Skip to main content sv

Islands ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2023 

Ordförandeskapet för det nordiska samarbetet roterar årsvis mellan de fem nordiska länderna. Under 2023 är det Island som leder arbetet i Nordiska Ministerrådet. På jämställdhet och LGBTI-området lyfts i år särskilt satsningar som rör ett socialt hållbart Norden, LGBTI-personers rättigheter och genusperspektiv på klimatarbete.


– Norden är som starkast när länderna står tillsammans. Det nordiska samarbetet skapar konkreta resultat och bygger broar mellan våra invånare. Det gäller inte minst på jämställdhetsområdet, där de nordiska länderna har haft ett resultatrikt samarbete under många år. Det säger Islands statsminister Katrín Jakobsdottír som gjorde det tydligt att jämställdhet och LGBTI är en av hörnstenarna i det nordiska samarbetet, när hon lanserade ordförandeskapet i början av året.  Framför allt betonade Jakobsdottír att arbetet för LGBTI-personers livsvillkor måste stärkas på flera områden. 
– Vi vill fokusera på LGBTI-personers rättigheter där vi under de senaste åren sett ett bakslag i Norden och andra delar av världen. Vi behöver nyttja vår starka gemensamma nordiska röst till att motverka den farliga tillbakagång som skett.

   
Fokus på transrättigheter under året 

Under året genomförs projekt kring transpersoners arbetlivsvillkor och ett projekt om äldre LGBTI-personers livsvillkor, som initierats av det norska ordförandeskapet 2022, slutförs. Båda projekten är viktiga satsningar för att identifiera behov och kommunicera kunskap och konklusioner.  

Inom LGBTI-gruppen är transpersoner särskilt utsatta och därför understryker vi deras rättigheter i vårt ordförandeskapsprojekt som har tonvikt på transpersoners arbetslivsvillkor.

Nordiska ministerrådet har en tydlig vision att Norden ska bli den mest integrerade regionen. Under 2022 upprättade de nordiska jämställdhetsministrarna en nordisk färdplan, (Pushing back the push-back: Nordic Roadmap on advancing gender equality, women’s and girls’ rights, and equal rights of LGBTI-persons) i syfte att agera och reagera mot den antigender-rörelse som vuxit fram i Norden såväl som globalt. 

På kvinnokommissionens (CSW67) möte i New York i mars möttes de nordiska jämställdhetsministrarna för ett samtal kring en nordisk lösning för att alla ska kunna leva ett liv fritt från sexuella trakasserier, kränkningar och våld i den digitala världen. 

Katrín Jakobsdottír vill under sitt år som ordförande i Nordiska Ministerrådet jobba för att integrera jämställdhetsaspekten i arbetet med innovation och teknologi.  
– Jämställdhet måste fortsatt vara högt prioriterat när det gäller innovation och teknologisk utveckling. Inget land har lyckats få bukt med ojämställdheten och om vi inte skapar policys, riskerar vi att fördomar och ojämställdhet rotas också i det digitala rummet.  Vi behöver vidta åtgärder för att se till att innovation och teknologisk utveckling är till för och gynnar oss alla. Genom att integrera genusperspektivet och satsa på feministisk innovation och teknologi, bryta ner könsstereotyper samt utbilda och främja kvinnor, tror jag att innovation och teknologisk utveckling kan bidra till att skapa ett bättre och mer inkluderande samhälle för alla.

Updaterad 19 februari 2024