Skip to main content sv
Warning: Undefined array key 1 in /home/nikkhems/public_html/wp-includes/functions.php on line 1182

Utveckling av utbildningsprogram för att stödja LGBTI+-personers välbefinnande i skolan


Medan de nordiska länderna generellt ligger i framkant när det gäller lagstiftning och välfärd för att förbättra LGBTI+-rättigheter, bevittnar skolmiljöer en tillbakagång och en ökning av hatpropaganda och våld.  

Sårbara LGBTI+-barn och ungdomar, särskilt de som bor i små landsbygdssamhällen där specialistvård i allmänhet inte är tillgänglig, påverkas oproportionerligt av större homogenitet och intersektionella frågor.  

Detta nordiska samarbete kommer att bidra till större framgång för LGBTI+-elever genom att ge lärare och skolpersonal tillgång till utbildning för att bekämpa fördomar, uteslutning och marginalisering av elever.  

Det erbjuder ett informationsforum för att öka kunskapen, delta i kurser, få rådgivning, dela nyheter och få tillgång till material från en databas med videor, elektroniska kurser, podcasts, diskussioner på slutna webbplatser och rådgivning. Det möjliggör kontakt med andra skolpersonal på Island, Färöarna och Sverige, och den resulterande online-verktygslådan kommer att bli ett bestående arv. 

LGBTI och åldrande i de nordiska länderna


Det finns väldigt lite dokumenterad kunskap om äldre lgbti-personers levnadsvillkor i de nordiska länderna . Äldre lgbti-personer som aktivt engagerar sig i hbtqi-rörelsen är dessutom underrepresenterade. Kunskapen om äldre lgbti-personers behov är ofta obefintlig bland personalen inom vård och omsorg.

Trots gemensamma utmaningar finns inte så mycket samarbete mellan de nordiska länderna kring lgbti och åldrande. Genom en fysisk konferens kommer vi att samla experter, yrkesverksamma och representanter från målgruppen från alla nordiska länder och de autonoma regionerna. Konferensen utmynnar i ett nätverk där lgbti-organisationer och andra relevanta aktörer kan utbyta kunskap och erfarenheter av att samla äldre lgbti-personer, samarbeta och stödja varandra i att arbetet för inkludering av lgbti-perspektivet i politiska processer som är relevanta specifikt för de äldre. Det kommer också att ge möjlighet för organisationerna att gemensamt uttala sig som ett nordiskt nätverk om relaterade frågor och processer i samhället på nordisk nivå, EU-nivå och FN-nivå.

Trans, arbetsmarknad, plånbok


Projektet Trans, arbetsmarknad, plånbok syftar till produktion av jämlikhetsdata för transpersoner och personer med transerfarenhet, med fokus på arbetsmarknad och privatekonomi. En studie genomförs i två steg: en större kvantitativ enkätstudie med en uppföljande kvalitativ studie för att fördjupa resultaten. Studien kommer även synliggöra variationer inom gruppen, som ofta felaktigt analyseras som en mer enhetlig grupp än den är.

Genom att projektet synliggör diskrimineringens konsekvenser för transpersoner på samhällsnivå kan aktörer som utformar och implementerar policies rörande arbetsmarknad, sociala insatser och diskriminering få bättre möjligheter att utforma riktade insatser för transpersoner.

Studiens resultat, med statistik och analys, redovisas i en rapport. Den görs tillgänglig online för såväl allmänhet och forskare som myndigheter och andra relevanta aktörer. Resultatet sprids även på en slutkonferens under 2024, som också fungerar som grund för fortsatt nätverkande inom området mellan de samverkande frivilligorganisationerna.

Dekoloniala pedagogiker: nordiska solidaritetspraktiker


Projektet “Decolonial Pedagogies” sammanför forskare och utbildare i Norden som arbetar för dekolonial pedagogik och feministisk kunskapsproduktion genom en 2-dagars konferens och en 1-dags-workshop i Reykjavík, Island.

Konferensen kommer att bjuda in forskare inom området från Island, Sápmi, Grönland, Färöarna, Norge, Danmark, Finland och Sverige. Tillsammans kommer de inbjudna experterna och forskarna att bidra med många års akademisk och pedagogisk expertis till projektet.

Genom att erbjuda ett utrymme för utbyte och utveckling av dekoloniala pedagogiska metoder syftar projektet till att bygga förtroende, solidaritet och inkluderande lärande gemenskaper i Norden. Konferensens fokus är att ge nordiska forskare möjlighet att samarbeta om dekoloniala feministiska metoder över gränserna. Presentationerna kommer att bearbetas och publiceras i en redigerad, kollegialt granskad (peer-review) samling, som kommer att sprida insikter från inom-nordiskt samarbete om dekoloniala pedagogiker.

Nordisk-tyskt fackligt projekt om lika lön för likvärdigt arbete


Projektet syftar till att ge en översikt över befintliga löneskillnader mellan könen och nuvarande strategier för att uppnå lika lön i de fem nordiska länderna samt Tyskland. Genom att samla aktörer på nordisk nivå och med ett internationellt perspektiv från Tyskland syftar projektet till att samla relevant kunskap och kompetens och skapa en gedigen översikt med fokus på vad arbetsmarknadens aktörer kan göra för att uppnå lika lön för lika arbete. 

Projektet är planerat som en intervjustudie och fallstudie med exempel och kommer att resultera i en rapport. Rapporten kommer också att innehålla rekommendationer om möjliga åtgärder för att stödja arbetet med att uppnå lika lön för lika arbete, baserade på exempel av best practice från de deltagande länderna. 

Rapporten kommer att lanseras på en konferens under 2024 och spridas till relevanta nordiska, tyska och europeiska målgrupper. Projektet syftar till att inspirera och presentera möjliga vägar genom att visa hur andra länder arbetar för att uppnå lika lön för lika arbete. 

Vad gör de nordiska länderna för att motverka dokumenterad sexuell exploatering på nätet?


Nordiska ungdomar tillbringar allt mer tid på nätet där de kommer i kontakt med pornografi som innehåller våld och förnedring och som bidrar till att upprätthålla stereotypa föreställningar om kvinnors och mäns kroppar och sexualitet.  

Projektet kommer att kartlägga och utvärdera lagar och andra åtgärder som vidtagits i de nordiska länderna för att motverka de samhälleliga skadeverkningarna av nätpornografi som en del i att motverka mäns våld mot kvinnor.  

Kartläggningen kommer att resultera i en rapport med tillhörande spridningsaktiviteter.  

Med det vill projektet bidra till att ta fram ny och ökad kunskap som kan ligga till grund för att ta fram policys och andra insatser i och utanför Norden, samt till policyutveckling som i förlängningen bidrar till att nordiska tjejers och killars relationer, välmående och vardag på nätet blir tryggare och sundare. 

 

Sexuella trakasserier på arbetsplatsen inom hotell- och restaurangbranschen ur ett intersektionellt perspektiv


Projektet syftar till att utforska hotell- och restauranganställdas erfarenheter av sexuella trakasserier på nordiska arbetsplatser och att förstå hur intersektioner mellan identiteter och sociala platser påverkar anställdas uppfattningar och erfarenheter av trakasserier. Ett fokus på HBTQI+-personer, migrantarbetare och män – grupper som ofta utesluts från forskning om sexuella trakasserier – kommer att öka förståelsen för trakasserier på arbetsplatser inom hotell- och restaurangbranschen och göra det möjligt för arbetarna att föreslå åtgärder som kan minska förekomsten och effekterna av sexuella trakasserier inom hotell- och restaurangbranschen.

Med hjälp av deltagande forskningsmetoder och semistrukturerade intervjuer kommer arbetstagare i Sverige, Island och Norge att bidra till forskningen och resultaten kommer att användas för att informera branschens intressenter om hur arbetstagare ser att sexuella trakasserier kan bekämpas effektivt.

 

Gender Talks in Sápmi


Projektet ska främja en inkluderande samhällsdebatt i Sápmi och stärka befintligt samiskt ledarskap och arbete med jämställdhetsfrågor i Sápmi genom riktade diskussionsforum och föreläsningar arrangerade fysiskt och digitalt riktade till samer i nuvarande ledande positioner, ungdomar och samiska organisationer. Projektet ska också bidra till bättre kunskapsunderlag om åtgärder för ökad jämställdhet i Sápmi, och forskningsbehov kring jämställdhet genom att sammanställa befintlig kunskap samt identifiera och belysa kunskapsgap utifrån de arrangerade diskussionerna.

Projektet ska bidra till:

 • att jämställdhetsfrågor aktivt diskuteras och debatteras av samiska organisationer, och samiska politiska forum
 • ökad kunskap om nuvarande situation i Sápmi kring jämställdhet
 • identifiera behov av åtgärder samt kunskapsgap och prioriterade forskningsområden
 • bidra med rekommendationer om hur samiska organisationer mer aktivt kan arbeta med jämställdhetsfrågor

 

Women in Nordic ITS (WIN-ITS)


Transport- och techbranschen är två branscher som idag är ojämställda. Intelligenta transportsystem (ITS) är ett samlingsnamn för informationsteknik som används för att förbättra och utveckla transportsystemet i hållbar riktning. ITS-tjänster kan användas över landsgränser och underlätta för människor som rör sig mellan länder.

Transportsystemets utveckling av fysiska och digitala strukturer skapar förutsättningar, såväl fysiska som mentala, för dagens resenärer likväl som framtida generationers mobilitet. Med bakgrund av detta är det centralt att ta utgångspunkt för jämställdhet och hållbarhet i utvecklingen av transportsystemet.

Projektets huvudsakliga syfte är att bygga ett långvarigt samarbete mellan ITS-organisationer i Norden som i sin tur syftar till att främja ett jämställt och hållbart transportsystem. Inom ramen för projektet ska även representation och de normer som styr inom de nordiska länderna när det gäller ITS studeras. Rekommendationer för framtida arbete kommer att föreslås.

Likestilling og mangfold i den Nordiske energisektoren 2024


Nordic Energy Equality Network (NEEN) och medsökande kommer att genomföra en statistisk studie om jämställdhet i den nordiska energisektorn, som följer upp “Jämställdhet i den nordiska energisektorn” från 2021. Syftet är att samla in uppdaterade data om kvinnors positioner, beslutsfattande och hur de upplever att arbeta inom sektorn.

Projektet kommer att:

 1. bygga en nordisk barometer som spårar den roll kvinnor spelar i sektorn baserat på undersökningar om jämställdhet i den nordiska energisektorn,
 2. utveckla “Spotlight”-analyser med fokus på de viktigaste resultaten från barometern och utveckla rekommendationer,
 3. fortsätta att öka medvetenheten för att främja jämställdhet och mångfald i sektorn genom:
  1. en öppen nordisk lansering där vi presenterar viktiga resultat och ger en röst till symboliska talare för jämställdhet i energi,
  1. delta i relevanta evenemang i Norden och Europa,
 4. utöka den nordiska kvinnliga energiexperten NEEN-listan som lanserades 2020. 

NEEN anser att den hållbara energiomställningen är alldeles för viktig för att bara beslutas om av en liten del av samhället inom ekonomi och teknik. En nordisk barometer som spårar framsteg inom detta område är avgörande för ett framtida, hållbart samhälle eftersom siffror talar sitt tydliga språk.

Updaterad 12 december 2023