Skip to main content sv
Warning: Undefined array key 1 in /home/nikkhems/public_html/wp-includes/functions.php on line 1182

Share the Care – Attracting men to nursing education to counteract a gender-segregated labour market


Projektet «Share the Care» tar fram ny kunskap för att minska könssegregeringen inom den kvinnodominerade hälso- och vårdsektorn. Insatserna bygger till stor del på rekommendationerna från forskning i det tidigare projektet «Men in Nursing Education: Mapping Educational Practises and Student Experiences in Iceland, Denmark and Norway»

Under den fyraåriga projektperioden kommer projektet att följa årsgrupper inom sjuksköterskeutbildningen och dokumentera anledningar till avhopp och förseningar under utbildningen och samla in viktig kunskap om hur problemen kan motverkas. Insatserna innefattar utbildningsmaterial och kommunikation, samt särskilda plattformar för manliga studerande för att minimera riskerna för utanförskap. Studie- och karriärvägledargrupper kommer att bildas för kunskapsinsamling och främjande av män i vårdsektorn.

Aktiviteterna kommer ge utbildningsinstitutionerna värdefulla insikter hur de kan rekrytera och behålla män inom sjuksköterskeutbildningen.

Ny Nordisk Model for større ligeværd i den nordiske mediebranche


Formålet med projektet var – på tværs af Norden – at indsamle viden og belyse, hvad der hæmmer og fremmer kønsbalancen i mediebranchen. Målet var at udvikle løsninger, som kan føre til større ligestilling og retfærdighed i branchen.

Der er blevet afdækket en udbredt sexchikanekultur i den danske medieverden – en kultur, der kan tolkes som et symptom på manglende kønsbalance og ligestilling. Branchen kæmper med uformelle magtstrukturer og en fortsat hierarkisk kønsforskel. I Norge, Sverige og Island har ligestilling været på dagsordenen i lang tid – især efter MeToo-bølgen. Den danske debat gav også danske medievirksomheder mulighed for og motivation til at arbejde med kulturen og skubbe yderligere på for de nødvendige ændringer. 

Det treårige projekt har sikret, at viden om formel og uformel ligestilling i den nordiske mediebranche samt de bedste erfaringer og løsninger deles, så de kan omsættes til praksis i de enkelte nordiske medievirksomheder. Målet var en reel normændring.

Projektet blev ledet af Danmarks Medie- og Journalisthøjskole i tæt samarbejde med erfarne medieledere, de nordiske journalistforbund og andre relevante partnere.

Updaterad 29 maj 2024