Skip to main content sv

Genusperspektiv på gröna jobb i Norden i ny publikation

Flicka med snurra. Foto: Johnér

Flera av NIKK:s publicerade rapporter aktualiseras på nytt i en publikation som ger genusperspektiv på gröna jobb och social hållbarhet. Frågor som rör könsbundna utbildningsval, könssegregerad arbetsmarknad, normer om kompetens och fördelning av omsorgsarbete diskuteras i relation till hållbar omställning.


Under åren 2020-2022 har NIKK tagit fram kunskapsmaterial om såväl arbetsmarknad och könsbundna studieval som hållbar utveckling. Nu har NIKK samlat delar av resultaten från rapporterna i en publikation som lyfter fram hur frågor om könsbundna studieval och könssegregerad arbetsmarknad, normer om kompetens och fördelning av omsorgsarbete hänger samman med omställning till gröna jobb. Den visar bland annat hur frågor av relevans kan hämtas från flera olika samhällsområden, och att genusperspektiv krävs för att den gröna omställningen ska bli hållbar.  

— Klimatpolitiska insatser tenderar att skapa fler arbetstillfällen inom tekniska yrken, samtidigt som den som har hand om hushållet får mer att göra. Om man vill göra jobbsatsningar för klimatet och samtidigt bryta den könssegregerade arbetsmarknaden, så behöver man utmana de normer och värderingar som påverkar samhällsutvecklingen, säger Jimmy Sand, utredare på Nationella sekretariatet för genusforskning. 

Publikationen lyfter fram och diskuterar utmaningar med den gröna omställningen utifrån fem tematiska ingångar: Kompetensförsörjning och utbildningssystem, Insatser för att bryta könssegregering, Könsmärkning av teknik respektive hållbarhet, Akademiska normer och arbetsplatskultur samt Social hållbarhet, välfärdssystem och platsens betydelse. Resultaten sammanfattas också i tjugo nyckelbudskap. 

  

Updated 15 maj 2023