Skip to main content is

Viðmiðunarreglur

Viðmiðunarreglurnar fyrir Norrænan LGBTI-sjóð voru settar og fastákveðnar af Norrænu ráðherranefndinni um jafnréttismál og LGBTI (MR-JÄM) þann 26. nóvember 2020. Leiðbeiningarnar lýsa því hvers Norræna ráðherranefndin væntir af verkefnum og aðilum sem sækja um.


Norrænn LGBTI-sjóður er í umsýslu Nordisk information för kunskap om kön (NIKK) sem er samstarfsaðili MR-JÄM.

Markmið og viðmið

Markmið sjóðsins er að hvetja til norræns samstarfs á sviði LGBTI-málefna innan ramma samstarfsáætlunar um jafnréttismál, þar með talinn viðaukann um jafnrétti, jafnræði og jöfn tækifæri LGBTI fólks á Norðurlöndunum, sem gildir út gildistíma áætluninnar frá 1. janúar 2021 – 31. desember 2024.

MR-JÄM getur, í gegnum embættismannanefndina um jafnrétti og LGBTI (ÄK-JÄM), árlega ákveðið að leggja áherslu á eitthvað sérstakt málefni eða þema til að styðja við.

Styrkir eru veittir til verkefna sem fela í sér norrænan hag og framlag til vinnunnar við að standa vörð um  jafnrétti, jafnræði og jöfn tækifæri LGBTI fólks á Norðurlöndunum. Allar umsóknir til sjóðsins skulu tilgreina hvort þau feli í sér eftirfarandi sjónarmið:

 • Sjálfbær þróun
 • Jafnrétti
 • Sjónarmið barna og ungs fólks

Sjá stefnu Norrænu ráðherranefndarinnar um samþættingu sjálfbærrar þróunar, jafnréttis og barnaréttar- og sjónarmið ungs fólks.

Norrænn LGBTI-sjóður styrkir verkefni sem hefjast sama ár og úthlutað er úr sjóðnum og lýkur innan tveggja ára frá því að verkefnið hefst. Verkefni sem eru hafin áður en umsóknarferli lýkur er ekki veittur styrkur.

Allar umsóknir verða að tilgreina hvernig verkefnið mætir eftirfarandi kröfum og stefnum og verða metnar útfrá því hvernig þessir þættir eru ávarpaðir:

a) Norrænn hagur

Með norrænum hag er átt við að hvaða marki verkefnið:

 • Getur af sér áþreifanleg og jákvæð áhrif sem verður fyrir tilstilli norræns samstarfs í samanburði við þau áhrif sem hefðu náðst ef verkefnið hefði aðeins verið unnið á landsvísu. 
 • Sýnir fram á og þróar norrænan félagsskap, samkennd og samstöðu innan sem utan svæðisins.
 • Stuðlar að nýjum innviðum sem styrkja og bæta norrænt samstarf í jLGBTI-málefnum.
 • Mætir á uppbyggjandi hátt áskorunum sem fylgja norrænu samstarfi, eins og til dæmis hindrunum á landsvísu eða mismun milli landanna.

Að þessu leyti fer matið eftir því hversu vel umsóknirnar:

 • Færa rök fyrir kostum þess að vinna verkefnið í norrænu samstarfi.
 • Gera grein fyrir mati þátttakenda á hvort tveggja ágóða og áskorunum þeim sem þau telja að felist í samstarfi sem nær yfir landamærin. 

b) Framlag til vinnunnar við að standa vörð um jafnrétti, jafnræði og jöfn tækifæri LGBTI fólks á Norðurlöndunum.

Hér skal skýrt hversu vel verkefnið:

 • Miðar að því að ávarpa og mæta vandamálum eða hindrunum sem tengjast jafnrétti, jafnræði og jöfnum tækifærum LGBTI fólks á Norðurlöndunum.
 • Stuðlar að nýjungum/breytingum og/eða deilingu á reynslu og þekkingu, verklagi, eða líkönum tengdum vinnu við jafnrétti, jafnræði og jöfn tækifæri LGBTI fólks á Norðurlöndunum.  
 • Stuðlar að því að mæta áskorunum sem borið hefur verið kennsl í strategíska viðaukanum við norrænu samstarfsáætlunina um jafnrétti.

Í þessu sambandi fer matið eftir því hversu vel umsóknirnar:

 • Lýsir þeim áskorunum tengdum jafnrétti, jafnræði og jöfnum tækifærum LGBTI fólks á Norðurlöndum sem umsækjendur hafa borið kennsl á og verkefninu er ætlað að ávarpa og mæta.
 • Útlista þann skilning sem samstarfsaðilar hafa á viðkomandi viðfangsefni útfrá fræðilegri þekkingu og/eða reynslu.
 • Bera vitni um þekkingu á vinnu sem þegar hefur verið unnin á sviðinu, þar með talið á þekkingu og rannsóknum tengdum vandamálinu sem verkefninu er ætlað að ávarpa og mæta. Í ljósi þess skal skýrt hvernig verkefnið mun stuðla að breytingum á eða viðbót við þá þekkingu sem þegar er til staðar.

c) Sjálfbærni/langtímasjónarmið

 • Þróun og framkvæmd verkefnisins opnar möguleika annarra á að tileinka sér niðurstöður þess og draga lærdóm af hvort tveggja árangri sem náðst hefur og erfiðleikum við vinnslu verkefnisins.
 • Vænst er þess að niðurstöður og framlög hafi varanleg áhrif, meðal annars með því að  innviðir og afurðir verkefnisins eins og til dæmis tengslanet, vefsvæði, skýrslur og fleira séu gerð varanleg og verði aðgengileg viðeigandi markhópum. 

Að þessu leyti miðast mat umsókna við það hversu vel þær:

 • Skýra hvernig og til hvaða markhópa samstarfsaðilar ætla sér að miðla upplýsingum um verkefnið og niðurstöður þess. Sömuleiðis hvernig áætlað er að halda þessum upplýsingum til haga þannig að þær séu aðgengilegar viðeigandi markhópum eftir að verkefninu lýkur.

d) Framkvæmd

Með framkvæmd er átt við:

 • Í ljósi hæfni og reynslu umsækjenda, hversu líklegt er að verkefnið verði framkvæmt með þeim hætti sem umsækjendur hafa tilgreint í umsókninni?
 • Hvaða forsendur hafa umsækjendur og samstarfsaðilar til að geta unnið saman? Tilgreinið að hvaða leyti samstarfsaðilar að umsókninni leggja af mörkum mismunandi hæfni, sjónarmið og reynslu og hvernig þau vega upp á móti hvort öðru og mynda góða heild.

Að þessu leyti miðar mat umsókna við það hversu vel þær:

 • Skýra hvernig samstarfsaðilar ætla að fara að því að mæta þeim vandamálum sem hafa verið greind. Gera skal grein fyrir og rökfæra val á aðferðfræði og verklagi með tilliti til þeirra niðurstaðna sem verkefninu er ætlað að ná og þeim lærdómi sem hægt er að draga í kjölfarið. 
 • Skýra hvað aðalumsækjandi og samstarfsaðlilar leggja af mörkum til verkefnisins og tilgreina  reynslu af svipuðu samstarfi ef hún er til staðar.  

e) Trúverðuleiki fjárhagsáætlunar

Í umsókninni skal gert ráð fyrir eigin framlagi eða öðrum fjárveitingum sem nemur að     minnsta kosti 20% af heildarkostnaði verkefnisins.  Eigið framlag eða aðrar fjárveitingar geta    verið í formi styrkja, sjálfboðavinnu, þátttökugjalds eða óbeinna kostnaða.

Upphæð sem sótt er um skal vera á bilinu 50 000 og 500 000 danskar krónur (DKK).

Fjárhagsáætlun skal fylgja umsókn sem viðhengi og allir kostnaðarliðir og heildarupphæð skulu vera gefin upp í dönskum krónum. Eigið framlag og heildarkostnaður verða að vera skýr í fjárhagsáætlun.  Í fjárhagsáætlun skal nákvæmlega lýst hvað hver kostnaðaliður dekkar.

Ferðatyrkir eru einungis veittir til fulltrúa frjálsra félagasamtaka, fulltrúa samtaka sem ekki starfa í hagnaðarskyni eða boðinna fyrirlesara. Styrkir eru ekki veittir til fjárhaldsendurskoðunar eða óbeins kostnaðar. Með óbeinum kostnaði er meðal annars átt leigu á húsnæði eða kostnaður vegna fjármáladeildar.

Starfsemi sem hlýtur styrk getur átt von á því að fá lægri heildarupphæð en sótt var um eða að hljóta aðeins styrk fyrir hluta af umsókninni. Viðtaka styrks er í þeim tilvikum háð því að til komi ný verkefnalýsing ásamt uppfærðri fjárhagsáætlun.


Kröfur varðandi starfsemi og styrkþega

Eftirfarandi starfsemi á kost á að hljóta styrk:

 • Skipulagning norrænna samkoma eða hittinga.
 • Þekkingarsköpun
 • Myndun tengslaneta
 • Þróun starfsemi innan stofnana eða samtaka
 • Þátttaka frjálsra félagasamtaka í norrænum eða alþjóðlegum ráðstefnum/samkomum/námskeiðum/fundum

Norrænn LGBTI-sjóður beinir sér að breiðum markhópi og tekið er við umsóknum frá margbreytilegum hópi stofnana og samtaka, eins og til dæmis:

 • Frjálsum félagasamtökum eða hagsmunasamtökum
 • Tengslanetum
 • Opinberum stofnunum og annarri opinberri starfsemi
 • Fræðafólki eða rannsóknarteymum
 • Aðilum eða samtökum sem ekki eru með rekstur í hagnaðarskyni (non-commercial)
 • Litlum og meðalstórum fyrirtækum

Hvert verkefni verður að fela í sér beina tengingu við að minnska kosti þrjú norðurlönd, og þá eru Færeyjar, Grænland og Álandseyjar taldar sem sér einingar. Þar að auki eru styrkir veittir til starfsemi sem inniheldur samstarf við nærliggjandi svæði þ.e.a.s. Eistland, Lettland, Litháen og norðvestur Rússland ef að minnsta kosti tvö norðurlönd taka þátt í verkefninu. Aðalumsækjandi skal vera frá einhverju norðurlandanna eða Færeyjum, Grænlandi eða Álandseyjum.


Afmarkanir

Styrkir eru ekki veittir til:

 • Starfsemis sem er þegar fjármögnuð að fullu eða að hluta af Norrænu ráðherranefndinni um jafnréttismál og LGBTI eða öðru sviði sem heyrir undir Norrænu ráðherranefndina.
 • Starfsemi sem skilar inn fjárhagsáætlun í öðrum gjaldmiðli en danskri krónu (DKK)
 • Umsóknir sem koma inn eftir að umsóknarfrestur rennur út.
 • Starfsemi sem skilar inn ófullnægjandi umsókn (þ.e. ef ekki hefur verið fyllt í alla nauðsynlega hluta eða ef nauðsynleg fylgiskjöl vantar).
 • Stofnanir eða félög sem heyra undir stjórnmálaflokka.
 • Einstaklinga.
 • Starfsemi sem hefur fjárhagslegan ávinning styrkþega að markmiði.

Umsókn og skilafrestir

Umsóknir skulu vera á einu þriggja skandinavísku tungumálanna eða ensku og gerðar á þar til gert umsóknareyðublað sem hægt er að nálgast á heimsíðu NIKK (www.nikk.no). Umsóknareyðublaðið verður aðgengilegt á www.nikk.no um það bil einum mánuði áður en umsóknarfrestur rennur út.

Með umsókn ska fylgja tímaáætlun og fjárhagsáætlun fyrir fyrirhugað verkefni/starfsemi. Í umsókn skal skrá einn umsóknaraðila sem aðalumsækjanda.

Ákvörðun, samningur og skýrslugerð

Allar umsóknir eru metnar af matshópi NIKK, sem samanstendur af fólki með fjölbreytta hæfni og bakgrunn. Matshópurinn metur umsóknir útfrá ofangreindum skilyrðum og tekur þannig ákvörðun um styrkveitingu. Embættismannanefnd Norrænu ráðherranefndarinnar um jafnréttismál og LGBTI gefst þó kostur á að beita neitunarvaldi. Ekki er hægt að kæra niðurstöðuna. Ef þörf krefur mun matshópurinn biðja umsækjendur um viðbótarskýringar meðan á matsferlinu stendur.

NIKK miðlar ákvörðun sjóðsins um styrkveitingu til umsækjenda í tölvupósti eftir að ákvörðun hefur verið tekin og embættismannanefnd Norrænu ráðherranefndarinnar um jafnréttismál hefur verið gefinn kostur á að beita neitunarvaldi sínu.

Starfsemi sem hlýtur styrk skal gera samning við NIKK sem fylgir ákveðnu ferli. Eftir að samningur hefur verið undirritaður er styrkurinn greiddur út til styrkþega. Styrkþegi getur reiknað með því að útborgun eigi sér stað í fyrsta lagi einum mánuði eftir að beiðni um greiðslu hefur verið send.

Miðað er við að 85 prósent af heildarupphæð veitts styrks greiðist út eftir undirritun samnings við upphaf verkefnisins og þau 15 prósent sem eftir eru greiðast út eftir að lokaskýrslan hefur verið samþykkt. 

Aðalábyrgðaraðili verkefnisins (höfuðumsækjandi) ber ábyrgð á því að skila lokaskýrslu (sjálfsmati) og fjárhagsuppgjöri í síðasta lagi tveimur mánuðum eftir að verkefninu lýkur.   Ónýttur hluti styrks skal endurgreiddur til NIKK.

Lokaskýrslan skal meðal annar gera grein fyrir:

 • Hvernig þjónar verkefnið norrænum hag og samstarfi?
 • Hvert var framlag verkefnisins til vinnunnar við að standa vörð um jafnrétti, jafnræði og jöfn tækifæri LGBTI fólks á Norðurlöndunum?
 • Hverju hefur verkefnið stuðlað að (til dæmis varanlegar afurðir, þekking, verkferlar og rútínur)?
 • Hvernig hefur hefur upplýsingum um starfsemina/verkefnið verið dreift (til hversu margra einstaklinga/landa hefur upplýsingum verið miðlað, til hvaða markhópa og eftir hvaða farvegum)?
 • Hvernig mun upplýsingum um samstarfið og niðurstöðum verkefnisins verða miðlað í framhaldinu og hvernig munu þær upplýsingar nýtast styrkþegum (stofnunum eða samtökum sem stóðu að verkefninu) í framtíðinni?  
 • Hverjir eru mikilvægustu lærdómarnir sem hægt er að draga af vinnu verkefnisins?

Umsýsla sjóðsins

Norræni LGBTI-sjóðurinn er í umsýslu Nordisk Information för kunskap om kön (NIKK) sem er samstarfsstofnun MR-JÄM.

MR-JÄM ákveður árlega heildarúthlutunarupphæð sjóðsins í tengslum við að samþykkt fjárhagsáætlunar MR-JÄM. Fjárhagsáætlun sjóðsins er fastákveðin í tengslum við ákvörðun um heildarfjárhagsáætlun Norrænu ráðherranefndarinnar. Fjármagn sjóðsins er í formi sérstaks styrks sem NIKK er veittur í sem miðast við hina árlegu ákvörðun um fjárhagsáætlun Norrænu ráðherranefndarinnar.

Skrifstofa Norrænu ráðherranefndarinnar (NMRS) hefur eftirlit með umsýslu sjóðsins með því að vera í samræðu við NIKK. NMRS ber ábyrgð á því að undirbúa fundi og ákvarðanir varðandi sjóðinn fyrir MR/ÄK-JÄM.

Það er í verkahring NIKK að stöðugt meta hvort endurskoða þurfi viðmiðunarreglurnar til að tryggja það að markmið sjóðsins séu uppfyllt eins vel og unnt er og að koma með breytinartillögur fyrir Norrænu ráðherranefndina ef svo ber undir.

Ofangreindar viðmiðunarreglur hafa verið samþykktar af Norrænu ráðherranefndinni um jafnréttismál og LGBTI (MR-JÄM) og taka gildi frá og með styrkauglýsingu árið 2021.