Skip to main content sv

Forskningsprojekt tilldelas medel för ny kunskap om sexuella trakasserier i arbetslivet


Hur påverkar nordiska ideal om ledning och organisering arbetsmiljön för anställda inom serviceyrken och detaljhandel – när kunder är förövare av sexuella trakasserier? En enkät som huvudverktyg för jämförande forskning kring sexuella trakasserier i Norden – hur skulle den kunna utformas och testas?
Det är frågor som analyseras i de två forskningsprojekt som tilldelats medel i den första utlysningen av Nordiska ministerrådets forskningssatsning.


Det behövs ny kunskap om sexuella trakasserier i arbetslivet i Norden, med fokus på förebyggande insatser och metoder för intervention.

För att utveckla nya och mer kraftfulla insatser mot sexuella trakasserier i arbetslivet är forsknings- och evidensbaserad kunskap nödvändig. Mot denna bakgrund initierade Nordiska ministerrådet en nordisk forskningssatsning, i samverkan med flera sektorer inom det nordiska samarbetet. Sektorer som samarbetar är jämställdhets-, kultur- och arbetslivssektorn samt den nordiska barn- och ungdomskommittén.   

Forskningsprojekt som har beviljats medel i den första utlysningen

I våras öppnade den första av två utlysningar inom forskningssatsningen, Open Call 1. Den riktade sig till pågående forskningsprojekt, som genom en nordisk tilläggsbeviljning kan bidra till ny kunskap om sexuella trakasserier i arbetslivet i Norden. 

Inkomna ansökningar bedömdes av tre externa, vetenskapligt sakkunniga. Beslut togs efter samråd med den tvärsektoriella referensgrupp som Nordiska ministerrådet tillsatt för satsningen. Följande forskningsprojekt har nu beviljats medel i den första utlysningen: 

Kunder som förövare av sexuella trakasserier inom den nordiska servicesektorn

IWS-Nordic: En nordisk enkät om sexuella trakasserier i arbetslivet

Överordnade mål för satsningen  

  • Bidra till ny kunskap om sexuella trakasserier i arbetslivet i Norden, med fokus på förebyggande insatser och metoder för intervention 
  • Bidra till en god kunskapsbas för politikutveckling och till nordiskt samarbete på tvärs av sektorerna inom Nordiska ministerrådet 
  • Forskningen skall vara av hög vetenskaplig kvalitet, vara praktiknära och förmedlas på ett bra sätt 
  • Vara relevant för de involverade samarbetssektorerna, för berörda branscher och för arbetslivsaktörerna  

 
NIKK – Nordisk information för kunskap om kön, som administrerar satsningen, är ett nordiskt samarbetsorgan under Nordiska ministerrådet. NIKK kommer också att förmedla information om och kunskap från beviljade projekt i de båda utlysningarna. 
 
Här kan du läsa mer om den nordiska forskningssatsningen och de två utlysningarna.
Updaterad 2 november 2021