Skip to main content sv

Power Plays – preventing sexual harassment through memory work & forum theater in workplaces of care


Power Plays-projektet syftar till att bryta tystnaden om sexuella trakasserier på vård-arbetsplatser, genom att främja arbetsplatskulturer som aktivt förebygger och hanterar sexuella trakasserier.

Först utvecklar projektet en serie befintliga förebyggande insatser mot sexuella trakasserier åtföljt av riktlinjer för att välja rätt preventionsstrategi. Som ett andra steg, bidrar projektet med nyanserade beskrivande exempel av sexuella trakasserier på arbetsplatser från ”minnes-workshopar” från olika vårdplatser i Danmark, Sverige och Finland. I steg tre, utvecklar projektet autentiska pjäser om sexuella trakasserier utifrån de berättande exemplen. Pjäserna ingår som ett förebyggande element inom forumteater med fokus på kropp, säkerhet och dialog, för att främja säkra arbetsplatskulturer och kompetens mot sexuella trakasserier.

Power Plays-verktygslådan testas på en rad olika vårdplatser och sprids via en oberoende webbplats samt genom stora vårdorganisationer i hela Norden.

Verktygslådan blev klar i april 2023, läs mer om verktygslådan här: Power Plays – Förebygg sexuella trakasserier på arbetsplatser i vården med innovativa metoder och verktyg — Jämställd Utveckling Skåne (jamstalldutveckling.se)

Sexual Harassment in Tourism and Hospitality:  Using the past and present to inform the future


Detta tvärvetenskapliga projekt tar ett intersektionellt tillvägagångssätt, för att ta itu med oro över bristen på förebyggande och interventionsstrategier inom turism- och besöksnäringssektorerna i de nordiska länderna. Projektet kommer att utnyttja praktikbaserad forskningsverksamhet i samarbete med arbetslivsaktörer på Island, Norge och Sverige för att försöka svara på tre forskningsfrågor:

  1. Hur har arbetslivets aktörer arbetat med att förebygga sexuella trakasserier på turism- och besöksarbetsplatser
  2. Vad är definitioner av sexuella trakasserier inom turism- och besöksnäringssektorn i olika nordiska sammanhang
  3.  Hur kan en förståelse av tidigare/nuvarande transnordiska tillvägagångssätt för sexuella trakasserier skapa möjligheter till aktiva förebyggande strategier för sexuella trakasserier på arbetsplatser inom turism och besöksnäring?

Genom noggrann granskning av branschdokument (rapporter, policyer, kampanj- och marknadsföringsmaterial) och samarbetsworkshops med arbetslivsaktörer kommer detta projekt att förse den nordiska turist- och besöksnäringen med relevant, aktuell kunskap som syftar till att informera framtida förebyggande och ingripande verksamheter inom industrin.

“Speak Up!”:  A practice-oriented research project on the prevention of Sexual Harassment (SUSH)


Som svar på uppmaningen om att förebyggande insatser ska vara mer medvetna om “intersektionella stigmatiserade identiteter”, som gör vissa anställda mer sårbara för sexuella trakasserier än andra, utgår SUSH-projektet från den etiska infrastrukturens tradition och riktar sig till åskådare/bystanders, vars handlingar kan påverka sexuella trakasserier-situationer positivt eller negativt. 

Huvudsyftet med projektet är att utveckla och testa effekterna av teori- och forskningsbaserade bystander-interventioner mot sexuella trakasserier, i nära samarbete med arbetslivsaktörer i tre nordiska miljöer (Danmark, Sverige och Norge). En förväntad effekt av insatserna i projektet är ökad medvetenhet om de negativa konsekvenserna av passivt eller samverkande bystander-beteende och om risksituationer för sexuella trakasserier. Ett långsiktigt resultat av SUSH-metoden i fortsatta projekt kommer att vara att tillhandahålla empiriskt testade interventioner mot sexuella trakasserier som kan användas av arbetsplatser i de nordiska länderna. 

IWS-Nordic: En nordisk enkät om sexuella trakasserier i arbetslivet


Utifrån en standardiserad metod för enkätutveckling, vill detta projekt utveckla och testa en enkät för att bedöma sexuella trakasserier på ett standardiserat sätt inom de nordiska länderna Danmark, Norge och Sverige.

Den danska enkäten Inventory of Workplace Sexual Harassment (IWS) kommer att översättas till norska och svenska. Med hjälp av dessa norska och svenska versioner av enkäten, inhämtas undersökningsdata från arbetstagare i Norge och Sverige. Tillsammans med de danska undersökningsdata som redan är under insamling, kommer det sammantagna dataurvalet från samtliga tre länder att användas för en psykometrisk utvärdering av enkäten, och för att identifiera en kärna av element som mäter sexuella trakasserier på ett likvärdigt sätt för de berörda länderna.

Denna nordiska enkät (IWS-Nordic) kan utgöra ett huvudverktyg för jämförande forskning kring sexuella trakasserier, både för de respektive länderna och för arbetsplatser som vill påbörja och bevaka förebyggande åtgärder.

Kunder som förövare av sexuella trakasserier inom den nordiska servicesektorn


Projektet handlar om att kritiskt analysera hur nordiska ideal om ledning och organisering påverkar arbetsmiljön för anställda inom serviceyrken och detaljhandel. Projektet fokuserar särskilt på kundorienteringsideal som ofta ses som ”naturliga” och självklara för det nordiska sättet att organisera arbetet inom serviceyrken.

Projektet analyserar konsekvenserna av att kunden prioriteras, exempelvis hur det leder till problematiska maktrelationer mellan kund och anställd. Projektet kommer att bidra med kunskap om huruvida organisering för kunden kan generera ojämställda arbetsmiljöer genom att upprätthålla makt- och könsstrukturer. Och om dessa strukturer i så fall ger utrymme för våld och sexuella trakasserier mot anställda.

Forskningsbaserad kunskap mot sexuella trakasserier och mobbning bland barn och unga


Projektet avsåg att öka den forskningsbaserade kunskapen om sexuella trakasserier inom organisationer som arbetar mot mobbning i Norden och Litauen, samt dess målgrupper.

De huvudsakliga aktiviteterna var nätverksmöten samt delning och spridning av forskningsbaserade metoder genom både en endagskonferens för partnernas målgrupper och en rapport som belyser kunskaper vunna i projektet samt metoder och verktyg såsom:

  • Kartläggningsverktyg av sexuella trakasserier i skolan,
  • Insatser som förändrar skolklimat och otrygga platser
  • Insatser för att motverka sexuella trakasserier och utnyttjande online
  • Kunskap om kroppsuppfattning och porr
  • Handlingsplanskurs mot sexuella trakasserier

Projektet delade kunskap bland de främsta anti-mobbnings-organisationerna i Norden, samt i grannlandet Litauen och spred effektiva metoder för att förhindra sexuella trakasserier. Alla parter tillförde sina specifika kompetenser och perspektiv, samt involverade experter.

Resultaten från projektet finns sammanfattade i rapporten Sexual harassment and Bullying in the Nordic Region.

Sexuella trakasserier på arbetsplatser inom hälsosektorn


Insatser för att förebygga och hantera sexuella trakasserier är centrala i arbetet för jämställdhet mellan könen och ett jämställt och inkluderande arbetsliv. Fenomenet sexuella trakasserier hänger ofta i hop med makt och maktlöshet, och kan få stora konsekvenser för både den enskilda och verksamheten. Hälsosektorn är en sektor med hög andel deltidsanställda, tillfälligt anställda och hög sjukfrånvaro. På arbetsplatsen finns inte valfrihet att välja bort personer som inte kan uppföra sig eller som kränker andra. Den anställda måste dagligen förhålla sig till patienter och kollegor.

Projektet har utvecklat ett nordiskt nätverk som har kartlgt hur kommuner i Norden arbetar med sexuella trakasserier inom hälsosektorn. Kartläggningen har resulterar i ett idéhäfte om hur man kan jobba förebyggande och aktivt med att förhindra sexuella trakasserier. Genom samarbetet möjliggjordes erfarenhetsutbyte, metodutveckling och ökad kunskap om jämställdhet i arbetslivet. Resultatet presenterades vid en nordisk konferens, samt tillgängliggjordes i kommunerna.

Se slutrapporten (på engelska) för mer information.

A Nordic model for youth driven prevention of sexual harassment and violations


Metoo-rörelsen visade att flickor, kvinnor och HBTQ-personer ständigt upplever sexism och kränkningar i det offentliga rummet även i de nordiska länderna. Detta projekt ville säkerställa att unga skyddar varandra, och respekterar både sina egna och andras rättigheter och gränser i förhållande till kön, kropp och sexualitet. 

Projektet utgick från gemensamma erfarenheter från familjemottagningar i Danmark, Norge och Sverige. Verksamheterna bakom ansökan engagerade ungdomar i att utveckla en nordisk modell för att motverka sexuella trakasserier. Till modellen togs även en informationskampanj fram. Genom att utveckla modellen gemensamt syftade projektet även till att stärka det nordiska nätverket samarbetsorganisationerna emellan.

Trakassering og seksuell trakassering i arbeidslivet


Seksuell trakassering er et omfattende problem i hotell- og restaurantbransjen. Undersøkelser av opplevd seksuell trakassering blant medlemmer i det norske Fellesforbundet og det danske Fagligt Fælles Forbund 3F viser at 21 prosent i Norge og 24 prosent i Danmark har opplevd seksuell trakassering i jobbsammenheng. Fra Sverige vet vi at cirka 13 prosent av kvinnelige arbeidstakere i hotell- og restaurantbransjen har opplevd seksuell trakassering fra kunder, og 6 prosent sier de har opplevd seksuell trakassering fra ledere eller kolleger.

Diskrimineringsombudsmannen i Sverige, Institut for Menneskerettigheder i Danmark og Likestillings- og diskrimineringsombudet i Norge gjennomførte en undersøkelse for å skaffe mer kunnskap om hva som hindrer en effektiv håndtering av saker om trakassering og seksuell trakassering på arbeidsplassen. En del av dette arbeidet var å undersøke hvordan sammenhengen mellom seksuell trakassering og trakassering på andre grunnlag ser ut. Undersøkelsen og arbeidet mot trakassering var tema på et seminar høsten 2018. Målgruppene var folk med kunnskap om hotell- og restaurantbransjen og/eller trakassering i arbeidslivet.

Nordisk netværk mod sexisme og hadefuld tale


Adgangen til at kommentere og debattere på de sociale medier anses ofte som en gevinst for den demokratiske samtale. Men tonen kan være hård, polariserende og krænkende. Det sætter den demokratiske debatkultur og ytringsfriheden under pres på de sociale medier og påvirker kvinder og mænds adgang til den offentlige debat i Norden.

I dette projekt etableret et nyt nordisk netværk med fokus på sexisme og hadefuld tale online. Netværket består af en række nordiske ligebehandlings- og ombudsmandsinstitutioner, heriblandt Institut for Menneskerettigheder i Danmark, det norske Likestillings- og diskrimineringsombud og det islandske Icelandic Human Rights Center.

Netværket har afholdt tre seminarer med deltagelse af embedsfolk, civilsamfund, forskere, debattører med flere.

Som et konkret output af netværkets arbejde er antologien ”Hadefulde ytringer i et nordisk perspektiv” blevet udarbejdet. Antologien blev præsenteret ved LDOs årskonference om hadefulde ytringer 28. november 2017 for et stort publikum.

Updated 6 april 2022