Skip to main content sv

Nordiskt filmprojekt vill bryta mansdominansen

WIFT Nordic vill lyfta kvinnorna i filmbranschen. Idag är det männen som får mest produktionsstöd och utrymme, vilket påverkar filmernas berättelser och karaktärer. Hur kan förutsättningarna för kvinnorna förbättras?


NIKK spade symbol

När det gäller jämställdheten i filmbranschen ser situationen olika ut i de nordiska länderna. I vissa länder, som Sverige, har frågan varit längre på agendan och statliga jämställdhetsinsatser görs för att dela produktionsstödet. Det skiljer sig från exempelvis Danmark, där männen får fyra gånger mer stöd än kvinnorna som gör film. Samtidigt finns en gemensam grundproblematik. Enligt Jenni Koski, producent och projektledare för WIFT Nordic, behövs samlade krafter för att möta problemet. WIFT (Women in Film and Television) är ursprungligen en amerikansk organisation som bildades på 1970-talet. Idag finns organisationen representerad i ett fyrtiotal länder. WIFT i Finland, Norge, Sverige, Island och Danmark har tillsammans 700 medlemmar.

Berätta om hur ni arbetar!

Genom att utbyta erfarenheter kan vi hjälpa varandra att lyfta frågorna i respektive land och sätta press på politikerna. Om ett land går före kan vi andra använda det som exempel. Jag tänker exempelvis på det svenska filmavtalet, där det står att produktionsstödet ska fördelas jämnt mellan kvinnor och män. Det ska fördelas till 50 procent kvinnor och 50 procent män inom var och en av de tre yrkeskategorierna regissör, manusförfattare och producent. Avtalet har varit en succé och bidragit till att fler röster kommit till tals. Det är ett exempel på hur förändring kan göras politiskt. Nu ska Island implementera ett liknande avtal. En sådan här reform skulle även behövas i de andra nordiska länderna.

Vilka strukturer är det som står i vägen för jämställdhet?

Filmbranschen har under sin 100-åriga historia varit mansdominerad. Män har haft lättare att ta sig fram och få finansiering. De har oftare en plattform och självförtroendet att ta utrymme. Det är en hård bransch med mycket konkurrens och du blir hela tiden bedömd. Kvinnor måste arbeta hårdare och prestera mer för att få sin röst hörd. Vi ser att kvinnor i filmbranschen behöver stärkas, och det är just det som händer i vårt nätverk. Under våra möten kan alla berätta om sina idéer utan att bli bedömda eller kritiserade. Istället kan nybörjare få professionellt stöd av erfarna filmarbetare. Det handlar om att stödja varandra, inte konkurrera. Tillsammans blir vi starkare.

Vad har ni för planerade arrangemang i vår?

Under 2015 medverkade vi vid åtta festivaler runt om i Norden. Nu i mars är vi på BUFF, en internationell filmfestival för barn och unga i Malmö, Sverige. Där kommer vi att ha en workshop om kvinnlig representation i film. Vems historier är det som berättas och vilka karaktärer möte vi i filmerna – speglar utbudet verkligheten? Sedan kommer vi även att medverka vid Season Film Festival i Helsingfors i slutet av mars med ett seminarium kring hur det är att vara kvinna och skriva komedier.

Bård: alla färger

Den här artikeln berättar om ett av de projekt som fått medel från Nordisk Jämställdhetsfond.

Updaterad 14 februari 2024