Skip to main content sv

Trygga skolan – nordisk metode for elevmedvirkning og normkritikk


Likestillingssenteret KUN (NO), Ekvalita (FI) og Sveriges Elevkår (SE) har utviklet en felles nordisk metode basert på normkritikk for å skape en inkluderende og likeverdig skole med fokus på økt elevmedvirkning i prosjektet Trygga skolan.

Dette er gjort gjennom fem ulike arbeidspakker med besøk og workshops med elevråd, rektorer og elevrepresentanter på videregående skoler i Norge, Sverige, Finland og Åland. Sammen med elevråd og elevrepresentanter har prosjektet testet og videreutviklet metoder som kan brukes for å styrke elevmedvirkning og elevrådenes relevans og innflytelse.

Trygga skolan har arbeidet for å øke tryggheten på skolen og for å fremme et større mangfold av stemmer i elevrådsarbeidet og forebygging av utestenging, mobbing og trakassering. Resultatene fra prosjektet er nå samlet i en metodebok og på en nettside med fokus på normkritisk arbeid i skolen.

Updated 7 februari 2024