Skip to main content sv

Intranordiskt seminarium om HBTQ-flyktingar


Människor som flyr undan förföljelse på grund av sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck utgör en särskilt utsatt migrantgrupp i asyl- och integrationssammanhang.

Under ett tvådagarsseminarium vid Nordens hus i Reykjavik träffades experter från Skandinavien för att diskutera möjligheterna att undersöka asyl- och integrationsprocesserna för HBTQ-flyktingar, bland annat att kartlägga befintliga uppgifter, analysera relevanta policyer, utvärdera de digitala mediernas roll samt genomföra djupintervjuer med fyra olika intressentgrupper: HBTQ-flyktingar, grindvakter, opinionsgrupper och tjänsteleverantörer.

Seminariet syftade till att hjälpa forskningsgemenskaperna att hantera svårigheterna när det gäller asyl och integration av HBTQ-personer på intranordisk nivå. Detta var första gången som forskare från samtliga nordiska länder träffades för att utbyta kvalitativ gränsöverskridande kunskap om HBTQ-flyktingar i Norden.

Som ett resultat av samarbetet bildades ett nätverk under namnet QUEE-N (QUEEr refugee research Network), som avser att främja nordisk forskningssamarbete om HBTQ-flyktingar. Är du intresserad av att delta i nätverket, är du välkommen att kontakta Thomas Brorsen Smidt.

Updaterad 12 januari 2023