Skip to main content sv

”Ingen är fri förrän alla är fria” – summering av Norges ordförandeskap 2022

Under Norges ordförandeskap 2022 riktades bland annat fokus på ett grönt och jämställt Norden, arbetslivet och motståndet mot jämställdhet och LGBTI-rättigheter. ”Tillsammans kan de nordiska länderna tala med en mycket starkare röst än vad länderna och regionerna kan ensamma. Ingen är fri förrän alla är fria”, säger Norges kultur- och jämställdhetsminister Anette Trettebergstuen.


Norge tog över ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 2022. Kultur- och jämställdhetsminister Anette Trettebergstuen summerar året där bland annat FN:s kvinnotoppmöte i New York ägde rum: CSW-möte Commission on the Status of Women, med målet att stärka klimatpolitiken. I rapporten How climate policies impact gender and vice versa in the Nordic countries konstaterades att genusperspektivet i den nationella klimatpolitiken i Norden i stort sett saknats.

Öka kvinnors inflytande i den gröna omställningen

De nordiska jämställdhetsministrarna vill nu öka kunskapen och höja medvetenheten för att kunna agera med en mer träffsäker klimatpolitik, och undvika att den gröna omställningen fördjupar könsklyftor i Norden. Mötet riktade särskilt fokus på arbetet för att minska kvinnor och flickors utsatthet i klimatförändringarna, och öka deras inflytande på klimatpolitiken.
– Kvinnor och män arbetar inom olika sektorer och har olika köpkraft, levnadsmönster, attityder och prioriteringar. Det innebär att kvinnor och män som grupper kommer att påverkas olika av klimatförändringar och klimatpolitik, om vi inte är medvetna om genusdimensionen. Kvinnor måste vara med och forma de stora beslut vi står inför i den gröna omställningen och vi måste se till att vi utnyttjar omställningen för att skapa en positiv utveckling inom jämställdhetsområdet, snarare än motgångar. Detta bör också vara ett fokus globalt, säger Trettebergstuen.

Ett grönt och jämställt Norden

Årets huvudsatsning för ett grönt och jämställt Norden har varit att skapa ökad uppmärksamhet och förståelse för kopplingen mellan jämställdhetspolitik och klimatpolitik. Under FN:s klimattoppmöte 2022 (COP27) anordnades bland annat ett officiellt sidoevenemang tillsammans med klimat- och miljösektorn i Nordiska ministerrådet, Afrikanska unionen och UN Women.
– Det är nyttigt att utbyta erfarenheter om hur vi påverkas av klimatförändringarna inom olika regioner. Parallellt med detta diskuterades åtgärder och lösningar för framtidens utbildning och arbetsmarknad på en nordisk konferens i Oslo, i samarbete med kunskaps- och sysselsättningssektorn, berättar Trettebergstuen. Vi genomför även ett kunskapsprojekt för att kartlägga könsuppdelningen i delar av den blå näringen, det vill säga inom fiskeri- och vattenbruksnäringen i Norden. Detta kommer att ge oss en ännu bättre kunskapsbas för framtiden.

”Oslo drabbades hårt”

Under året samlades de nordiska jämställdhetsministrarna i Oslo, där två personer sköts till döds och 26 personer skadades under Pride. För att bemöta ett växande motstånd mot jämställdhet och hbtqi -personers rättigheter i synnerhet, beslutade de nordiska jämställdhetsministrarna på mötet den två-åriga planen: Pushing back the push-back, a Nordic Roadmap. Färdplanen visar riktningen för en mer samordnad och kraftfull insats och bidrar till en offensiv nordisk jämställdhetspolitik i framtiden.
– Vi lever i en tid där dessa rättigheter aktivt motarbetas i olika delar av världen. Många människor drabbades hårt efter dödsskjutningen under årets Pridefestival i Oslo. Vi i Norden går i täten för jämlikhet och människors frihet och måste tala med en tydlig röst när de grundläggande rättigheterna motarbetas. Tillsammans kan de nordiska länderna tala med en mycket starkare röst än vad länderna och regionerna kan ensamma. Ingen är fri förrän alla är fria, säger Trettebergstuen

Åtgärder för ett jämställt arbetsliv

Ingen individs möjligheter inom utbildning och arbetsliv ska begränsas på grund av snäva könsnormer och fördomar. Arbetslivskonferensen Ett jämlikt Norden – åtgärder och lösningar för framtidens utbildning och arbetsliv fokuserade på hur Norden säkerställer att utbildning och arbetsmarknad främjar jämställdhet och motverkar diskriminering. ”Jämställdhet är ett mål i sig och ett centralt medel för att uppnå en hållbar och konkurrenskraftig arbetsmarknad”, betonar Trettebergstuen.
– Jämställdhet handlar om rättvisa och att kvinnor ska vara representerade i samhällets maktstrukturer. Vi vet att jämställdhet lönar sig och att arbetsplatser vinner på mångfald. I Norden finns bra åtgärder på statlig och lokal nivå, som kan bidra till att motverka könsuppdelade utbildningsval och könsfördelningen på arbetsmarknaden. Vi måste underlätta ömsesidigt lärande, samarbete och erfarenhetsutbyte. Vi behöver fler män inom vård- och omsorgssektorn, och kvinnor inom industri-, teknik- och energisektorn. Detta är viktigt för att det gröna skiftet ska lyckas.


Lämnar med stolthet över till Island

Trettebergstuen är stolt över att det tvärvetenskapliga samarbetet har stärkts under ordförandeskapet 2022. Hon betonar att det är avgörande att jämställdhetsarbetet är förankrat inom andra sektorer och ämnesområden för att nå goda och långvariga resultat.
– Vi har haft ett gott samarbete med flera ministerråd, bland annat ansvariga för utbildning, hälsa, arbete, kultur, hav och fiske samt klimat och miljö. Flera av de projekt vi initierat pågår under flera år. Det gäller bland annat insatser för att öka kunskapen om LGBTI-personers livskvalitet och levnadsvillkor. I år har vi fokuserat på äldre LGBTI-personer som kompletterar tidigare insatser och bidrar till en holistisk kunskapsbas om LGBTI-personer under hela livsloppet. Vi är tacksamma för vår goda dialog med Island som nu tar över ledarskapet för det nordiska jämställdhetssamarbetet.

Updaterad 14 februari 2024