Skip to main content sv
Warning: Undefined array key 1 in /home/nikkhems/public_html/wp-includes/functions.php on line 1182

Inkluderande medling för upprätthållande av fred


20 år har passerat sedan FN:s säkerhetsråd antog den banbrytande resolution 1325 om kön, fred och säkerhet. Sedan dess har kvinnors inflytande vid formella fredsprocesser varit fortsatt kraftigt begränsat, trots åratal av aktivt förespråkande från en rad aktörer knutna till policyramverket Women, Peace and Security. Formella fredsförhandlingar är fortsatt en sluten och kraftigt mansdominerad arena.

Det är behov för att kvinnor ges utrymme i sådana processer, samt att också omvärdera och upprätta nya strategier för hur inkluderande medling bör se ut. En workshop om inkluderande medling arrangerades i Reykjavík i november 2021, med syftet att se bortom de befintliga, snäva ramarna för inkluderande av kvinnor, och fokus på att utforska ett antal olika vägar till kvinnors deltagande i fredsprocesser. Deltagarna fick möjlighet att konstruktivt diskutera och utveckla konkreta idéer om olika tillvägagångssätt för att säkerställa kvinnors aktiva delaktighet i fredsprocesser över hela världen.

Erkännande av sexuellt våld: Att hitta vägar till upprättelse med fokus på personer som överlevt övergrepp


I den politiska föreställningsvärlden avses ofta juridisk rättvisa då man talar om upprättelse i fall som gäller sexuellt våld. Forskningen visar dock att upprättelse för personer som överlevt övergrepp i form av sexuellt våld är ett mer komplext och nyanserat fenomen. Skall man ta upprättelse på allvar då det gäller att ha fokus på den som överlevt övergrepp, krävs det att man omvärderar en rad olika rättsliga mekanismer, och skapar olika politiska, sociala och juridiska vägar till upprättelse. För att sätta fokus på den ”uteblivna rättvisan” i många fall av sexuellt våld, utforskade konferensen alternativa sätt att närma sig upprättelse som en del i arbetet med att hålla staten och gärningsmännen ansvariga i dessa sammanhang.

Konferensen var öppen för allmänheten och omfattade fem paneldiskussioner som utforskade ämnet utifrån olika teman och regioner, med särskild tonvikt på den nordiska kontexten. En särskild nordisk workshop hölls också parallellt med konferensen. Resultat från projektet inkluderar bland annat vidare samverkan mellan forskare som deltog på konferensen, liksom videoinspelningar från konferensen (på engelska) för offentlig spridning.

Lag, rätt och jämställdhet


Syftet med detta projekt var att lyfta jämställdhetspolitiska frågor i Norden – exempelvis mäns våld mot kvinnor, diskriminering i arbetslivet, fördelning av resurser och välfärd – och undersöka rättens förmåga att främja jämställdhet. Detta skedde huvudsakligen under en rättsvetenskaplig tvådagarskonferens som möjliggjorde erfarenhetsutbyte och kunskapsutveckling (våren 2015). Konferensen vände sig till nordiska forskare och doktorander med ett intresse för kön och rätt i forskning, utbildning och samverkan. Under avslutningssessionen beslutades att juridiska fakulteten i Åbo skulle stå värd för nästa konferens, som planerades in för år 2017. Konferensen bidrog även till att säkra framtiden för det nordiska nätverket Kön och rätt.

Updaterad 24 februari 2022