Skip to main content sv

Framtidens arbetsliv fokus på konferens i Reykjavik

I april anordnas konferensen Future of Work på Island, där angelägna frågor om framtidens arbetsmarknad lyfts. Konferensen är ett samarbete mellan International Labour Organisation, ILO och Nordiska ministerrådet. Det isländska ordförandeskapet för Nordiska ministerrådet står som värd när ett stort antal internationella aktörer på fältet samlas i Reykjaviks konsert- och konferenshus Harpa den 4-5 april.


Under konferensen kommer jämställdhet och sociala aktörers roll på arbetsmarknaden att diskuteras i relation till framtidens arbetsliv. Bland annat riktas fokus mot hur en arbetsmarknad i förändring påverkar de nordiska länderna och deras arbetsmarknadsmodeller, samt vilka åtgärder som krävs för att kunna nå jämställdhet och hållbarhet i arbetslivet. Frågan om lika lön oavsett kön är också ett centralt tema.

Nordiska ministerrådet och ILO inledde 2016 ett samarbete om jämställdhet i framtidens arbetsliv som en del av ILO:s initiativ ”Women at Work Centenary Initiative”. Det är ett av de sju initiativ för social rättvisa som ILO och samtliga medlemsstater ska arbeta med och särskilt belysa i samband med ILO:s 100-årsjubileum i år.

Som svar på både ”Women at Work” och ”Future of Work”, ytterligare ett av ILO:s jubileumsinitiativ, pågår även ett omfattande forskningsprojekt om hur arbetslivet i Norden kan komma se ut runt år 2030. Projektet lanserades av de nordiska arbetsmarknadsministrarna och involverar ett stort antal nordiska forskare under ledning av den norska forskningsstiftelsen Fafo. Under konferensen i Reykjavik kommer forskningsprojektets rapport ”Future of Work: Opportunitets and Challenges for the Nordic Models” att presenteras och ligga till grund för diskussioner om policyåtgärder, ILO och andra internationella organisationers roll på framtidens arbetsmarknad liksom om hur den nordiska modellen kan möta en arbetsmarknad i förändring.

Tre tidigare konferenser om jämställdhet på arbetsmarknaden har arrangerats i Norden i samband med ILO:s jubileumsinitiativ. Då av Finland, Norge och Sverige, när respektive land innehaft det roterande ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet. Tidigare konferenser har bland annat fokuserat på frågor om anställningsförhållanden, internationella normer och föräldraledighet.

Updaterad 18 november 2019