Skip to main content sv

Inkluderande medling för upprätthållande av fred


20 år har passerat sedan FN:s säkerhetsråd antog den banbrytande resolution 1325 om kön, fred och säkerhet. Sedan dess har kvinnors inflytande vid formella fredsprocesser varit fortsatt kraftigt begränsat, trots åratal av aktivt förespråkande från en rad aktörer knutna till policyramverket Women, Peace and Security. Formella fredsförhandlingar är fortsatt en sluten och kraftigt mansdominerad arena.

Det är behov för att kvinnor ges utrymme i sådana processer, samt att också omvärdera och upprätta nya strategier för hur inkluderande medling bör se ut. En workshop om inkluderande medling arrangerades i Reykjavík i november 2021, med syftet att se bortom de befintliga, snäva ramarna för inkluderande av kvinnor, och fokus på att utforska ett antal olika vägar till kvinnors deltagande i fredsprocesser. Deltagarna fick möjlighet att konstruktivt diskutera och utveckla konkreta idéer om olika tillvägagångssätt för att säkerställa kvinnors aktiva delaktighet i fredsprocesser över hela världen.

Updaterad 7 februari 2023