Skip to main content sv

Trygge skoler – nordisk metode for elevmedvirkning og normkritikk


Likestillingssenteret KUN (NO), Ekvalita (FI), Elevernas Riksförbund (SE) skal i prosjektet «Trygge skoler» utvikle en felles nordisk metode basert på normkritikk for å skape en inkluderende og likestilt skole med fokus på økt elevdeltakelse.

Dette vil bli gjort gjennom fem forskjellige arbeidspakker med inkludering av elevråd, rektorer og elevombud i videregående skole og ungdomsskole i Norge, Sverige, Finland og Åland.

Skolen skal bidra til likestilling og demokrati i henhold til læreplanene i Sverige, Norge, Finland og på Åland. Vi vet at normer og normbrudd fører til at noen elever er mer utsatt for krenkelser, mobbing, trakassering og diskriminering. Dette kan være koblet til de lovpålagte diskrimineringsgrunnlagene som kjønn, seksuell legning, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, religion, etnisitet og funksjonsnedsetting, men det er også sammenhenger mellom ulike former av undertrykking. For å håndtere de former av mobbing som pågår i skolene i Norden, må vi adressere spørsmål om likestilling, makt og normer. Det skal dette prosjektet bidra til.

Prosjektet skal sammen med elevråd og elevombud, prøve ut og videreutvikle metode som kan brukes for å styrke elevenes medvirkning og elevrådenes relevans og påvirkningsmulighet. Elevene får innblikk i sine egne rettigheter, normkritisk metode og et verktøy for å vurdere sin egen skole opp mot bla annet barnekonvensjon, skolelovgivningen og likestillingspolitiske målsettinger. De får selv definere hva som er anvendbart og relevant og gir dermed input til arbeidsmåte. Deres analyse skal diskuteres med skoleledelsen og gi grunnlag for tiltak og videre samarbeid.

Prosjektet starter med en pilotskole i hvert land, utvikler metode og implementere til sammen tolv skoler. På grunnlag av erfaringene fra workshops med elevene, samtaler med rektorer og prosessen med å utvikle og teste metodematerialet kommer vi også til å utarbeide retningslinjer for skoleledelsen. Prosjektgruppen har ansvar for utforming og struktur, men elever involveres for å påvirke innholdet.

Prosjektet avsluttes med en digital lansering for prosjektets målgrupper: rektorer, studentråd og

studentrepresentanter i Norden. Elevombudene vil være de som viderefører arbeidet og sprer metode videre i sine egne land.

Unges stemmer for likestilling i Norden


Projektet syftar till att ungdomar ska äga frågan om jämställdhet som en drivkraft för en hållbar nordisk region. Från nordiska ungdoms- och studentorganisationer rekryteras ungdomar till projektet, där centrala aktörer för jämställdhet och innovation deltar som drivkrafter i projektet.

Genom Design Thinking som metod och normkritiskt perspektiv utmanas ungdomar till att ta fram specifika lösningar relaterade till de globala hållbarhetsmålen (Agenda 2030) – baserat på deras perspektiv på jämlikhet som könsnormer, demokrati, segregerade utbildnings- och yrkesval, digitalisering, klimatförändring och mångfald som värdeskapande. Aktiviteterna är kopplade till två nätverkssessioner samt workshops för att förbereda nätverkssessionerna.

Forskningsbaserad kunskap mot sexuella trakasserier och mobbning bland barn och unga


Projektet avsåg att öka den forskningsbaserade kunskapen om sexuella trakasserier inom organisationer som arbetar mot mobbning i Norden och Litauen, samt dess målgrupper.

De huvudsakliga aktiviteterna var nätverksmöten samt delning och spridning av forskningsbaserade metoder genom både en endagskonferens för partnernas målgrupper och en rapport som belyser kunskaper vunna i projektet samt metoder och verktyg såsom:

  • Kartläggningsverktyg av sexuella trakasserier i skolan,
  • Insatser som förändrar skolklimat och otrygga platser
  • Insatser för att motverka sexuella trakasserier och utnyttjande online
  • Kunskap om kroppsuppfattning och porr
  • Handlingsplanskurs mot sexuella trakasserier

Projektet delade kunskap bland de främsta anti-mobbnings-organisationerna i Norden, samt i grannlandet Litauen och spred effektiva metoder för att förhindra sexuella trakasserier. Alla parter tillförde sina specifika kompetenser och perspektiv, samt involverade experter.

Resultaten från projektet finns sammanfattade i rapporten Sexual harassment and Bullying in the Nordic Region.

YouthEQ 2017 – nordisk jämställdhetskonferens med ungdomsfokus


Syftet med konferensen Youtheq 2017 var att etablera en nordisk arena för att skapa en stark nordisk kompetens kring jämställdhet som ska kunna integreras i alla typer av ungdomspolitiska målsättningar, beslut och verksamheter. Konferensen syftade även till att vara ett forum för möten och dialog om jämställdhet och jämställdhetsintegrering i ungdomsverksamheter, för att på så vis uppmuntra till landsövergripande nätverk.

Konferensen arrangerades i Kalmar 11-12 oktober, 2017. Tema och program arbetades fram av en Advisory Board där företrädare för Kristiansand, Reykjavik, Mariehamn, Kolding och Kalmar kommun ingick. Programmet byggde på gemensamma nordiska jämställdhets- och ungdomspolitiska ambitioner och var uppdelat i fem teman; utbildning och lärande, arbete och självförsörjning, delaktighet och representation, hälsa och exponering samt kultur, media och fritid.

Genom konferensen skapades kontakter mellan yrkesutövare från olika nordiska länder som innebär en spridning av goda exempel som annars skulle haft en mer begränsad räckvidd.

Konferensen hade 102 deltagare (övervägande majoritet från Sverige), 24 organisationer från Norden som deltog i programmet samt sex utställare (samtliga från Sverige).

Kalmar kommun går vidare med en dialog med samverkanspartnerna om en ny konferens för att etablera en nordisk arena för lokala erfarenhetsutbyten för jämställdhetsarbetet i ungdomsmiljöer.

Fullständiga rättigheter för flickor i Norden


Med stor oro har organisationerna bakom projektet ”Fullständiga rättigheter för flickor i Norden” följt det hårdnande samhällsklimatet där larmrapporter om flickors utsatthet såväl i skolan som i det offentliga rummet duggar tätt. Oavsett i vilket land som sexuella trakasserier sker får det konsekvenser för unga kvinnors hälsa, livsutrymme och deltagande i den demokratiska processen.

Detta projekt har tagit fram kunskapsunderlag och bildat opinion i de nordiska länderna för flickors rättigheter, jämställdhet, jämlikhet och långsiktig, hållbar hälsa. Syftet med opinionsbildningen är att synliggöra orättvisor ur ett nordiskt perspektiv, lyfta flickors livsvillkor till den politiska agendan och kräva en ansvarsfull politik och policy. Projektet har även utbildt nyckelpersoner som har i uppgift att verkställa dessa policys, liksom personer som är verksamma i organisationer som riktar sig till unga kvinnor.

Nordiska praktiker för förskola och skola


Frågor om jämställdhet i förskola och skola har uppmärksammats mycket på senare år, särskilt i Norden. En anledning är att ländernas jämställdhets- och diskrimineringslagar även kommit att omfatta skolväsendet. Lagförändringarna gör det nödvändigt att utveckla det arbete som bedrivs i skolmiljön, vilket i sin tur kräver fortbildning inom jämställdhets- och mångfaldsarbete för personal.

Projektet syftade till att erbjuda sådan fortbildning genom att ta fram ett verktyg för e-lärande. Fortbildningen gavs via en nätbaserad plattform. Utbildningspaketet baserades på resultaten av det tidigare projektet “Mapping Promising Nordic Practices in Gender Equality Promotion at Basic Education and Kindergartens” där framgångsrikt jämställdhetsarbete inom utbildningssektorn kartlades.

Nordisk jämställdhetscertifiering i förskola och skola


Nordiska rådet beslutade i april 2014 att ge en rekommendation om att införa jämställdhetscertifiering av förskolor och skolor i Norden. I samband med det ville projektet “Mapping promising Nordic practices in gender equality promotion at basic education and kindergartens” utveckla, samtala och samarbeta kring vad beslutet konkret kunde innebära för förskolor och skolor. Projektets syfte var att skapa ett forum för att sprida lovande arbete med att öka jämställdheten.

Projektet resulterade i en rapport med konkreta förslag på kriterier för jämställdhetscertifiering. Här samlades goda exempel, vilket också möjliggjorde ett vidareutvecklande av befintligt arbete.

Värdet i det nordiska kunskapsutbytet var stort och projektet fortsatte även efter 2015 års rapport. Då initierades arbetet med att ta fram ett verktyg för e-lärande.

Jämställdhet i arbete med unga


Med projektet ville organisatörerna synliggöra behovet av jämställdhetsfokus inom ungdomsarbete. Vid ett seminarium på Nordiskt Forum i Malmö 2014 berättade organisationer från Norden och Baltikum hur tjej- och killgruppsträffar kan förebygga våld och främja demokrati och jämställdhet.

Organisationerna bakom projektet bedriver ett framgångsrikt arbete med tjej- och killgrupper i Norden, Östeuropa och Kaukasus. Genom seminariet samlade de olika aktörer för att utbyta erfarenheter och diskutera hur man gemensamt kan sprida, utveckla och kvalitetssäkra tjej- och killgruppsmetoden.

Metoden bygger på ett demokratiskt och icke-hierarkiskt samtal mellan en liten grupp ungdomar och deras ledare. Grundidén är alltid den samma: att stärka ungdomars integritet, självkänsla och samarbetsförmåga och samtidigt ge dem verktyg för att ifrågasätta normer och hantera konflikter. Nätverket har sedan projektets avslut fortsatt samarbeta kring metoden.

Updated 24 februari 2022