Skip to main content sv

Island 2023

Ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet roterar årsvis mellan de fem nordiska länderna. 2023 är Island ordförandeland och i fokus är bland annat frågor som rör ett socialt hållbart Norden, LGBTI- personers rättigheter och genusperspektiv på klimatarbetet. Ordförandeskapets prioriteringar, projekt och aktiviteter utgör ett av ramverken för NIKK:s verksamhet under året. 


Jämställdhet är en av hörnstenarna i det nordiska samarbetet och under Islands ordförandeskap 2023 kommer jämställdhetsfrågor fortsatt vara högt upp på den nordiska agendan. Frågor i fokus är bland annat värdering av jobb och den könsuppdelade arbetsmarknaden. 

Det isländska ordförandeskapet vill under året även prioritera satsningar som slår vakt om de rättigheter som uppnåtts och utmanar de fördomar som finns. De senaste åren har det skett bakslag när det gäller LGBTI-personers livsvillkor i Norden och särskilt transpersoner har drabbats hårt. Det är något som bland annat uppmärksammats av de nordiska jämställdhetsministrarna. Under 2023 belyser det isländska ordförandeskapet transpersoners arbetslivsvillkor. 

Under 2023 initierar det isländska ordförandeskapet två nya satsningar inom ramen för det nordiska samarbetet:   

Transpersoners arbetslivsvillkor 

Forskning visar att transpersoner möter flera olika hinder i livet. Syftet med detta projekt är att synliggöra transpersoners livsvillkor i Norden, med fokus på arbetslivet, för att möjliggöra dialog, identifiera behov och åtgärder för förbättring.   

Nationella studier om transpersoners arbetsvillkor har olika fokus och rör olika områden, men kan sammantaget ge en tydligare bild av transpersoners arbetsvillkor i Norden. Genom att sammanfoga resultaten bidrar projektet till att fylla kunskapsluckor och därigenom till nordisk nytta. Projektet ska därför:  

 • sammanställa och tillgängliggöra befintlig kunskap  
 • arrangera samtal med nationella aktörer i syfte att identifiera behov och föreslå åtgärder för 
 • att förbättra transpersoners arbetsvillkor de nordiska länderna kommunicera befintlig kunskap och konklusioner av förda samtal. 

NIKK utför projektet under perioden januari 2023-mars 2024. 

Lika lön för likvärdigt arbete 

Projektets övergripande mål är att främja dialog och utbyte av erfarenheter och kunskap om hur löneskillnaderna kan hanteras, mellan de nordiska länderna och arbetsmarknadens parter. En central fråga i projektet är om fokuset på lika lön (lika lön för samma eller liknande arbete) har fört de nordiska länderna till en punkt där vi i stället behöver lyfta lika lön för likvärdigt arbete. 

Detta kommer göras genom att: 

 • få en uppdaterad översikt över nationella initiativ och pågående arbete relaterat till löneskillnaderna mellan könen, 
 • etablera samverkan med relevanta nordiska aktörer involverade i arbetsmarknadsfrågor och arbetet mot löneskillnaderna mellan könen 
 • stärka utbytet inom området lika lön, likvärdigt arbete och arbetsvärdering, och fylla kunskapsluckor samt bygga allianser i de nordiska länderna 
 • skapa en dialog om hur man kan gå vidare och minska löneskillnaderna mellan könen med fokus på kunskap och erfarenhetsbaserade idéer genom att organisera möten och evenemang samt dokumentera utfört arbete. 

NIKK utför projektet under perioden mars 2023-hösten 2024. 

Flera satsningar som initierats av tidigare ordförandeskap fortsätter under året: 

Äldre LGBTI-personers livsvillkor 

2022 inleddes en flerårig satsning äldre LGBTI-personer med fokus på deras levnadsvillkor och livskvalitet, särskilt i mötet med hälso- och omsorgsvården i Norden.  

NIKK har fått i uppdrag att sammanställa kunskapen i en rapport som presenteras under hösten 2023. I projektet kommer följande områden att undersökas: 

 • Vilka kunskapskrav som ställs i utbildningen av personal inom hälso- och omsorgsvården i Norden 
 • Vilken fortbildning som finns när det gäller exempelvis kunskap om personcentrerad vård och omsorg, majoritets- och minoritetsperspektiv, särskilt könsidentitet och sexuell läggning 
 • Vad forskningen säger om kunskapsbehov på LGBTI-området bland personalen inom hälso- och omsorgsvården i Norden 
  Äldre LGBTI-personers livsvillkor – NIKK 

Unga mäns psykiska ohälsa 

Det norska ordförandeskapet för Nordiska ministerrådet tog under 2022 initiativ till ett projekt som ska öka kunskapen om unga mäns psykiska ohälsa genom att närmare se på vad som orsakar problemen och vilka konsekvenser de får ur ett livsloppsperspektiv.  

NIKK har fått i uppdrag att producera en nordisk forskningsöversikt som dokumenterar och analyserar den kunskap som finns i Norden och som möjliggör kunskapsutbyte mellan länderna och olika kunskapsområden.
Unga mäns psykiska ohälsa – NIKK 

Forskningssatsningen om sexuella trakasserier i arbetslivet: 

Under 2021-2023 administrerar NIKK en forskningssatsning om sexuella trakasserier i arbetslivet på uppdrag av Nordiska ministerrådet. Satsningen har ett särskilt fokus på förebyggande insatser och metoder för intervention genom branschstudier och -jämförelser. Utlysning av forskningsmedel skedde i två omgångar under 2021.
Nordisk forskningssatsning om sexuella trakasserier – NIKK 

Jämställdhet inom fiskeri och vattenbruk 

Det norska ordförandeskapet initierade 2022 ett projekt om de jämställdhetsutmaningar som finns i den nordiska fiskeri- och vattenbruksnäringen. Projektet ska bidra till ökad kunskap om hur kvinnor och män är representerade i olika delar av branschen i Norden, och hur branschen kan möta de jämställdhetsutmaningarna som finns. Projektet leds av NORDREGIO och utförs i samarbete med ministerrådet för fiskeri, jordbruk, matvaror och skogsbruk (MR-FJLS). Slutkonferens för projektet äger rum i Tromsø hösten 2023. 
Laks og ligestilling/Salmon and equality | Nordregio 

Pushing back the push-back

De nordiska jämställdhetsministrarna har upprättat en nordisk färdplan i syfte att agera och reagera mot den Antigender – rörelse som vuxit fram i Norden såväl som globalt.
Pushing back the push-back: Nordic Roadmap on advancing gender equality, women’s and girls’ rights, and equal rights of LGBTI-persons, 2022-2024 | Nordic cooperation (norden.org) 

Som en del i detta kommer de nordisk jämställdhetsministrarna att mötas under kvinnkommissionens möte (CSW 67) i mars för ett samtal för en nordisk lösning för att alla ska kunna leva ett liv fritt från sexuella trakasserier, kränkningar och våld i den digitala världen.
Pushing back the push-back: Nordic solutions to online gender-based violence (norden.org) 

Gemensamt engagemang för ett grönt och jämställt Norden  

I samband med FN:s kvinnokommissions möte i mars 2022 gjorde de nordiska jämställdhetsministrarna ett gemensamt åtagande om ett grönt och jämställt Norden. Åtagandet sträcker sig till 2024. 
A Green and Gender-equal Nordic Region : Commitment by the Nordic Council of Ministers under Generation Equality’s Action Coalition: Feminist Action for Climate Justice (diva-portal.org)