Skip to main content sv

Antiziganistisk homofobi och romska hbtqi-personers rättigheter i de nordiska länderna


I jämförelse med många länder i Europa och världen har de nordiska länderna kommit långt i kampen för hbtqi-personers rättigheter. Men romska hbtqi-personers rättigheter är ändå insnärjda i ett komplext nät av diskriminering och marginalisering. Lite eller ingen forskning har utförts på denna grupp inom Norden. Projektet utgör ett första steg mot att sätta romska hbtqi-personers livsvillkor på agendan i de nordiska länderna. Projektets syfte är att synliggöra romska hbtqi-minoriteter i Norden och   den diskriminering utifrån flera aspekter som drabbar dem, bland annat genom antiziganistisk homofobi. Resultatet av projektet blir en publikation och en rad offentliga boklanseringar/seminarier i tre nordiska huvudstäder (Helsingfors, Stockholm och Oslo) där romska hbtqi-personer och hbtqi-aktivisters röster görs hörda.

Projektet ger en översikt över god praxis från andra europeiska länder, där rörelser för romska hbtqi-rättigheter har växt fram och synliggjort de utmaningar som dessa grupper möter. Syftet med publikationen är att utrusta organisationer, institutioner och intressenter med relevant kunskap och verktyg som höjer det allmänna medvetandet om de specifika former av diskriminering som drabbar romska hbtqi-personer. På så sätt bidrar insatsen till att skapa en accepterande miljö som värdesätter mångfalden bland romer och hbtqi-personer, som motverkar antiromsk homofobi och som stöder romska hbtqi-personer i deras kamp mot diskriminering och för lika rättigheter i de nordiska länderna. Genom boklanseringarna blir det möjligt att sammanföra relevanta intressenter och säkerställa att kunskapen förmedlas där den behövs.

Nordic Futures: lärande utifrån QTIBIPoC-rörelsen


Detta projekt bygger på ett samarbete mellan fem nordiska organisationer som alla är engagerade i den växande QTIBIPoC-rörelsen (Queer, Trans*, Inter* and Black, Indigenous, People of Colour). Genom forskning kommer projektet att utveckla en digital och fysisk verktygslåda baserad på nordiska QTIBIPoC-personers erfarenheter. Verktygslådan ska också innehålla ett teoretiskt, historiskt och praktiskt avsnitt. Verktygslådan kommer att fungera som ett långsiktigt redskap för fortlöpande utvärdering och lärande och utgöra en kunskapsbank och en mall för arbetet med QTIBIPoC-personer inom Norden. Projektet kommer också att anordna en nordisk konferens där själva forskningen och verktygslådans rekommendationer presenteras i form av seminarier, diskussioner och föreläsningar. Vid konferensen medverkar regionala aktörer och det ges möjlighet till arbete i nätverk och kapacitetsuppbyggnad med utgångspunkt från verktygslådan. Detta gör det möjligt för deltagarna att ta med sig nya kompetenser tillbaka till sina gemenskaper, organisationer och arbetsplatser samt att stärka sitt arbete med den aktuella målgruppen i hela Norden och utanför projektets ram.

QTIBIPoC är en förkortning av Queer, Trans*, Inter* and Black, Indigenous, People of Colour.

Nordiskt nätverk för queerhistoriska arkiv och verksamheter


Syftet med projektet är att skapa ett nätverk av queera arkiv och -historieverksamheter i Norden och Baltikum. Målet är att främja erfarenhets- och kunskapsutbyte samt att utforska samarbetsmöjligheter, infrastrukturella lösningar, och ekonomiska förutsättningar. Nätverkets samarbetspartners i Sverige, Finland och Norge har olika kompetenser och kommer utifrån dessa att genomföra varsina seminariedagar respektive nätverksträffar. Till seminarierna inbjuds queera arkiv, forskare, kulturarvsprofessionella och konstnärer från Norden och Baltikum för utbyten, utveckling och samarbeten. Nätverket kommer att utmana tidigare marginaliserande historieskrivning i Norden, bredda intresset för nordisk och baltisk queer historia samt medverka till en mer inkluderande historiesyn. Förändringsarbetet sprids genom en öppen digital plattform där aktiviteter och diskussioner dokumenteras och tillgängliggörs, och dit de olika LHBTQ-arkiven och -historieverksamheternas egna hemsidor kopplas.

West Nordic Feminist Network


Projektet syftar till att skapa ett hållbart nätverk av västnordiska feministiska aktivister för att skapa en kraftfull röst i den nordiska feministiska rörelsen och det framtida feministiska samarbetet. Projektet kommer att samla nyckelaktivister och grupper från Grönland, Färöarna, Danmark och Island i ett slutet seminarium och öppen konferens. Evenemangen kommer att hållas på Talk Town-festivalen i Köpenhamn i maj 2023, en årlig festival om kön, jämställdhet och feminism. Konferensen som kommer att vara öppen för aktivister från alla nordiska länder, kommer att rikta sig specifikt till aktivister från Västnorden.

Målet är att stödja befintliga icke-statliga organisationer och grupper av aktivister som redan är verksamma på Grönland och Färöarna och att stimulera skapandet av nya grupper på gräsrotsnivå. Under konferensen publiceras en webbplats om jämställdhet och feminism i Västnorden som skapar en hållbar plattform för framtida samarbete och materialdelning.

Gender-based health inequalities among migrant women during COVID-19 and public health responses in the Nordic countries


I Europa säkras rätten till hälsa genom den europeiska sociala stadgan, som förpliktar stater att vidta åtgärder för att främja hälsa och tillhandahålla hälsovård. Covid-19-pandemin har avslöjat skillnader i hälso- och sjukvårdssystem och krishanteringsmetoder i de nordiska och baltiska länderna. En konsekvent upptäckt i dessa länder är att migranter, såväl som kvinnor, har drabbats oproportionerligt mycket av pandemin; båda grupperna är mer benägna att diagnostiseras med covid-19 och att bli mer påverkade av de långsiktiga konsekvenserna av myndigheters och folkhälsoåtgärder. Lägre vaccinationsavsikter och -upptag har också registrerats både bland invandrargrupper och bland kvinnor.

Baserat på en analys av migrantkvinnors erfarenheter i tre länder, syftar projektet till att förstå effekten av myndigheters och folkhälsoåtgärder på migrantkvinnor under covid-19, särskilt genom att ta itu med de mekanismer som kan ha förhindrat deras tillgång till hälsoinformation och/ eller vaccination.

Minoritetsstress – Interfems nordiska nätverk för feministisk aktivism


Målet med projektet Minority Stress – Interfems Network for Feminist Activism, är att stärka det nordiska nätverket för rasifierade kvinnliga och transpolitiker och aktivister, och erbjuda online kapacitets­byggande utbildning och mentorskapsprogram för hållbar aktivism. Genom projektet främjas jämställdhet, demokratiskt deltagande, aktivt medborgarskap och politisk delaktighet. Deltagare och partners i projektet är baserade i Åland, Danmark, Finland, Grönland, Norge, Sápmi och Sverige.

Projektets aktiviteter omfattar:

  • Virtuell onlineutbildning och utbyte för aktivister.
  • Internationella nätverksträffar på Åland, Oslo, Stockholm och Sápmi.
  • Utbildning av virtuella tränare/facilitatorer.
  • Produktion av utbildningsmaterial online, webbseminarier, kortfilmer och handböcker.
  • Kapacitetsuppbyggnad genom utbildning och mentorskap av unga aktivister.

(O)jämlikheter i att kombinera akademiskt kunskapsarbete och omsorgsansvar


Projektet syftar till att bygga en förståelse för hur prestationspress påverkar karriären för kunskapsarbetare i akademin för individer med olika familjesituationer, särskilt de som vill skaffa barn och de som inte kan (eller väljer att inte) skaffa barn.

Fenomenet studeras genom att fokusera på kunskapsarbetare inom akademin, men resultaten förväntas att spegla erfarenheter av omsorgsansvar även inom andra kunskapsintensiva och konkurrensutsatta områden där det finns höga prestationskrav. Projektets resultat kommer att bidra till att förstå utmaningar och möjligheter med att kombinera föräldraskap med kunskapsarbete och kommer att bidra till att skapa mer rättvisa policyer och praxis på både organisatorisk och samhällelig nivå.

Nordic Women Mediators Network Website


Projektet syftade till att utveckla en webbplats, en online-plattform, som representerar Nordic Women Mediators (NWM) och dess medlemmar. Webbplatsen skulle öka synligheten för nätverkets uppdrag och medlemmarna själva, som består av över hundra kvinnor, yrkesverksamma i de fem nordiska länderna, Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige.

Alla medlemmar har bidragit till nätverket med många års relevant expertis inom fredsprocesser genom olika yrken inom internationell diplomati, civilsamhället och/eller den akademiska världen. De delar alla sitt engagemang för att upprätthålla fred genom inkluderande och meningsfullt deltagande av kvinnor i alla faser av fredsprocesser.

Alla fem partner bidrog till utvecklingen av webbplatsen genom att samla in biografier för alla sina medlemmar, totalt över 100 kvinnor. Webbplatsen publicerades vid NWM:s årsmöte i Finland i november 2022.

Genus- och mångfaldsparadoxerna inom innovation – mot en mer inkluderande policydesign


Projektet AGDA lägger skarpare fokus på innovationens genusparadox, särskilt inom området grön omställning. Projektets syfte är att tillhandahålla en kunskapsbas och skapa en gemensam plattform för bättre praxis inom samskapandet av inklusion, jämställdhet och mångfald under hela FOU-programprocessen, det vill säga från programidéer och planering till verkställandet och övervakning.

Projektet består av en litteraturstudie, som innehåller befintliga utvärderings- och uppföljningsramverk samt genusplaner. Utöver det skapas möjlighet för dialog, samskapande och ett nätverk för nordiska innovations- och forskningsfinansiärer, nyckelintressenter och experter. Projektets resultat är ett ramverk för inkluderande innovationer som stöder en mer ömsesidig aktivitet inom innovationsprogrammering.

Power Plays – preventing sexual harassment through memory work & forum theater in workplaces of care


Power Plays-projektet syftar till att bryta tystnaden om sexuella trakasserier på vård-arbetsplatser, genom att främja arbetsplatskulturer som aktivt förebygger och hanterar sexuella trakasserier.

Först utvecklar projektet en serie befintliga förebyggande insatser mot sexuella trakasserier åtföljt av riktlinjer för att välja rätt preventionsstrategi. Som ett andra steg, bidrar projektet med nyanserade beskrivande exempel av sexuella trakasserier på arbetsplatser från ”minnes-workshopar” från olika vårdplatser i Danmark, Sverige och Finland. I steg tre, utvecklar projektet autentiska pjäser om sexuella trakasserier utifrån de berättande exemplen. Pjäserna ingår som ett förebyggande element inom forumteater med fokus på kropp, säkerhet och dialog, för att främja säkra arbetsplatskulturer och kompetens mot sexuella trakasserier.

Power Plays-verktygslådan testas på en rad olika vårdplatser och sprids via en oberoende webbplats samt genom stora vårdorganisationer i hela Norden.

Verktygslådan blev klar i april 2023, läs mer om verktygslådan här: Power Plays – Förebygg sexuella trakasserier på arbetsplatser i vården med innovativa metoder och verktyg — Jämställd Utveckling Skåne (jamstalldutveckling.se)

Updated 27 juni 2023