Skip to main content sv

Forskningsmedel att söka för ny kunskap om sexuella trakasserier i arbetslivet

Idag saknas till stor del studier om förebyggande av sexuella trakasserier på arbetsplatser i Norden. Det behövs kunskap om varför de fungerar eller inte, om vem som nås och inte nås genom det förebyggande arbetet. Idag, 26 augusti, öppnar den andra av två utlysningar inom ramen för en nordisk forskningssatsning med fokus på dessa frågor. 


För att utveckla nya och mer kraftfulla insatser mot sexuella trakasserier i arbetslivet är forsknings- och evidensbaserad kunskap nödvändig. Mot denna bakgrund har Nordiska ministerrådet beslutat om en nordisk forskningssatsning, i samverkan med flera sektorer inom det nordiska samarbetet. Sektorer som samarbetar är jämställdhets-, kultur- och arbetslivssektorn samt den nordiska barn- och ungdomskommittén. Forskningssatsningen består av två utlysningar, bägge genomförs under 2021. 

– Open Call 2 riktar sig till forskare och arbetslivsaktörer som vill initiera praktiknära forskning med hög kvalitet, i nära samverkan. Projekten ska ge nordisk nytta genom att bidra med ny kunskap om sexuella trakasserier i arbetslivet i Norden, säger Maria Grönroos, samordnare för forskningssatsningen, som administreras av NIKK, Nordisk information för kunskap om kön.

Maria Grönroos, samordnare för den nordiska forskningssatsningen foto: Ragnhild Fjellro

Branschspecifika studier eller -jämförelser 

Branscher möter delvis olika och delvis liknande utmaningar. Det finns därför potential för synergier när branschspecifika analyser också är knutna till mer generisk kunskap om sexuella trakasserier i arbetslivet. Jämförelser mellan olika branscher kan ge en bättre förståelse för branschspecifika och branschövergripande utmaningar och möjligheter. Ansökningarna ska bygga på partnerskap mellan minst tre länder i Norden.   

 
Tvärvetenskap, intersektionalitet och definition av begrepp  

Sexuella trakasserier på arbetsplatsen berör många kunskapsområden – från arbetsvetenskaplig forskning till forskning om exempelvis hälsa, organisationer, makt och våld. För hållbar och robust kunskap uppmuntras projektförslag att inkludera tvärvetenskapliga förhållningssätt i sina projekt. I fokus är framför allt förebyggande insatser och metoder för intervention genom branschstudier eller -jämförelser.  

– Internationell forskning visar att personer som tillhör minoritetsgrupper, eller som riskerar trakasserier på grund av egenskaper som ålder, funktionshinder eller sexualitet, också löper större risk att bli sexuellt trakasserade. Förslagen uppmuntras att ta itu med den komplexa verkligheten i arbetslivet, för att bidra till ett målinriktat och effektivt förebyggande och nya metoder för intervention, säger Maria Grönroos. 

Bristen på tydliga definitioner av begrepp relaterade till sexuella trakasserier försvårar arbetet i området. Den juridiska konstruktionen av begreppet ger begränsat utrymme för att förstå fenomenet eller vad offret upplever att sexuella trakasserier är. En rekommendation är att efterlysa reflektion och tydlighet när det gäller användning av termer och tolkning av dessa termer i projekten. 
 

Digitalt informationsmöte 2 September  

Ett digitalt infomöte ordnas för de som har frågor om utlysningen och planerar ansöka: 
torsdagen den 2 september kl. 13.00-14.30 CET. Är du intresserad av att delta? Meddela det per e-post till maria.gronroos@genus.gu.se senast 30 augusti. 

NIKK är ett nordiskt samarbetsorgan under Nordiska ministerrådet. NIKK samlar in och förmedlar kunskap om politik och praktik, fakta och forskning på jämställdhets- och LGBTI-området i ett nordiskt perspektiv. 


Updaterad 19 februari 2024