Skip to main content sv

Danmark 2020

Ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet roterar årsvis mellan de fem nordiska länderna. 2020 var Danmark ordförandeland.


Det danska ordförandeskapet kommer, inom ramen för det nordiska jämställdhetssamarbetet, att genomföra aktiviteter som fokuserar på att bekämpa våld och sexuella övergrepp privat och på arbetsmarknaden. Män och jämställdhet kommer också att vara på dagordningen.

Grönland står värd för ett seminarium för yrkesverksamma om våld i nära relationer. Danmark avsätter också medel för att fortsätta arbetet med ett forskningsprojekt om sexuella trakasserier i arbetslivet som inletts av Island.

Danmark lanserar också en studie samt en påföljande konferens om “the manosphere” – forum på Internet där särskilt unga män samlas i motstånd mot jämställdhet och där de mobiliserar för hat och hot på nätet mot kvinnor och minoriteter.

För att involvera män i jämställdhetsarbetet hålls två konferenser i samarbete med Estland och Lettland om maskulinitetsnormer och mäns roll i att skapa lika rättigheter för alla oavsett kön.

Dessutom är LGBTI-området förankrat under jämställdhetssektorn i Nordiska ministerrådet och en första studie genomförs av LGBTI-området i Norden för att forma framtida insatser på bästa möjliga sätt.

Danmark som ordförandeland har även till uppgift att ansvara för det nordiska samarbetet internationellt och bidra till ett kunskapsutbyte, bland annat vid FN:s kvinnokommissions möte, CSW64.