Skip to main content sv

Inkluderande medling för upprätthållande av fred


20 år har passerat sedan FN:s säkerhetsråd antog den banbrytande resolution 1325 om kön, fred och säkerhet. Sedan dess har kvinnors inflytande vid formella fredsprocesser varit fortsatt kraftigt begränsat, trots åratal av aktivt förespråkande från en rad aktörer knutna till policyramverket Women, Peace and Security. Formella fredsförhandlingar är fortsatt en sluten och kraftigt mansdominerad arena.

Det är dags att inte bara kräva att kvinnor ges utrymme i sådana processer, utan också att omvärdera och upprätta nya strategier för hur inkluderande medling bör se ut. En workshop om inkluderande medling kommer att hållas i Reykjavík i november 2021, med syfte att se bortom de befintliga, snäva ramarna för inkluderande av kvinnor, och fokus på att utforska ett antal olika vägar till kvinnors deltagande i fredsprocesser. Deltagarna kommer att få med sig konkreta idéer om olika tillvägagångssätt för att säkerställa kvinnors aktiva delaktighet i fredsprocesser över hela världen.

Updated 28 oktober 2021