Skip to main content sv

(O)jämlikheter i att kombinera akademiskt kunskapsarbete och omsorgsansvar


Projektet syftade till att bygga en förståelse för hur prestationspress påverkar karriären för kunskapsarbetare i akademin för individer med olika familjesituationer, särskilt de som vill skaffa barn och de som inte kan (eller väljer att inte) skaffa barn.

Syftet med detta gemensamma forskningsprojekt var att ta fram kunskap om komplexiteten i att kombinera akademisk karriär och olika familjesituationer i ett sammanhang som kännetecknas av höga nivåer av prestationspress. Projektet försökte besvara två huvudfrågor:

  1. Hur definierar och påverkar prestationspress akademiska karriärer och karriärval för kunskapsarbetare med olika kön och olika familjesituationer?
  2. Vilken typ av ojämlikhet i karriären möter och upplever akademiska kunskapsarbetare med familj?

Projektet syftade till att besvara dessa frågor genom att genomföra undersökningar i Finland, Sverige och Norge. Syftet med undersökningen var att samla in information om universitetslärares erfarenheter och åsikter om både prestationspress, upplevd (o)jämställdhet i den akademiska karriären och hur idén om att (inte) ha en familj samtidigt som man arbetar i den nordiska akademin är konstruerad på deras respektive institutioner.

Projektets resultat kommer att bidra till att förstå utmaningar och möjligheter med att kombinera föräldraskap med kunskapsarbete och kommer att bidra till att skapa mer rättvisa policyer och praxis på både organisatorisk och samhällelig nivå.

Updaterad 5 april 2024