Skip to main content sv

Finland 2021

Ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet roterar årsvis mellan de fem nordiska länderna. 2021 är Finland ordförandeland.


Det finska ordförandeskapet kommer, inom ramen för det nordiska jämställdhetssamarbetet, att genomföra aktiviteter som fokuserar på hat och hot, särskilt trakasserier på nätet. Ordförandeskapet kommer också att fokusera på frågor om normer och motverkandet av könsstereotyper, med särskilt fokus på förskolan. Mäns omsorgsansvar, faderskap och föräldraledighet kommer också att vara ett fokusområde under året. Inom LGBTI-området kommer frågor om hat, hot och våld mot LGBTI-personer att prioriteras.

Finland ska under året genomföra ett projekt vars mål är undersöka hat, hot och trakasserier på nätet ur ett könsperspektiv. Projektet för vidare resultaten från Danmarks ordförandeskap 2020 när det gäller internets betydelse för politisk radikalisering och mobilisering av hot och hat i de nordiska länderna. I maj 2021 hålls en konferens på temat.

Med bakgrund i Nordiska ministerrådets rapport State of the Nordic Fathers genomför Finland ett projekt med syfte att påverka jämställdhet mellan föräldrar, särskilt gällande pappors omsorgsansvar. En konferens på temat hålls i april 2021.

Jämställdhetsplanering i förskolan samt motverkande av könsstereotyper i förskolor kommer vara en prioriterad fråga under det finska ordförandeskapet. Finland planerar att genomföra en kartläggning av befintlig forskning, rapporter och lagstiftning i Norden på området, samt en nordisk konferens för att presentera ny kunskap och utbyta erfarenheter. Ett webinarium hålls hösten 2021.

Det finska ordförandeskapet ska under 2021 fortsätta förankra det nya politikområdet, som rör LGBTI-personers lika rättigheter, behandling och möjligheter. Under året kommer man särskilt lyfta frågor om hat, hot och våld mot LGBTI-personer. En konferens hålls i november 2021. På LGBTI-området eftersträvas ett tätt samarbete med frivilligorganisationer, forskare och myndigheter, liksom samarbete med NIKK i relation till fortsatta kartläggningar av LGBTI-personers livsvillkor i Norden.