Skip to main content sv
Warning: Undefined array key 1 in /home/nikkhems/public_html/wp-includes/functions.php on line 1182

Utveckling av utbildningsprogram för att stödja lgbti+-personers välbefinnande i skolan


Medan de nordiska länderna generellt ligger i framkant när det gäller lagstiftning och välfärd för att förbättra lgbti+-rättigheter, bevittnar skolmiljöer en tillbakagång och en ökning av hatpropaganda och våld.  

Sårbara lgbti+-barn och ungdomar, särskilt de som bor i små landsbygdssamhällen där specialistvård i allmänhet inte är tillgänglig, påverkas oproportionerligt av större homogenitet och intersektionella frågor.  

Detta nordiska samarbete kommer att bidra till större framgång för lgbti+-elever genom att ge lärare och skolpersonal tillgång till utbildning för att bekämpa fördomar, uteslutning och marginalisering av elever.  

Det erbjuder ett informationsforum för att öka kunskapen, delta i kurser, få rådgivning, dela nyheter och få tillgång till material från en databas med videor, elektroniska kurser, podcasts, diskussioner på slutna webbplatser och rådgivning. Det möjliggör kontakt med andra skolpersonal på Island, Färöarna och Sverige, och den resulterande online-verktygslådan kommer att bli ett bestående arv. 

Lgbti och åldrande i de nordiska länderna


Det finns väldigt lite dokumenterad kunskap om äldre lgbti-personers levnadsvillkor i de nordiska länderna . Äldre lgbti-personer som aktivt engagerar sig i hbtqi-rörelsen är dessutom underrepresenterade. Kunskapen om äldre lgbti-personers behov är ofta obefintlig bland personalen inom vård och omsorg.

Trots gemensamma utmaningar finns inte så mycket samarbete mellan de nordiska länderna kring lgbti och åldrande. Genom en fysisk konferens kommer vi att samla experter, yrkesverksamma och representanter från målgruppen från alla nordiska länder och de autonoma regionerna. Konferensen utmynnar i ett nätverk där lgbti-organisationer och andra relevanta aktörer kan utbyta kunskap och erfarenheter av att samla äldre lgbti-personer, samarbeta och stödja varandra i att arbetet för inkludering av lgbti-perspektivet i politiska processer som är relevanta specifikt för de äldre. Det kommer också att ge möjlighet för organisationerna att gemensamt uttala sig som ett nordiskt nätverk om relaterade frågor och processer i samhället på nordisk nivå, EU-nivå och FN-nivå.

Trans, arbetsmarknad, plånbok


Projektet Trans, arbetsmarknad, plånbok syftar till produktion av jämlikhetsdata för transpersoner och personer med transerfarenhet, med fokus på arbetsmarknad och privatekonomi. En studie genomförs i två steg: en större kvantitativ enkätstudie med en uppföljande kvalitativ studie för att fördjupa resultaten. Studien kommer även synliggöra variationer inom gruppen, som ofta felaktigt analyseras som en mer enhetlig grupp än den är.

Genom att projektet synliggör diskrimineringens konsekvenser för transpersoner på samhällsnivå kan aktörer som utformar och implementerar policies rörande arbetsmarknad, sociala insatser och diskriminering få bättre möjligheter att utforma riktade insatser för transpersoner.

Studiens resultat, med statistik och analys, redovisas i en rapport. Den görs tillgänglig online för såväl allmänhet och forskare som myndigheter och andra relevanta aktörer. Resultatet sprids även på en slutkonferens under 2024, som också fungerar som grund för fortsatt nätverkande inom området mellan de samverkande frivilligorganisationerna.

Antiziganistisk homofobi och romska hbtqi-personers rättigheter i de nordiska länderna


I jämförelse med många länder i Europa och världen har de nordiska länderna kommit långt i kampen för hbtqi-personers rättigheter. Men romska hbtqi-personers rättigheter är ändå insnärjda i ett komplext nät av diskriminering och marginalisering. Lite eller ingen forskning har utförts på denna grupp inom Norden. Projektet utgör ett första steg mot att sätta romska hbtqi-personers livsvillkor på agendan i de nordiska länderna. Projektets syfte är att synliggöra romska hbtqi-minoriteter i Norden och   den diskriminering utifrån flera aspekter som drabbar dem, bland annat genom antiziganistisk homofobi. Resultatet av projektet blir en publikation och en rad offentliga boklanseringar/seminarier i tre nordiska huvudstäder (Helsingfors, Stockholm och Oslo) där romska hbtqi-personer och hbtqi-aktivisters röster görs hörda.

Projektet ger en översikt över god praxis från andra europeiska länder, där rörelser för romska hbtqi-rättigheter har växt fram och synliggjort de utmaningar som dessa grupper möter. Syftet med publikationen är att utrusta organisationer, institutioner och intressenter med relevant kunskap och verktyg som höjer det allmänna medvetandet om de specifika former av diskriminering som drabbar romska hbtqi-personer. På så sätt bidrar insatsen till att skapa en accepterande miljö som värdesätter mångfalden bland romer och hbtqi-personer, som motverkar antiromsk homofobi och som stöder romska hbtqi-personer i deras kamp mot diskriminering och för lika rättigheter i de nordiska länderna. Genom boklanseringarna blir det möjligt att sammanföra relevanta intressenter och säkerställa att kunskapen förmedlas där den behövs.

Nordic Futures: lärande utifrån QTIBIPoC-rörelsen


Detta projekt bygger på ett samarbete mellan fem organisationer i Norden som har varit involverade i den växande QTIBIPoC-rörelsen. Projektets syfte är att tillsammans skapa en praktisk verktygslåda i partnerskap med QTIBIPOCs – en resurs utformad av och för samhället. Verktygslådan kommer delvis att fungera som en transformativ intervention för nordiska organisationer, välfärdssystem, skolor och andra institutioner som arbetar med QTIBIPOCs. Vi vill också att verktygslådan ska fungera som en resurs för QTIBIPOC-organisering och skapa möjligheter för gränsöverskridande koalitioner.

Verktygslådan kommer att introducera läsarna till en intersektionell förståelse av förtrycks- och maktsystem, och utveckla en kontextuell och historisk analys av den nordiska regionen. Viktigast av allt är att verktygslådan hämtar sin styrka från verkliga erfarenheter, aktiviststrategier, organisatoriska färdigheter och rörelseexpertis från hela regionen.

QTIBIPoC är en förkortning av Queer, Trans*, Inter* and Black, Indigenous, People of Colour.

Nordiskt nätverk för queerhistoriska arkiv och verksamheter


Syftet med projektet är att skapa ett nätverk av queera arkiv och -historieverksamheter i Norden och Baltikum. Målet är att främja erfarenhets- och kunskapsutbyte samt att utforska samarbetsmöjligheter, infrastrukturella lösningar, och ekonomiska förutsättningar. Nätverkets samarbetspartners i Sverige, Finland och Norge har olika kompetenser och kommer utifrån dessa att genomföra varsina seminariedagar respektive nätverksträffar. Till seminarierna inbjuds queera arkiv, forskare, kulturarvsprofessionella och konstnärer från Norden och Baltikum för utbyten, utveckling och samarbeten. Nätverket kommer att utmana tidigare marginaliserande historieskrivning i Norden, bredda intresset för nordisk och baltisk queer historia samt medverka till en mer inkluderande historiesyn. Förändringsarbetet sprids genom en öppen digital plattform där aktiviteter och diskussioner dokumenteras och tillgängliggörs, och dit de olika LHBTQ-arkiven och -historieverksamheternas egna hemsidor kopplas.

Enhancing Nordic LGBT+ organisations capacities amidst an international backlash against LGBT+ rights 


Bakgrunnen for prosjektet var ønsket om og behovet for et tettere nordisk samarbeid mellom organisasjoner som arbeider for LHBT-rettigheter. Selv om organiseringen og situasjonen i landene er noe ulik, opplever vi alle at LHBT-befolkningen har dårligere levekår og større utfordringer enn majoritetsbefolkningen, og at strømninger i verden og Europa gjør at vi må fortsette arbeidet for like rettigheter og muligheter uansett kjønn og seksualitet. ILGA Europe sitt regnbuekart viser stillstand og tilbakegang. De største LHBT-organisasjonene i Norden gikk derfor sammen for å organisere en konferanse som samlet ansatte og aktivister fra hele Norden i Oslo i helgen 20.-22. mai i 2022.

Totalt var 100 skeive aktivister og ansatte fra skeive organisasjoner samlet i Oslo, for å diskutere og lære om en rekke temaer som angår skeive liv. Deltagerne representerte Finland, Åland, Sverige, Sápmi, Norge, Danmark, Island, Færøyene og Grønland.  

Konferansen ble fulgt opp med et 2 timers webinar 12. desember hvor temaet var skeive seniorers levekår i et livsløpsperspektiv i nordiske land, ved den norsk-svenske forskerduoen Janne Bromseth og Anna Siverskog. Her deltok 30 deltagere fra Finland, Åland, Sverige, Danmark, Norge, Island og Grønland. 

På konferansen ble det også etablert et nordisk LGBT+ råd bestående av små og store LGBT+ organisasjoner i Norden. SETA, Samtökin ’78, RFSL, LGBT+ Danmark og FRI hadde hovedansvaret for konferansen og inviterte organisasjoner fra sine respektive land og selvstyrte områder. 

Formaliseringen av et Nordisk LGBT+-råd og -nettverk vil muliggjøre erfarings- og kunnskapsutveksling om hvordan innsatsen best kan styrkes på en mer permanent basis. 

Nettverksbygging og erfaringsutveksling blant skeive i Sápmi


Gjennom prosjektet gjennomførdes en nettverkssamling for erfaringsutveksling og organisasjonsutvikling blant skeive i Sápmi. Målet var å styrke den skeive samiske organiseringen og på den måten bygge opp flere og bedre møteplasser for hele Sápmi. På sikt vil flere møteplasser og en sterkere skeiv samisk organisering bidra til mer åpenhet og kunnskap, både blant skeive samer, men også befolkningen ellers. 

Nettverkssamlingen samlede deltakere fra finsk, svensk og norsk side. Samlingen hade to hovedformål 

  • samle skeive miljøer på tvers av Sápmi, for å utveksle erfaringer og samtale om veien videre for den skeive samiske organiseringa, så vel som å planlegge fremtidige møteplasser   
  • Organisasjonsutvikling gjennom å bli kjent med organisasjonsprosessene fra de ulike delene av Sápmi og kompetanseheving på praktisk-organisatorisk arbeid

Feminism och queersolidaritet över gränserna


Projektet etablerade ett gräns- och yrkesöverskridande nätverk för att utveckla analytiska och strategiska verktyg för att arbeta mot ökande ojämlikheter i Norden, Ryssland och Turkiet.
Projektet hade två sammanhängande målsättningar:

1) Att etablera ett gräns- och yrkesöverskridande nätverk av akademiker och aktivister som arbetar för kvinnors och HBTQ-personers rättigheter i de tre geografiska miljöerna Norden, Ryssland och Turkiet.

2) Att utveckla nya analytiska och strategiska verktyg i kampen mot den ökande diskrimineringen på grund av kön, sexuell läggning och etniskt ursprung i och utanför Norden.

Projektet fördjupade och nyanserade förståelsen för de specifika förutsättningar som utmärker kampen för jämställdhet mellan könen i olika sammanhang. Det har givit viktiga insikter i hur aktivister och forskare i dessa varierade miljöer arbetar mot ojämlika och homofobiska policyer i en tid när demokratin hotas och högerextremismen ökar. Projektet har resulterat i nya viktiga verktyg i kampen mot våldsuttryck, hat och diskriminering i en allt mer transnationell värld.

Transforming Identities: Exploring changes, tensions and visions in the Nordic region through the prism of identity politics


Projektet har bildat ett nätverk som utforskat aktuella utmaningar kopplade till demokratiskt deltagande och nya innebörder av begrepp som mångfald och minoriteter i Norden. Inom nätverket har de diskuterat hur dessa utmaningar påverkar förutsättningarna för och förståelsen av exempelvis jämställdhet, rättigheter och demokrati i Norden.

Samarbetsorganisationerna har genomfört tre workshops under projekttiden. Vid workshoparna har nätverket samlat både unga forskare och aktivister i Norden. Projektet har resulterat i ett par publika arrangemang i anslutning till workshoparna och inom kort publiceras en antologi.

Updaterad 19 februari 2024