Skip to main content sv

Jämställdhet i arbetslivet – ett fokus för Norge

I Norden yrkesarbetar kvinnor i nästan lika hög grad som män. Samtidigt finns flera jämställdhetsproblem att lösa. Det menar Norges jämställdhetsminister, som nu tar över ledningen för det nordiska jämställdhetssamarbetet.


2017: Norge

Sedan 1 januari är det Norge som är ordförande i Nordiska Ministerrådet. Programmet för det nordiska jämställdhetssamarbetet rymmer satsningar mot könsrelaterat våld och på att bekämpa näthat, arbete som tidigare ordförandeland påbörjat. Utöver detta har Norge valt att lyfta frågan om jämställdhet i arbetslivet. Den 7-8 februari bjuder Norge in till en nordisk konferens i Oslo på temat. Diskussionerna kommer att spänna från hur migrantkvinnors ställning på arbetsmarknaden ska stärkas, vad det innebär att vara pappa 2017, till hur jämställdhet på näringslivets toppositioner uppnås. Deltagarna är forskare, näringslivstoppar, representanter från arbetsmarknadens parter och politiker.

– Att delta i arbetslivet och försörja sig själv är en förutsättning för jämställdhet, säger Norges jämställdhetsminister Solveig Horne. Samtidigt menar hon att det finns problem att lösa.

– Kvinnor är underrepresenterade på ledningspositioner i det privata näringslivet och kvinnor och män väljer fortfarande i hög grad könstraditionella karriärer. Vi behöver fler kvinnliga ingenjörer och fler män inom barnomsorgen.

Jämställdhet i arbetslivet är även huvudtema för FN:s kvinnokommission i New York i år och frågan kommer därför att diskuteras i en offentlig paneldebatt med de nordiska jämställdhetsministrarna.

Satsning på implementering av Istanbulkonventionen

Förra året riktade finska ordförandeskapet in sig på god praxis och lösningar för att bryta våldsspiralen i nära relationer. De anordnade bland annat en konferens med inriktning på våldsförövare. Norge kommer att ta det arbetet vidare med ett projekt som handlar om implementeringen av Istanbulkonventionen. Projektet ska presenteras på en nordisk konferens om våld som Norge arrangerar 29-30 november.

Solveig Horne. Photo: Ilja C. Hendel
 Solveig Horne. Foto: Ilja C. Hendel

– Våld är ett samhällsproblem, ett folkhälsoproblem och inte minst en jämställdhetsutmaning. Den som blir utsatt för våld ska skyddas av stödåtgärder och rättsapparat. Samtidigt är det också viktigt med åtgärder riktade mot våldsutövare för att förebygga våld, säger Solveig Horne.

Projektet ska granska hur de nordiska länderna implementerar ett urval av förpliktelserna i Istanbulkonventionen. Det handlar både om arbetet att förebygga könsrelaterat våld, och om vilket skydd och stöd som ges till våldsutsatta.

Informationspaket till unga om näthat

Hur näthat ska stoppas är en annan aktuell fråga i de nordiska länderna. Att kommentarsfält fylls med hotfulla och sexistiska inlägg är inte minst ett demokratiproblem, då det riskerar att tysta röster i det offentliga rummet. Frågan har uppmärksammats under både det danska och finska ordförandeskapet. Ett problem är att lagstiftningen i de nordiska länderna inte är uppdaterad på området. Under våren kommer NIKK, på uppdrag av Nordiska Ministerrådet, att presentera en kartläggning av den rättsliga regleringen av hat och hot på nätet.
Den 21-22 juni anordnar Norge en nordisk konferens på temat.

– Vi fortsätter Finlands och Danmarks arbete mot hatfulla yttringar och ser fram emot NIKK:s nordiska kartläggning och rekommendationer om hur man kan jobba mot hatfulla yttringar. Norge ska också ta fram ett informationspaket som riktar sig till barn och unga i alla nordiska länder, säger Solveig Horne.

Även satsningar på män och jämställdhet står på Norges agenda. Mer specifikt kommer diskussionen som handlar om män och hälsa, män och utbildning och män och mansroller att lyftas.

–  Vi kan inte uppnå jämställdhet utan att ha med männen på tåget. Män och pojkars deltagande och involvering har varit viktigt för nordisk jämställdhetspolitik de senaste tio åren, säger Solveig Horne.

Vad tycker du som jämställdhetsminister att det finns för vinster med ett nordiskt samarbete på jämställdhetsområdet? – I över 40 år har vi arbetat tillsammans med jämställdhetsutmaningar i Norden. Jämställdhet mellan kvinnor och män är ett utmärkande drag för de nordiska länderna. Det är en viktig förutsättning både för att skapa solida välfärdsstater och för att skapa ett gott liv för den enskilde. Jag menar att det nordiska samarbetet bidrar till att vi gör varandra bättre, avslutar Solveig Horne.

Updaterad 13 april 2020