Skip to main content sv

Nordisk konferens om mångfald och jämställdhet inom räddningstjänsten


I november (2018) arrangerades den första nordiska konferensen om hur man kan främja jämställdhet, mångfald och socialt förebyggande arbete inom räddningstjänsten. Konferensen var ett unikt samarbete mellan räddningstjänsten i de nordiska länderna och målet var att inspirera varandra samt att lägga grunden till ett nätverk för vidare erfarenhetsutbyte.

Syftet med konferensen var att öka kunskapen om hur mångfald och jämställdhet inom räddningstjänsten kunde utveckla verksamheten för att möta de behov som finns hos medborgarna i dagens samhälle. Personalförsörjning är en viktig fråga för många räddningstjänster och en blandad personalsammansättning som speglar samhället i övrigt är en förutsättning för att lyckas med uppdraget. Hur kan man bredda rekryteringsbasen och göra räddningstjänsten till en attraktiv arbetsplats för alla?

Konferensen lyfte goda exempel från de nordiska länderna på hur man kan arbeta med frågor som rekrytering, organisationskultur och ledarskap. Dessutom presenterades exempel på hur jämställdhet, mångfald och socialt förebyggande arbete kan bidra till att minska olyckorna i samhället. Målet var att skapa dialog mellan deltagarna samt att de ska få med sig konkreta verktyg för att kunna arbeta vidare med att anlägga ett mångfalds- och jämställdhetsperspektiv i verksamheten.

Updaterad 15 februari 2024