Skip to main content sv

Intranordiskt seminarium om HBTQ-flyktingar


Människor som flyr undan förföljelse på grund av sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck utgör en särskilt utsatt migrantgrupp i asyl- och integrationssammanhang. Under detta tvådagarsseminarium vid Nordens hus i Reykjavik träffas experter från Skandinavien för att diskutera möjligheterna att undersöka asyl- och integrationsprocesserna för HBTQ-flyktingar, bland annat att kartlägga befintliga uppgifter, analysera relevanta policyer, utvärdera de digitala mediernas roll samt genomföra djupintervjuer med fyra olika intressentgrupper: HBTQ-flyktingar, grindvakter, opinionsgrupper och tjänsteleverantörer. Seminariet syftar till att hjälpa forskningsgemenskaperna att hantera svårigheterna när det gäller asyl och integration av HBTQ-personer på intranordisk nivå. Detta blir första gången som forskare från samtliga nordiska länder träffas för att utbyta kvalitativ gränsöverskridande kunskap om HBTQ-flyktingar i Norden.