Skip to main content sv
Warning: Undefined array key 1 in /home/nikkhems/public_html/wp-includes/functions.php on line 1182

Likestilling og mangfold i den Nordiske energisektoren 2024


Nordic Energy Equality Network (NEEN) och medsökande kommer att genomföra en statistisk studie om jämställdhet i den nordiska energisektorn, som följer upp “Jämställdhet i den nordiska energisektorn” från 2021. Syftet är att samla in uppdaterade data om kvinnors positioner, beslutsfattande och hur de upplever att arbeta inom sektorn.

Projektet kommer att:

  1. bygga en nordisk barometer som spårar den roll kvinnor spelar i sektorn baserat på undersökningar om jämställdhet i den nordiska energisektorn,
  2. utveckla “Spotlight”-analyser med fokus på de viktigaste resultaten från barometern och utveckla rekommendationer,
  3. fortsätta att öka medvetenheten för att främja jämställdhet och mångfald i sektorn genom:
    1. en öppen nordisk lansering där vi presenterar viktiga resultat och ger en röst till symboliska talare för jämställdhet i energi,
    1. delta i relevanta evenemang i Norden och Europa,
  4. utöka den nordiska kvinnliga energiexperten NEEN-listan som lanserades 2020. 

NEEN anser att den hållbara energiomställningen är alldeles för viktig för att bara beslutas om av en liten del av samhället inom ekonomi och teknik. En nordisk barometer som spårar framsteg inom detta område är avgörande för ett framtida, hållbart samhälle eftersom siffror talar sitt tydliga språk.

Genus- och mångfaldsparadoxerna inom innovation – mot en mer inkluderande policydesign


Projektet AGDA lade fokus på innovationens genusparadox, särskilt inom området grön omställning. Projektets syfte var att tillhandahålla en kunskapsbas och skapa en gemensam plattform för bättre praxis inom samskapandet av inklusion, jämställdhet och mångfald under hela FOU-programprocessen, det vill säga från programidéer och planering till verkställandet och övervakning.

Projektet bestod av en litteraturstudie, som innehöll befintliga utvärderings- och uppföljningsramverk samt genusplaner. Utöver det skapades möjlighet för dialog, samskapande och ett nätverk för nordiska innovations- och forskningsfinansiärer, nyckelintressenter och experter. Projektets resultat är ett ramverk för inkluderande innovationer som stöder en mer ömsesidig aktivitet inom innovationsprogrammering.

Resultaten kommunicerades genom öppna evenemang, akademiska konferenser, nordiska plattformar och sociala medier. Vi organiserade tre Timeout-dialoger om ämnet, den första med intressenter och akademiska forskare vid Geography Days 2022 i Tammerfors, Finland, den andra med intressenter för grön omställning och energiinnovation i Vasa, Finland, och den tredje med regionala forsknings- och innovationsintressenter i Sogndal, Norge.

Publiceringsevenemanget organiserades online. Evenemanget spelades in och gjordes tillgängligt online. Dessutom anordnades ett sidoevenemang vid de svenska innovationsdagarna, i samarbete med VINNOVA, Sverige. FoU-finansieringsorganisationer och intressenter från det vetenskapliga samfundet har kontaktats för att leverera resultaten som informativa informationspaket.

Jämställda pensioner – hållbara trygghetssystem


I projektet utvärderades och kartlades pensionssystem i de nordiska länderna för att se hur dessa påverkar jämställdheten. Resultaten sammanställdes i en rapport tillsammans med förslag till förbättringar. Rapporten presenterades vid ett nordiskt toppmöte för jämställda pensioner och spreds genom en rad aktiviteter till relevanta målgrupper i Norden. Parallellt genomfördes en informationskampanj riktad till unga i Norden om hur livsval påverkar den framtida pensionen.

Projektet har syftat till att öka kunskapen om hur utformningen av pensionssystem i Norden påverkar den ekonomiska jämställdheten mellan kvinnor och män. Sådan kunskap är viktig för att framtida pensionsreformer ska bli rättvisa och hållbara. Det stärker även förtroendet för de gemensamt finansierade trygghetssystemen i de nordiska länderna. 

Projektet skapade tillfällen för erfarenhetsutbyte för kvinnoorganisationer och beslutsfattare i Norden, vilket stärker det nordiska samarbetet såväl som den nordiska kvinnorörelsens organisering.

Updaterad 24 januari 2024