Skip to main content sv

Jämställda pensioner – hållbara trygghetssystem


I projektet utvärderas och kartläggs pensionssystem i de nordiska länderna för att se hur dessa påverkar jämställdheten. Resultaten sammanställs i en rapport tillsammans med förslag till förbättringar. Rapporten presenteras vid ett nordiskt toppmöte för jämställda pensioner och sprids genom en rad aktiviteter till relevanta målgrupper i Norden. Parallellt genomförs en informationskampanj riktad till unga i Norden om hur livsval påverkar den framtida pensionen.

Genom projektet vill kunskapen ökas om hur utformningen av pensionssystem i Norden påverkar den ekonomiska jämställdheten mellan kvinnor och män. Sådan kunskap är viktig för att framtida pensionsreformer ska bli rättvisa och hållbara. Det stärker även förtroendet för de gemensamt finansierade trygghetssystemen i de nordiska länderna. 

Projektet skapar tillfällen för erfarenhetsutbyte för kvinnoorganisationer och beslutsfattare i Norden, vilket stärker det nordiska samarbetet såväl som den nordiska kvinnorörelsens organisering.

Etablering av nordiskt mentornätverk


Mentorskap har visat sig vara en effektiv metod för karriär- och ledarutveckling, liksom för att få fler i arbete. Arbetet med mentorskap skiljer sig åt från målgrupp till målgrupp, men när detta projekt startade fanns inget nätverk där målgruppsanpassade metoder kunde samlas och vidareutvecklas.

Projektet syftade därför till att upprätta ett sådant nätverk – i första hand för att utveckla kunskap om mentorskap liksom sprida och dela metoder, men också för att dokumentera befintlig kunskap. Ett gemensamt seminariemöte för nordiska aktörer hölls hösten 2014, och våren 2015 upprättades nätverket officiellt.

Ekonomisk jämställdhet i Norden


Ekonomisk jämställdhet mellan könen är en förutsättning för ett jämställt samhälle. Med fokus på inflytande och delaktighetlyfte detta projekt frågan om kvinnors ekonomiska situation i den nordiska regionen. Målet var en nordisk diskussion om pensioner, socialförsäkringar, arbetsmarknad och löneskillnader ur ett jämställdhetsperspektiv. Genom sammanlagt fyra seminarier, ett i respektive land, belystes såväl privat- som samhällsekonomiska aspekter av den nordiska jämställdhetsutmaningen.

I projektet samarbetade ett antal kvinnoorganisationer via paraplyorganisationen International Alliance of Women (IAW). Projektet höjde kunskapen om nordisk ojämställdhet hos politiker, myndigheter och civilsamhälle. Seminariet i Finland hölls mitt under valrörelsen och gav Kvinnosaksförbundet Union möjlighet att nå ut med frågan till en bred publik.

Post 2015 – Vad händer sen?


År 2000 skrev världens ledare under åtta punkter för att halvera fattigdomen under de närmaste 15 åren.
Det här projektet ville under 2014 främja ett nordiskt samtal om framtidens viktigaste globala utmaningar. Genom ett seminarium om FN:s millenniemål under Nordiskt Forum i Malmö 2014 ville UN Women synliggöra att fattigdom drabbar vissa grupper särskilt hårt.

70 procent av dem som lever under den absoluta fattigdomsgränsen är kvinnor och därför måste jämställdhetsperspektivet vara centralt vid fattigdomsbekämpning. Seminariet om Post 2015 på Nordiskt Forum bidrog till att öka kunskapen om ämnet hos representanterna från FN:s kvinnokommittéer, som kunde ta med sig sina nya kunskaper till de enskilda ländernas regeringar för fortsatt påverkansarbete. Bland annat enades man om att våld mot kvinnor samt kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter är särskilt viktiga i detta arbete.

Updated 24 februari 2022