Skip to main content sv

Norge 2022

Ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet roterar årsvis mellan de fem nordiska länderna. 2022 är Norge ordförandeland och i fokus är bland annat frågor som rör jämställdhet i arbetslivet och äldre LGBTI*-personers livsvillkor.


Att kvinnor och män ska ha lika möjligheter på framtidens arbetsmarknad är en av målsättningarna i det nordiska samarbetsprogrammet för jämställdhet. Prioriteringen har resulterat i flera nordiska projekt som fokuserat på arbetslivet under programperioden, som sträcker sig från 2019 till slutet av 2022. Under 2022 arrangerar det norska ordförandeskapet en nordisk konferens om jämställdhet i arbetslivet, där kunskap och erfarenhet kan delas och diskuteras. Utöver detta fokuseras den könsuppdelade arbetsmarknaden även i ett projekt om jämställdhet inom fiskeri och havsbruk.

Under året fortsätter även den nordiska forskningssatsningen om sexuella trakasserier i arbetslivet. Satsningen, som administreras av NIKK, har ett särskilt fokus på förebyggande insatser och metoder för intervention genom branschstudier och jämförelser av olika branscher.

Psykisk ohälsa, livsstil och konsumtikon

Ett gemensamt samhällsproblem i Norden är den psykiska ohälsan. Flera studier visar att den ökar, särskilt bland unga och unga vuxna, och att det finns könsskillnader i psykisk ohälsa i alla åldersgrupper. Tidigare forskning visar att begränsande maskulinitetsnormer påverkar unga mäns livsvillkor, liksom att det finns kopplingar mellan unga mäns vikande skolprestationer samt förändrade arbetsvillkor och psykisk ohälsa. Det behövs dock mer kunskap om vad som orsakar problemen och vilka konsekvenser de får ur ett livsperspektiv. På initiativ av det norska ordförandeskapet har Nordiska ministerrådet därför gett NIKK i uppdrag att ta fram en nordisk forskningsöversikt med fokus på unga mäns psykiska ohälsa, som ska publiceras våren 2023.

Normer kring kön är en av flera faktorer som inverkar på människors livsstil och konsumtion. Det är något som konstateras i Nordiska ministerrådets vision om ett grönt Norden. Under 2022 belyser det nordiska jämställdhetspolitiska samarbetet kopplingen mellan klimat, miljö och jämställdhet vid flera arrangemang. Jämställdhetssektorn bidrar även till det tvärsektoriella programmet Hållbara livsstilar, som pågår till år 2024. Inom ramen för programmet ska NIKK producera en kunskapsöversikt.

Äldre LGBTI-personers livsvillkor

Inom LGBTI-området är frågor om äldre LGBTI-personers livsvillkor prioriterade. Under året inleds en flerårig satsning med fokus på deras levnadsvillkor och livskvalitet, särskilt i mötet med hälso- och omsorgsvård.

NIKK har fått i uppdrag att till hösten 2023 sammanställa befintlig kunskap på området i en nordisk forskningsöversikt. Den kommer också undersöka vilka kunskapskrav som ställs i utbildning av personal inom hälso- och omsorgsvården i Norden och vilken fortbildning som finns, när det gäller exempelvis kunskap om personcentrerad vård och omsorg, majoritets- och minoritetsperspektiv, särskilt könsidentitet och sexuell läggning. Satsningen genomförs tillsammans med Nordiska ministerrådets socialsektor.  

*LGBTI är en förkortning av Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender och Intersex. Denna förkortning används i nordiska, och många internationella, sammanhang.