Skip to main content sv

Genus- och mångfaldsparadoxerna inom innovation – mot en mer inkluderande policydesign


Projektet AGDA lägger skarpare fokus på innovationens genusparadox, särskilt inom området grön omställning. Projektets syfte är att tillhandahålla en kunskapsbas och skapa en gemensam plattform för bättre praxis inom samskapandet av inklusion, jämställdhet och mångfald under hela FOU-programprocessen, det vill säga från programidéer och planering till verkställandet och övervakning.

Projektet består av en litteraturstudie, som innehåller befintliga utvärderings- och uppföljningsramverk samt genusplaner. Utöver det skapas möjlighet för dialog, samskapande och ett nätverk för nordiska innovations- och forskningsfinansiärer, nyckelintressenter och experter. Projektets resultat är ett ramverk för inkluderande innovationer som stöder en mer ömsesidig aktivitet inom innovationsprogrammering.

Jämställda pensioner – hållbara trygghetssystem


I projektet utvärderas och kartläggs pensionssystem i de nordiska länderna för att se hur dessa påverkar jämställdheten. Resultaten sammanställs i en rapport tillsammans med förslag till förbättringar. Rapporten presenteras vid ett nordiskt toppmöte för jämställda pensioner och sprids genom en rad aktiviteter till relevanta målgrupper i Norden. Parallellt genomförs en informationskampanj riktad till unga i Norden om hur livsval påverkar den framtida pensionen.

Genom projektet vill kunskapen ökas om hur utformningen av pensionssystem i Norden påverkar den ekonomiska jämställdheten mellan kvinnor och män. Sådan kunskap är viktig för att framtida pensionsreformer ska bli rättvisa och hållbara. Det stärker även förtroendet för de gemensamt finansierade trygghetssystemen i de nordiska länderna. 

Projektet skapar tillfällen för erfarenhetsutbyte för kvinnoorganisationer och beslutsfattare i Norden, vilket stärker det nordiska samarbetet såväl som den nordiska kvinnorörelsens organisering.

Updated 7 februari 2023