Skip to main content sv

Norge 2017

Ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet roterar årsvis mellan de fem nordiska länderna. 2017 var Norge ordförandeland.

På jämställdhetsområdet baserades ordförandeskapets arbete på programmet Tillsammans för jämställdhet – ett starkare Norden: Samarbetsprogram för det nordiska jämställdhetssamarbetet 2015–2018.


Norges prioriteringar
för jämställdhet 2017

Arbete mot våld

Under 2016 riktade det finska ordförandeskapet in sig på god praxis och lösningar för att bryta våldsspiralen i nära relationer. Norge tog arbetet vidare med ett projekt som handlade om implementeringen av Istanbulkonventionen. Projektet granskade hur de nordiska länderna implementerar ett urval av förpliktelserna i Istanbulkonventionen. Det handlade både om arbetet med att förebygga könsrelaterat våld, och om vilket skydd och stöd som ges till våldsutsatta.
Projektet presenterades på en nordisk konferens om våld som Norge arrangerade 29-30 november.

Att bekämpa hatyttringar

Hur näthat ska stoppas är en aktuell fråga i de nordiska länderna. Att kommentarsfält fylls med hotfulla och sexistiska inlägg är ett demokratiproblem, då det riskerar att tysta röster i det offentliga rummet. Frågan har uppmärksammats under både det danska och finska ordförandeskapet och Norge arbetade vidare med frågan under 2017. Ett problem är att lagstiftningen i de nordiska länderna inte är uppdaterad på området. Den 21-22 juni anordnade Norge en nordisk konferens på temat för att presentera en kartläggning av lagstiftningen på området. Det utvecklades också ett informationsmaterial som riktar sig till ungdomar mellan 10 och 18 år i de fem nordiska länderna.

Jämställdhet i arbetslivet

I Norden yrkesarbetar kvinnor i nästan lika hög grad som män. Samtidigt finns det flera utmaningar kvar, som gör att Norge väljer att prioritera arbetet för ett jämställt arbetsliv under året.
Arbetet för jämställdhet i arbetslivet inledde ordförandeåret i och med konferensen “Framtidens arbeitsliv”

Jämställdhet i arbetslivet är även huvudtema för FN:s kvinnokommission i New York 2017 och frågan diskuterades i en offentlig paneldebatt med de nordiska jämställdhetsministrarna.

Män och jämställdhet

Satsningar på män och jämställdhet stod också på Norges agenda. Mer specifikt lyftes diskussioner som handlar om män och hälsa, män och utbildning och män och mansroller.