?

NIKK:n arviointiryhmä arvioi kaikki hankehakemukset. Arviointiryhmä koostuu henkilöistä, joilla on erilaiset taustat ja pätevyydet. Ryhmä arvioi hakemukset ja tekee päätökset edellä mainittujen kriteerien perusteella. Pohjoismaiden ministerineuvoston tasa-arvo- ja LGBTI-asiain virkamieskomitealla on veto-oikeus. Päätökseen ei voi hakea muutosta. Arviointiprosessin aikana voi arviointiryhmä tarpeen vaatiessa pyytää hakijalta lisäselvityksiä.

Päätöksistä tiedottaminen

NIKK tiedottaa päätöksistä hakijoille sähköpostitse päätöksenteon jälkeen ja kun Pohjoismaiden ministerineuvoston tasa-arvo- ja LGBTI-asiain virkamieskomitealla on ollut mahdollisuus käyttää veto-oikeus.