Skip to main content sv

Nordiskt kunskapsunderlag belyser ekonomisk utsatthet i alla åldrar

Trots väl utbyggda välfärdssystem i Norden lever fler nordbor i ekonomisk utsatthet idag, jämfört med tio år sedan. Att ett växande antal barn lever i fattigdom är särskilt allvarligt, liksom att många pensionärer, särskilt kvinnor, lever i ekonomisk utsatthet. I anslutning till FN:s internationella toppmöte för kvinnors rättigheter publicerar NIKK ett kunskapsunderlag med fokus på årets tema.


FN:s internationella toppmöte för kvinnors rättigheter, Commission on the Status of Women, CSW, samlar varje år medlemsländerna för att sätta mål för det globala jämställdhetsarbetet och ta fram åtgärder för att främja jämställdhet. Under 2024 äger toppmötet rum 11-22 mars, temat är ekonomisk utsatthet och hur den ska motverkas för att nå egenmakt för kvinnor och flickor.  

De nordiska länderna har samarbetat i över 40 år för att främja jämställdhet i alla delar av samhället och har viktig kunskap att bidra med, kopplat till ekonomisk utsatthet. På uppdrag av Nordiska ministerrådet har NIKK tagit fram ett kunskapsunderlag som belyser ett urval av relevanta områden.  

Kvinnor är överrepresenterade

Trots väl utbyggda välfärdssystem i Norden så är fattigdom ett växande problem. Fler nordbor lever idag i ekonomisk utsatthet, jämfört med tio år sedan, och i flera av de nordiska länderna har klyftorna mellan fattiga och rika ökat. 

– Att ett växande antal barn lever i fattigdom är särskilt allvarligt, liksom att många pensionärer, särskilt kvinnor, lever i ekonomisk utsatthet. För att fattigdom kraftfullt ska kunna bekämpas krävs därför att människors hela livslopp beaktas, från barndom, genom livet som ungdom och vuxen till ålderdomens pension, säger Susanna Young Håkansson, utredare på Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet och kunskapsunderlagets författare. 

Kvinnor är överrepresenterade inom den grupp som lever i relativ fattigdom och löper generellt en högre risk att hamna i fattigdom än vad män gör. Kunskapsunderlaget tar upp flera strukturella förklaringar till att mäns ekonomi gynnas och kvinnors ekonomi missgynnas. Det finns också behov av att se till fler perspektiv än ålder: Att förstå hur ekonomisk utsatthet påverkar livet för olika grupper.  

Våld i relation till ekonomisk utsatthet

Det är även angeläget att lyfta våld i relation till ekonomisk utsatthet. Även om långt ifrån alla som lever i ekonomisk utsatthet utsätts för våld, så är våld närvarande och har lett till fattigdom för många av de mest ekonomiskt utsatta grupperna.  

– Välfärdssystem, myndigheter och arbetsgivare måste gemensamt ta ett ansvar för att minska konsekvenserna av ekonomiskt våld. Internationellt, till exempel i Storbritannien, finns erfarenhet av  hur detta kan göras, där socialtjänst och andra involverade myndigheter får resurser för att skapa och utveckla stödsystem för att stötta personer som utsätts för ekonomiskt våld, säger Susanna Young Håkansson. 

Det nordiska kunskapsunderlaget Ekonomisk utsatthet i alla åldrar betonar vikten av att beakta människors hela livslopp och visar på olika gruppers villkor. Det tar också upp ekonomiskt våld i olika former, konsekvenser för de utsatta och behov av stödstrukturer. Underlaget sammanfattas i ett antal nyckelbudskap. 

Updaterad 15 april 2024