Skip to main content sv

NIKK bidrar till globala mål för hållbar utveckling

I slutet av maj lanserades det nordiska statsministerinitiativet ”Nordic solutions to Global Challenges”. Syftet är att sprida nordiska erfarenheter inom miljö, jämställdhet och välfärd för ökad global hållbarhet. Nordiska Ministerrådet, som står bakom initiativet, har anlitat NIKK som samarbetspartner inom jämställdhetsområdet. ”Det här är det första nordiska statsministerinitiativet med fokus på jämställdhet och det är NIKK som besitter spetskompetensen på det området”, kommenterar Julia Fäldt Wahengo.


Jämställdhet har funnits med på den nordiska dagordningen i över 40 år. Flera progressiva jämställdhetsreformer har genomförts, som till exempel särbeskattning och könsneutral föräldraförsäkring, vilket innebär att Norden ses som en föregångare i dessa sammanhang. Genom statministerinitiativet ska erfarenheter från den nordiska regionen bidra till det internationella samarbetet för att nå FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling, där jämställdhet är en nyckelfråga. De tre kunskapsområdena är: Nordic Green, Nordic Gender Effect och Nordic Food and Welfare.

Nordisk information för kunskap om kön, NIKK, är samarbetspartner till Nordiska Ministerrådet i ”The Nordic Gender Effect”, ett flaggskeppsprojekt under statsministerinitiativet. Syftet med projektet är att samla nordisk forskning och kunskap för att bidra till ett mer effektivt internationellt arbete inom områdena jämställdhet (hållbarhetsmål 5) och anständigt arbete (hållbarhetsmål 8). Ett antal fokusområden har identifierats där just de nordiska erfarenheterna anses värdefulla, bland annat föräldraledighetssystem, barnomsorg och jämställd organisering och ledarskap.

– NIKK är den enda organisationen med översikt över det som händer på jämställdhetsområdet i samtliga nordiska länder. För oss finns inget bättre samarbetsorgan. Genom att dra nytta av NIKK:s spetskompetens hoppas vi kunna bjuda in till utbyten med andra organisationer, regioner och länder, säger Julia Fäldt Wahengo på Nordiska Ministerrådet.

Kunskapsunderlaget är tänkt att möta den kraftigt växande efterfrågan och öka nyfikenheten på nordisk kunskap och praktisk erfarenhet av jämställdhetsarbete, men också bjuda in till dialog och samarbeten kring de utmaningar som kvarstår, såväl i Norden som globalt.

– Vi har en viktig roll i att bidra till analysen och kontextualisera frågorna kring jämställdhet och arbete, både ur ett nordiskt och globalt perspektiv. Vår förhoppning är att vår medverkan i ”The Nordic Gender Effect” också kan lyfta behovet av kritiska perspektiv och genusforskning i arbetet för global hållbar utveckling, säger Ulrika Jansson, uppdragsstrateg på Nationella sekretariatet för genusforskning.

Projektet The Nordic Gender Effect sträcker sig över tre år, där det första året ägnas åt materialinhämtning och paketering, medan år två och tre präglas av lansering och spridning av materialet och dess budskap.

– Norden har en unik position. Med all positiv erfarenhet som finns på området ser vi det som vårt ansvar att höja rösten för jämställdhet. Vår förhoppning är att vi tillsammans med NIKK kan bidra till att jämställdhet prioriteras i fler organisationer och länder världen över, säger Julia Fäldt Wahengo.

Updaterad 16 januari 2020