Skip to main content sv

Trygge skoler – nordisk metode for elevmedvirkning og normkritikk


Likestillingssenteret KUN (NO), Ekvalita (FI), Elevernas Riksförbund (SE) skal i prosjektet «Trygge skoler» utvikle en felles nordisk metode basert på normkritikk for å skape en inkluderende og likestilt skole med fokus på økt elevdeltakelse.

Dette vil bli gjort gjennom fem forskjellige arbeidspakker med inkludering av elevråd, rektorer og elevombud i videregående skole og ungdomsskole i Norge, Sverige, Finland og Åland.

Skolen skal bidra til likestilling og demokrati i henhold til læreplanene i Sverige, Norge, Finland og på Åland. Vi vet at normer og normbrudd fører til at noen elever er mer utsatt for krenkelser, mobbing, trakassering og diskriminering. Dette kan være koblet til de lovpålagte diskrimineringsgrunnlagene som kjønn, seksuell legning, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, religion, etnisitet og funksjonsnedsetting, men det er også sammenhenger mellom ulike former av undertrykking. For å håndtere de former av mobbing som pågår i skolene i Norden, må vi adressere spørsmål om likestilling, makt og normer. Det skal dette prosjektet bidra til.

Prosjektet skal sammen med elevråd og elevombud, prøve ut og videreutvikle metode som kan brukes for å styrke elevenes medvirkning og elevrådenes relevans og påvirkningsmulighet. Elevene får innblikk i sine egne rettigheter, normkritisk metode og et verktøy for å vurdere sin egen skole opp mot bla annet barnekonvensjon, skolelovgivningen og likestillingspolitiske målsettinger. De får selv definere hva som er anvendbart og relevant og gir dermed input til arbeidsmåte. Deres analyse skal diskuteres med skoleledelsen og gi grunnlag for tiltak og videre samarbeid.

Prosjektet starter med en pilotskole i hvert land, utvikler metode og implementere til sammen tolv skoler. På grunnlag av erfaringene fra workshops med elevene, samtaler med rektorer og prosessen med å utvikle og teste metodematerialet kommer vi også til å utarbeide retningslinjer for skoleledelsen. Prosjektgruppen har ansvar for utforming og struktur, men elever involveres for å påvirke innholdet.

Prosjektet avsluttes med en digital lansering for prosjektets målgrupper: rektorer, studentråd og

studentrepresentanter i Norden. Elevombudene vil være de som viderefører arbeidet og sprer metode videre i sine egne land.

Updated 7 februari 2023