Skip to main content sv
Warning: Undefined array key 1 in /home/nikkhems/public_html/wp-includes/functions.php on line 1182

Vad gör de nordiska länderna för att motverka dokumenterad sexuell exploatering på nätet?


Nordiska ungdomar tillbringar allt mer tid på nätet där de kommer i kontakt med pornografi som innehåller våld och förnedring och som bidrar till att upprätthålla stereotypa föreställningar om kvinnors och mäns kroppar och sexualitet.  

Projektet kommer att kartlägga och utvärdera lagar och andra åtgärder som vidtagits i de nordiska länderna för att motverka de samhälleliga skadeverkningarna av nätpornografi som en del i att motverka mäns våld mot kvinnor.  

Kartläggningen kommer att resultera i en rapport med tillhörande spridningsaktiviteter.  

Med det vill projektet bidra till att ta fram ny och ökad kunskap som kan ligga till grund för att ta fram policys och andra insatser i och utanför Norden, samt till policyutveckling som i förlängningen bidrar till att nordiska tjejers och killars relationer, välmående och vardag på nätet blir tryggare och sundare. 

 

Sexuella trakasserier på arbetsplatsen inom hotell- och restaurangbranschen ur ett intersektionellt perspektiv


Projektet syftar till att utforska hotell- och restauranganställdas erfarenheter av sexuella trakasserier på nordiska arbetsplatser och att förstå hur intersektioner mellan identiteter och sociala platser påverkar anställdas uppfattningar och erfarenheter av trakasserier. Ett fokus på HBTQI+-personer, migrantarbetare och män – grupper som ofta utesluts från forskning om sexuella trakasserier – kommer att öka förståelsen för trakasserier på arbetsplatser inom hotell- och restaurangbranschen och göra det möjligt för arbetarna att föreslå åtgärder som kan minska förekomsten och effekterna av sexuella trakasserier inom hotell- och restaurangbranschen.

Med hjälp av deltagande forskningsmetoder och semistrukturerade intervjuer kommer arbetstagare i Sverige, Island och Norge att bidra till forskningen och resultaten kommer att användas för att informera branschens intressenter om hur arbetstagare ser att sexuella trakasserier kan bekämpas effektivt.

 

Power Plays – preventing sexual harassment through memory work & forum theater in workplaces of care


Power Plays-projektet syftade till att bryta tystnaden om sexuella trakasserier på vård-arbetsplatser, genom att främja arbetsplatskulturer som aktivt förebygger och hanterar sexuella trakasserier.

Först utvecklade projektet en serie befintliga förebyggande insatser mot sexuella trakasserier åtföljt av riktlinjer för att välja rätt preventionsstrategi. Som ett andra steg, bidrog projektet med nyanserade beskrivande exempel av sexuella trakasserier på arbetsplatser från ”minnes-workshopar” från olika vårdplatser i Danmark, Sverige och Finland. I steg tre, utvecklade projektet autentiska pjäser om sexuella trakasserier utifrån de berättande exemplen. Pjäserna ingår som ett förebyggande element inom forumteater med fokus på kropp, säkerhet och dialog, för att främja säkra arbetsplatskulturer och kompetens mot sexuella trakasserier.

Power Plays-verktygslådan testades på en rad olika vårdplatser och spreds via en oberoende webbplats samt genom stora vårdorganisationer i hela Norden.

Verktygslådan blev klar i april 2023, läs mer om och få tillgång till verktygslådan här: Power Plays – Förebygg sexuella trakasserier på arbetsplatser i vården med innovativa metoder och verktyg — Jämställd Utveckling Skåne (jamstalldutveckling.se)

Sexual Harassment in Tourism and Hospitality:  Using the past and present to inform the future


Detta tvärvetenskapliga projekt hade ett intersektionellt tillvägagångssätt, som svar på en oro över bristen på förebyggande och interventionsstrategier inom turism- och besöksnäringssektorerna i de nordiska länderna. Projektet utnyttjade praktikbaserad forskningsverksamhet i samarbete med arbetslivsaktörer på Island, Norge och Sverige för att försöka svara på tre forskningsfrågor:

  1. Hur har arbetslivets aktörer arbetat med att förebygga sexuella trakasserier på turism- och besöksarbetsplatser
  2. Vad är definitioner av sexuella trakasserier inom turism- och besöksnäringssektorn i olika nordiska sammanhang
  3.  Hur kan en förståelse av tidigare/nuvarande transnordiska tillvägagångssätt för sexuella trakasserier skapa möjligheter till aktiva förebyggande strategier för sexuella trakasserier på arbetsplatser inom turism och besöksnäring?

Genom noggrann granskning av branschdokument (rapporter, policyer, kampanj- och marknadsföringsmaterial) och samarbetsworkshops med arbetslivsaktörer var projektets mål att bidra med relevant, aktuell kunskap till framtida förebyggande och ingripande verksamheter inom den nordiska turist- och besöksnäringen.

“Speak Up!”:  A practice-oriented research project on the prevention of Sexual Harassment (SUSH)


Som svar på uppmaningen om att förebyggande insatser ska vara mer medvetna om “intersektionella stigmatiserade identiteter”, som gör vissa anställda mer sårbara för sexuella trakasserier än andra, utgick SUSH-projektet från den etiska infrastrukturens tradition och riktar sig till åskådare/bystanders, vars handlingar kan påverka sexuella trakasserier-situationer positivt eller negativt. 

Huvudsyftet med projektet var att utveckla och testa effekterna av teori- och forskningsbaserade bystander-interventioner mot sexuella trakasserier, i nära samarbete med arbetslivsaktörer i tre nordiska miljöer (Danmark, Sverige och Norge). En förväntad effekt av insatserna i projektet var ökad medvetenhet om de negativa konsekvenserna av passivt eller samverkande bystander-beteende och om risksituationer för sexuella trakasserier. Ett långsiktigt resultat av SUSH-metoden i fortsatta projekt kommer att vara att tillhandahålla empiriskt testade interventioner mot sexuella trakasserier som kan användas av arbetsplatser i de nordiska länderna. 

IWS-Nordic: En nordisk enkät om sexuella trakasserier i arbetslivet


Utifrån en standardiserad metod för enkätutveckling, utvecklade och testade projektet en enkät för att bedöma sexuella trakasserier på ett standardiserat sätt inom de nordiska länderna Danmark, Norge och Sverige.

Den danska enkäten Inventory of Workplace Sexual Harassment (IWS) översattes i projektet till norska och svenska. Med hjälp av dessa norska och svenska versioner av enkäten, inhämtades undersökningsdata från arbetstagare i Norge och Sverige. Tillsammans med danska undersökningsdata användes det sammantagna dataurvalet från samtliga tre länder för en psykometrisk utvärdering av enkäten, och för att identifiera en kärna av element som mäter sexuella trakasserier på ett likvärdigt sätt för de berörda länderna.

Denna nordiska enkät (IWS-Nordic) kan utgöra ett huvudverktyg för jämförande forskning kring sexuella trakasserier, både för de respektive länderna och för arbetsplatser som vill påbörja och bevaka förebyggande åtgärder.

Inventory of Workplace Sexual Harassment (IWS) finns att tillgå på danska och engelska på projektets webbplats: Spørgeskema (sdu.dk)

Kunder som förövare av sexuella trakasserier inom den nordiska servicesektorn


Projektet handlade om att kritiskt analysera hur nordiska ideal om ledning och organisering påverkar arbetsmiljön för anställda inom serviceyrken och detaljhandel. Projektet fokuserade särskilt på kundorienteringsideal som ofta ses som ”naturliga” och självklara för det nordiska sättet att organisera arbetet inom serviceyrken.

Projektet analyserade konsekvenserna av att kunden prioriteras, exempelvis hur det leder till problematiska maktrelationer mellan kund och anställd. Projektet undersökte huruvida organisering för kunden kan generera ojämställda arbetsmiljöer genom att upprätthålla makt- och könsstrukturer, och om dessa strukturer i så fall ger utrymme för våld och sexuella trakasserier mot anställda.

Forskningsbaserad kunskap mot sexuella trakasserier och mobbning bland barn och unga


Projektet avsåg att öka den forskningsbaserade kunskapen om sexuella trakasserier inom organisationer som arbetar mot mobbning i Norden och Litauen, samt dess målgrupper.

De huvudsakliga aktiviteterna var nätverksmöten samt delning och spridning av forskningsbaserade metoder genom både en endagskonferens för partnernas målgrupper och en rapport som belyser kunskaper vunna i projektet samt metoder och verktyg såsom:

  • Kartläggningsverktyg av sexuella trakasserier i skolan,
  • Insatser som förändrar skolklimat och otrygga platser
  • Insatser för att motverka sexuella trakasserier och utnyttjande online
  • Kunskap om kroppsuppfattning och porr
  • Handlingsplanskurs mot sexuella trakasserier

Projektet delade kunskap bland de främsta anti-mobbnings-organisationerna i Norden, samt i grannlandet Litauen och spred effektiva metoder för att förhindra sexuella trakasserier. Alla parter tillförde sina specifika kompetenser och perspektiv, samt involverade experter.

Resultaten från projektet finns sammanfattade i rapporten Sexual harassment and Bullying in the Nordic Region.

Sexuella trakasserier på arbetsplatser inom hälsosektorn


Insatser för att förebygga och hantera sexuella trakasserier är centrala i arbetet för jämställdhet mellan könen och ett jämställt och inkluderande arbetsliv. Fenomenet sexuella trakasserier hänger ofta i hop med makt och maktlöshet, och kan få stora konsekvenser för både den enskilda och verksamheten. Hälsosektorn är en sektor med hög andel deltidsanställda, tillfälligt anställda och hög sjukfrånvaro. På arbetsplatsen finns inte valfrihet att välja bort personer som inte kan uppföra sig eller som kränker andra. Den anställda måste dagligen förhålla sig till patienter och kollegor.

Projektet har utvecklat ett nordiskt nätverk som har kartlgt hur kommuner i Norden arbetar med sexuella trakasserier inom hälsosektorn. Kartläggningen har resulterar i ett idéhäfte om hur man kan jobba förebyggande och aktivt med att förhindra sexuella trakasserier. Genom samarbetet möjliggjordes erfarenhetsutbyte, metodutveckling och ökad kunskap om jämställdhet i arbetslivet. Resultatet presenterades vid en nordisk konferens, samt tillgängliggjordes i kommunerna.

Se slutrapporten (på engelska) för mer information.

A Nordic model for youth driven prevention of sexual harassment and violations


Metoo-rörelsen visade att flickor, kvinnor och HBTQ-personer ständigt upplever sexism och kränkningar i det offentliga rummet även i de nordiska länderna. Detta projekt ville säkerställa att unga skyddar varandra, och respekterar både sina egna och andras rättigheter och gränser i förhållande till kön, kropp och sexualitet. 

Projektet utgick från gemensamma erfarenheter från familjemottagningar i Danmark, Norge och Sverige. Verksamheterna bakom ansökan engagerade ungdomar i att utveckla en nordisk modell för att motverka sexuella trakasserier. Till modellen togs även en informationskampanj fram. Genom att utveckla modellen gemensamt syftade projektet även till att stärka det nordiska nätverket samarbetsorganisationerna emellan.

Updated 24 februari 2022