Skip to main content sv

Keskustelu: Murretaan yhdessä sukupuolistereotypiat

Pohjoismaiden ministerineuvosto vietti vuonna 2014 pohjoismaisen tasa-arvoyhteistyön 40-vuotisjuhlaa. Tämä yhteistyö on suuresti vaikuttanut siihen, että Pohjoismaat sijoittuvat niin hyvin erilaisissa kansainvälisissä vertailuissa. Tulokset puhuvat puolestaan: naiset ja miehet ovat Pohjoismaissa tasa-arvoisempia kuin missään muualla. Nyt on kuitenkin aika ottaa askel eteenpäin.


Norden. Illustration Emma Hanquist
 Emma Hanquist

Pohjoismaisen tasa-arvoyhteistyön vakioaiheena on ollut naisten ja miesten yhtäläiset oikeudet ja tasavertainen asema työmarkkinoilla. Huomiota on kiinnitetty sukupuolten välisiin palkkaeroihin sekä perinteisten sukupuoliroolien murtamiseen työmarkkinoilla. Tämän tärkeänä edellytyksenä on ollut mahdollisuus yhdistää ansiotyö ja perhe-elämä. Lasten hoitovastuun entistä tasa-arvoisemmasta jakamisesta on tullut selviö, ja Pohjoismaiden naisten korkea työllisyysaste tukee merkittävästi pohjoismaista hyvinvointimallia.

Vielä on matkaa siihen, että Pohjoismaiden elinkeinoelämässä vallitsisi tasa-arvo, mutta parlamenteissa tilanne on parempi. Pohjoismailla on sukupuolten tasa-arvon suhteen samanlaisia tavoitteita, mutta niihin pyritään osin eri keinoin. Juuri tämän vuoksi maat voivat oppia paljon toisiltaan.

Pohjoismaista tasa-arvoyhteistyötä kohdistetaan tulevina vuosina osittain uuteen suuntaan. Vuosien 2015–2018 yhteistyöohjelmassa keskitytään tasa-arvoon julkisessa tilassa. Näin korostetaan sitä, että demokratia ei rajoitu pelkkään äänioikeuteen, vaan se edellyttää myös mahdollisuutta osallistua julkiseen keskusteluun.

Sanoilla luodaan todellisuutta, ja jos loukkaavaa kielenkäyttöä tai uhkailua aletaan sietää, siitä tulee yleisesti hyväksyttyä. Tätä haluamme ehkäistä yhtä määrätietoisesti kuin olemme vuosien varrella torjuneet naisiin kohdistuvaa fyysistä väkivaltaa ja muuta lähisuhdeväkivaltaa. Tiedämme myös, että tasa-arvo edistää kestävää kasvua, joten haluamme kohdistaa huomiota tasa-arvoon Pohjoismaiden hyvinvoinnin ja innovoinnin käyttövoimana.

Manu Sareen. Pressbild
 Manu Sareen

Tähän saakka tasa-arvopolitiikassa on painotettu eniten naisten yhteiskunnallista tilannetta työmarkkinoilla ja politiikassa. Työhön on kuitenkin sisällytettävä myös miesnäkökulma, jotta mies- ja naisvaltaisten alojen välisiä rajoja voitaisiin häivyttää. Tarvitaan uusia menetelmiä, joilla voidaan ehkäistä stereotyyppisiä käsityksiä, jotka vaikuttavat naisten ja miesten sekä tyttöjen ja poikien arkeen ja elämänvalintoihin. Tulevina vuosina pyrimmekin edistämään miesten ja poikien aktiivista osallistumista tasa-arvotyöhön ja -keskusteluun.

Uusi yhteistyöohjelma konkretisoi ja suuntaa osin uudelleen Pohjoismaiden hallitusten välistä tasa-arvoyhteistyötä, mutta ei toki muuta sitä kokonaan.  Ohjelmaan liittyviä aloitteita on saatu Pohjoismaiden neuvoston parlamentaarikoilta sekä pohjoismaisilta tasa-arvotoimijoilta, joten sillä on laaja kannatus. Tähän tukeen nojaudumme myös jakaessamme kokemuksia YK:ssa ja muilla kansainvälisillä foorumeilla.

Pohjoismaisessa tasa-arvotyössä käsiteltävät aiheet leviävät usein Pohjolan ulkopuolelle, missä ne vaikuttavat päätöksentekoon. Tämän lisäksi hyviä kokemuksia ja esimerkkejä pitää levittää myös kotikentällä: politiikassa, työpaikoilla ja kodeissa. Kun poliitikot ja kansalaiset ajattelevat ja toimivat yhdessä tasa-arvoisesti, pääsemme entistä lähemmäksi tavoitetta oikeudenmukaisesta ja demokraattisesta Pohjolasta.

Updated 18 juni 2020