Skip to main content is

Leiðbeiningar fyrir þá sem hyggjast sækja um styrk

Upplýsingarnar á þessari síðu eru byggðar á þeim viðmiðunarreglum sem Norræna ráðherranefndin um jafnréttismál og LGBTI (MR-JÄM) hefur ákveðið.


Norrænn LGBTI-sjóður beinir sér að breiðum markhópi og tekið er við umsóknum frá margbreytilegum hópi stofnana og samtaka, eins og til dæmis:

 • Frjálsum félagasamtökum
 • Tengslanetum
 • Opinberum stofnunum og annarri opinberri starfsemi (til dæmis sveitarfélögum og deildum eða eininga innan háskóla)
 • Aðilum eða samtökum sem ekki eru með rekstur í hagnaðarskyni (non-commercial)
 • Fyrirtækum (litlum og meðalstórum)

Hvert verkefni verður að fela í sér beina tengingu við að minnska kosti þrjú norðurlönd, og þá eru Færeyjar, Grænland og Álandseyjar taldar sem sér einingar. Þar að auki eru styrkir veittir til starfsemi sem inniheldur samstarf við nærliggjandi svæði þ.e.a.s. Eistland, Lettland og Litháen ef að minnsta kosti tvö norðurlönd taka þátt í verkefninu. Aðalumsækjandi skal vera frá einhverju norðurlandanna eða Færeyjum, Grænlandi eða Álandseyjum.

Norræni LGBTI-sjóðurinn styrkir verkefni sem hefjast sama ár og úthlutað er úr sjóðnum og lýkur innan tveggja ára frá því að verkefnið hefst. Verkefni sem eru hafin áður en umsóknarferli lýkur er ekki veittur styrkur.

Styrkir eru veittir til verkefna sem fela í sér norrænan hag og framlag til vinnunnar við að standa vörð um jafnrétti, jafnræði og jöfn tækifæri LGBTI fólks á Norðurlöndunum. Allar umsóknir til sjóðsins skulu tilgreina hvort þau feli í sér eftirfarandi sjónarmið:

 • Sjálfbær þróun
 • Jafnrétti
 • Sjónarmið barna og ungmenna.

Hvernig verkefni eiga kost á að hljóta styrk?

 Eftirfarandi tegundir starfsemi eða verkefna eru styrkt:

 • Skipulagning norrænna samkoma eða hittinga
 • Úttektir
 • Myndun tengslaneta
 • Verkefni sem tengjast innra starfi deilda, stofnana eða félagasamtaka
 • Þátttaka frjálsra félagasamtaka í norrænum eða alþjóðlegum ráðstefnum/námskeiðum/fundum

Styrkir eru ekki veittir fyrir:

 • Starfsemi sem er þegar fjármögnuð að fullu eða að hluta af MR-JÄM eða Norrænu ráðherranefndinni.
 • Starfsemi sem skilar inn fjárhagsáætlun í öðrum gjaldmiðli en danskri krónu (DKK)
 • Umsóknir sem koma inn eftir að umsóknarfrestur rennur út.
 • Starfsemi sem skilar inn ófullnægjandi umsókn (þ.e. ef ekki hefur verið fyllt í alla nauðsynlega hluta eða ef nauðsynleg fylgiskjöl vantar).
 • Félög eða stofnanir sem heyra undir stjórnmálaflokka.
 • Einstaklinga.
 • Starfsemi sem hefur fjárhagslegan ávinning eða efnahagslegan hagnað styrkþega sem markmið.

Hversu mikið er hægt að sækja um?

Upphæð sem sótt er um skal vera á bilinu 50 000 og 500 000 danskar krónur (DKK). Í umsóknum styrk skulu umsækjendur reikna með eigin fjármögnun eða öðrum styrkjum sem nemur að minnsta kosti 20 prósent af heildarkostnaði verkefnisins. Eigið framlag eða önnur fjármögnun getur verið í formi annarra styrkja, sjálfboðavinnu, þátttökugjalda eða annars óbeins kostnaðar.  

Ferðatyrkir eru einungis veittir til fulltrúa frjálsra félagasamtaka, fulltrúa samtaka sem ekki starfa í hagnaðarskyni og boðinna fyrirlesara. Styrkir eru ekki veittir til fjárhaldsendurskoðunar eða óbeins kostnaðar. Með óbeinum kostnaði er meðal annars átt leigu á húsnæði eða kostnaður vegna fjármáladeildar.

Starfsemi sem hlýtur styrk getur átt von á því að fá lægri heildarupphæð en sótt var um eða að hljóta aðeins styrk fyrir hluta af umsókninni.


Hvernig metum við umsóknirnar?

Í umsókninni skal gert grein fyrir því hversu vel verkefnið mætir kröfunum sem tilgreindar eru hér að neðan:

 a. Norrænn hagur

Með norrænum hag er átt við að hvaða marki verkefnið:

 • Getur af sér áþreifanleg og jákvæð áhrif sem verður fyrir tilstilli norræns samstarfs í samanburði við þau áhrif sem hefðu náðst ef verkefnið hefði aðeins verið unnið á landsvísu. 
 • Sýnir fram á og þróar norrænan félagsskap, samkennd og samstöðu innan sem utan svæðisins.
 • Stuðlar að nýjum innviðum sem styrkja og bæta norrænt samstarf varðandi jafnrétti, jafnræði og jöfn tækifæri LGBTI fólks á norðurlöndunum.
 • Mætir á uppbyggjandi hátt áskorunum sem fylgja norrænu samstarfi, eins og til dæmis hindrunum á landsvísu eða mismun milli landanna

Að þessu leyti fer matið eftir því hversu vel umsóknirnar:

 • Færa rök fyrir kostum þess að vinna verkefnið í norrænu samstarfi.
 • Gera grein fyrir mati þátttakenda á hvort tveggja ágóða og áskorunum þeim sem þau telja að felist í samstarfi sem nær yfir landamærin. 

b. Framlag til vinnunnar við að standa vörð um jafnrétti, jafnræði og jöfn tækifæri LGBTI fólks á Norðurlöndunum. 

Með framlagi til vinnu við að standa vörð um jafnrétti, jafnræði og jöfn tækifæri LGBTI   fólks er átt við að hvaða marki verkefnið: 

 • Miðar að því að ávarpa og takast á við vandamál og hindranir tengdar jafnrétti, jafnræði og tækifærum LGBTI fólks á Norðurlöndunum.
 • Stuðlar að nýjungum eða breytingum og/eða deilingu á reynslu, þekkingu, aðferðum eða líkönum er varða jafnrétti, jafnræði og jöfn tækifæri LGBTI fólks á Norðurlöndunum.
 • Stuðlar að því að ávarpa og mæta þeim áskorunum sem koma í ljós í strategíska viðaukanum um LGBTI-málefni við norræna samstarfsáætlunina um jafnréttismál.

Að þessu leyti miðar mat umsókna við hversu vel þær:

 • Greina og lýsa vandamálum sem tengjast jafnrétti, jafnræði og jöfnum tækifærum LGBTI fólks sem samstarfsaðilar hafa borið kennsl á og verkefninu er ætlað að ávarpa og mæta.
 • Útlista þann skilning sem samstarfsaðilar hafa á viðkomandi vandamálum útfrá fræðilegri þekkingu og/eða reynslu.
 • Bera vitni um þekkingu á vinnu sem þegar hefur verið unnin á sviðinu, þar með talið á þekkingu og rannsóknum tengdum vandamálinu sem verkefninu er ætlað að ávarpa og mæta. Í ljósi þess skal skýrt hvernig verkefnið mun stuðla að breytingum á eða viðbót við þá þekkingu sem þegar er til staðar.Að þessu leyti miðar mat umsókna við hversu vel þær:
 • Greina og lýsa vandamálum sem tengjast jafnrétti, jafnræði og jöfnum tækifærum LGBTI fólks sem samstarfsaðilar hafa borið kennsl á og verkefninu er ætlað að ávarpa og mæta.
 • Útlista þann skilning sem samstarfsaðilar hafa á viðkomandi vandamálum útfrá fræðilegri þekkingu og/eða reynslu.
 • Bera vitni um þekkingu á vinnu sem þegar hefur verið unnin á sviðinu, þar með talið á þekkingu og rannsóknum tengdum vandamálinu sem verkefninu er ætlað að ávarpa og mæta. Í ljósi þess skal skýrt hvernig verkefnið mun stuðla að breytingum á eða viðbót við þá þekkingu sem þegar er til staðar.

c. Sjálfbærni/langtímasjónarmið

Með sjálfbærni er átt við í hvaða mæli:

 • Þróun og framkvæmd verkefnisins opnar möguleika annarra á að tileinka sér niðurstöður þess og draga lærdóm af hvort tveggja árangri sem náðst hefur og erfiðleikum við vinnslu verkefnisins.
 • Vænst er þess að niðurstöður og framlög hafi varanleg áhrif, meðal annars með því að  innviðir og afurðir verkefnisins eins og til dæmis tengslanet, vefsvæði, skýrslur og fleira séu gerð varanleg og verði aðgengileg viðeigandi markhópum. 

Að þessu leyti miðast mat umsókna við það hversu vel þær:

 • Skýra hvernig og til hvaða markhópa samstarfsaðilar ætla sér að miðla upplýsingum um verkefnið og niðurstöður þess. Sömuleiðis hvernig áætlað er að halda þessum upplýsingum til haga þannig að þær séu aðgengilegar viðeigandi markhópum eftir að verkefninu lýkur.

d. Framkvæmd

Með framkvæmd er átt við:

 • Í ljósi hæfni og reynslu umsækjenda, hversu líklegt er að verkefnið verði framkvæmt með þeim hætti sem umsækjendur hafa tilgreint í umsókninni?
 • Hvaða forsendur hafa umsækjendur og samstarfsaðilar til að geta unnið saman? Tilgreinið að hvaða leyti samstarfsaðilar að umsókninni leggja af mörkum mismunandi hæfni, sjónarmið og reynslu og hvernig þau vega upp á móti hvort öðru og mynda góða heild.

Að þessu leyti miðar mat umsókna við það hversu vel þær:

 • Skýra hvernig samstarfsaðilar ætla að fara að því að mæta þeim vandamálum sem hafa verið greind. Gera skal grein fyrir og rökfæra val á aðferðfræði og verklagi með tilliti til þeirra niðurstaðna sem verkefninu er ætlað að ná og þeim lærdómi sem hægt er að draga í kjölfarið. 
 • Skýra hvað aðalumsækjandi og samstarfsaðlilar leggja af mörkum til verkefnisins og tilgreina  reynslu af svipuðu samstarfi ef hún er til staðar.  

e. Trúverðugleiki fjárhagsáætlunar

Í umsókninni skal gert ráð fyrir eigin framlagi eða öðrum fjárveitingum sem nemur að minnsta kosti 20% af heildarkostnaði verkefnisins.  Eigið framlag eða aðrar fjárveitingar geta verið í formi styrkja, sjálfboðavinnu, þátttökugjalds eða óbeinna kostnaða.

Upphæð sem sótt er um skal vera á bilinu 50 000 og 500 000 danskar krónur (DKK).

Fjárhagsáætlun skal fylgja umsókn sem viðhengi og allir kostnaðarliðir og heildarupphæð skulu vera gefin upp í dönskum krónum. Eigið framlag og heildarkostnaður verða að vera skýr í fjárhagsáætlun.  Í fjárhagsáætlun skal nákvæmlega lýst hvað hver kostnaðaliður dekkar.

Ferðatyrkir eru einungis veittir til fulltrúa frjálsra félagasamtaka, fulltrúa samtaka sem ekki starfa í hagnaðarskyni eða boðinna fyrirlesara. Styrkir eru ekki veittir til fjárhaldsendurskoðunar eða óbeins kostnaðar. Með óbeinum kostnaði er meðal annars átt leigu á húsnæði eða kostnaður vegna fjármáladeildar.

Starfsemi sem hlýtur styrk getur átt von á því að fá lægri heildarupphæð en sótt var um eða að hljóta aðeins styrk fyrir hluta af umsókninni.


Hvernig metum við umsóknir?

Allar umsóknir eru metnar af matshópi NIKK, sem samanstendur af fólki með fjölbreytta hæfni og bakgrunn. Matshópurinn metur umsóknir útfrá ofangreindum skilyrðum og tekur þannig ákvörðun um styrkveitingu. Embættismannanefnd Norrænu ráðherranefndarinnar um jafnréttismál og LGBTI-málefni hefur síðan neitunarvald. Ekki er hægt að kæra niðurstöðuna. Ef þörf krefur mun matshópurinn biðja umsækjendur um viðbótarskýringar meðan á matsferlinu stendur.

Tilkynningum ákvörðun

NIKK miðlar ákvörðun sjóðsins um styrkveitingu til umsækjenda í tölvupósti þegar ákvörðun hefur verið tekin og embættismannanefnd Norrænu ráðherranefndarinnar um jafnréttismál og LGBTI hefur verið gefinn kostur á að beita neitunarvaldi sínu.