Skip to main content sv

Resolution 1325 i Norden


De nordiska länderna har ett nära samarbete med Nato, finns på plats där det råder konflikt och medverkar i fredsprocesser, men hur prioriterade är egentligen frågor som rör kvinnor, fred och säkerhet? Det ville projektet diskutera genom att arrangera två programpunkter vid Nordiskt Forum i Malmö 2014. Genom ett seminarium och en workshop ville projektet främja nätverkande mellan olika nordiska aktörer och synliggöra frågorna om kvinnor, fred och säkerhet för en bredare publik.

Programpunkterna hade fokus på resolution 1325, som antogs av FN:s säkerhetsråd år 2000 för att stärka skyddet för kvinnor i krig och öka kvinnors deltagande i fredsprocesser. Seminariet riktade sig till allmänhet, myndigheter, forskare och civilsamhäll, och fokuserade på att informera om Resolution 1325 i ett nordiskt sammanhang, och var de olika länderna befinner sig i processen med att implementera resolutionen. Till workshopen bjöds nordiska civilsamhällesaktörer – som jobbar med kvinnor, fred och säkerhetsfrågor i Norden – in. Här var syftet att utbyta erfarenheter och lära av varandras påverkansarbete. Efter forumet lämnade projektet en skrivelse till de nordiska ministrarna, och en grund lades för vidare nordiskt samarbete.

Efter Nordiskt forum lämnade projektet en skrivelse till de nordiska ministrarna som finns att läsa här.

Updaterad 24 februari 2022