Skip to main content sv

Nordiskt nätverk för queerhistoriska arkiv och verksamheter


Syftet med projektet är att skapa ett nätverk av queera arkiv och -historieverksamheter i Norden och Baltikum. Målet är att främja erfarenhets- och kunskapsutbyte samt att utforska samarbetsmöjligheter, infrastrukturella lösningar, och ekonomiska förutsättningar. Nätverkets samarbetspartners i Sverige, Finland och Norge har olika kompetenser och kommer utifrån dessa att genomföra varsina seminariedagar respektive nätverksträffar. Till seminarierna inbjuds queera arkiv, forskare, kulturarvsprofessionella och konstnärer från Norden och Baltikum för utbyten, utveckling och samarbeten. Nätverket kommer att utmana tidigare marginaliserande historieskrivning i Norden, bredda intresset för nordisk och baltisk queer historia samt medverka till en mer inkluderande historiesyn. Förändringsarbetet sprids genom en öppen digital plattform där aktiviteter och diskussioner dokumenteras och tillgängliggörs, och dit de olika LHBTQ-arkiven och -historieverksamheternas egna hemsidor kopplas.

Updaterad 22 januari 2024