Skip to main content sv

Sverige 2018

Ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet roterar årsvis mellan de fem nordiska länderna. 2018 var Sverige ordförandeland.


Sveriges program för jämställdhet 2018 hittar du här.

Inom ramen för det nordiska jämställdhetssamarbetet fokuserade det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 2018 på:

• Män och jämställdhet
• Förebyggande arbete mot mäns våld mot kvinnor
• Jämställdhetsintegrering