Skip to main content sv

Nordisk jämställdhetsfond utlyser medel för långsiktigt jämställdhetsarbete


I början av nästa år går det åter att söka medel från Nordisk jämställdhetsfond. Verksamheter som vill arbeta med nordiskt samarbete på jämställdhetsområdet kan söka pengar för sina samarbetsprojekt. Nytt är att utlysningen kompletteras med en programutlysning på det prioriterade temat könssegregerad arbetsmarknad. Totalt ska nära tre miljoner danska kronor fördelas från Nordiska ministerrådets jämställdhetsfond.

I mars 2020 öppnar NIKK, Nordisk information för kunskap om kön, åter upp möjligheten att söka medel för nordiskt samarbete på jämställdhetsområdet. Liksom tidigare år krävs det att aktörer från minst tre nordiska länder medverkar i ansökan. Tack vare samarbetet växer kunskapen och sprids över gränserna. Vi hittar gemensamma lösningar och lär av varandra.

Aktiviteterna ska starta under 2020 och genomföras inom två år. Pengarna kan användas till att ta fram gemensamma metoder, utveckla ny kunskap, arrangera konferenser och nätverk med mera.

Under 2020 utgör ungas engagemang/aktörskap och ungdomsperspektiv i jämställdhetsfrågor ett särskilt prioriterat tema för den nordiska jämställdhetsfondens utlysning.

Hålltider för Nordisk jämställdhetsfond

Ansökan görs genom ett formulär som kommer finnas tillgängligt på nikk.no under ansökningstiden.

  • 1 mars – ansökan öppnar
  • 31 mars – sista dag för ansökan
  • maj – beslut meddelas sökande
  • juni – kontrakt skrivs

Fonden kompletteras med programutlysning
Nordiska ministerrådet har beslutat att avsätta en del av fondmedlen till en riktad programutlysning. De sökande som beviljats medel får arbeta under en längre tid, upp till fyra år, utifrån det prioriterade temat könsuppdelad arbetsmarknad. Könsuppdelningen på arbetsmarknaden är en fortsatt stor utmaning i Norden. Att bryta den trenden är avgörande för att skapa ett hållbart arbetsliv, där alla människors potential tillvaratas.

Med programutlysningen avser Nordiska ministerrådet att komplettera de årliga, bredare utlysningarna och särskilt prioritera frågor där nordiskt samarbete är strategiskt viktigt. Jämfört med de årliga utlysningarna har programutlysningen också något utförligare riktlinjer kring genomförande, vad gäller såväl former för samarbete som krav på dokumentation.

Susanna Young Håkansson


2019 beviljades dessa nordiska jämställdhetsprojekt medel från Nordisk jämställdhetsfond:

Updaterad 29 februari 2024