Skip to main content sv

Nordiskt samarbete ger nya perspektiv på sexuella trakasserier 

Det behövs fortsatt mer kunskap om hur sexuella trakasserier kan hanteras och förebyggas. För att bidra till nyanserade samtal som breddar förståelsen har NIKK tillsammans med Nationella sekretariatet för genusforskning tagit fram en antologi som publiceras i april. Forskare och skribenter från olika delar av Norden öppnar i boken upp för nya perspektiv på sexuella trakasserier, våld och rättvisa. 


​– Sexuella trakasserier är ett stort samhällsproblem i Norden och mer forskning behövs om förebyggande arbete och förståelser av sexuellt våld och trakasserier. Boken visar att Norden är en komplex region och att idén om att vissa länder har kommit så mycket längre, eller till och med är färdiga med arbetet för jämställdhet, kan stå i vägen för ett faktiskt förändringsarbete, säger Maja Lundqvist, utredare på Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet. 

Tillsammans med Kajsa Widegren, fil dr i genusvetenskap och Angelica Simonsson, fil dr i pedagogik, utredare på Nationella sekretariatet för genusforskning, är hon medredaktör för den kommande antologin Re-imagining Sexual Harassment – Perspectives from the Nordic Region. Boken ges ut på engelska och publiceras 18 april på Policy Press, en del av Bristol University Press. Skribenter från olika delar av Norden bidrar utifrån perspektiv som till exempel våld i arbetslivet, sexuella trakasserier inom akademin och det juridiska systemets utmaningar och möjligheter. Akademisk text varvas med mer skönlitterära bidrag. 

–  Vi bjöd i första hand in forskare verksamma i Norden, som vi tyckte kunde ge nya perspektiv och teoretiska ingångar. Men det var också viktigt för oss med bidrag från personer utanför akademin, för att nyansera bilden av kunskap om utsatthet. Det finns erfarenheter och förkroppsligad kunskap kring utsatthet och motstånd som det icke-akademiska skrivandet kommer åt på ett bättre sätt, säger Maja Lundqvist. 

I arbetet med den här antologin har vi också fördjupat idéer och perspektiv som vuxit fram i verksamheten efter att ha jobbat med sexuella trakasserier sedan Metoo.

Fredrik Bondestam

Antologin har tagits fram i samarbete mellan NIKK och Nationella sekretariatet för genusforskning, som är placerat vid Göteborgs universitet.  

– Vi ser ett behov av kunskapslyft om sexuella trakasserier på nordisk arbetsmarknad. I arbetet med den här antologin har vi också fördjupat idéer och perspektiv som vuxit fram i verksamheten efter att ha jobbat med sexuella trakasserier sedan Metoo, säger Fredrik Bondestam, föreståndare för Nationella sekretariatet för genusforskning.  

Metoo-rörelsen hösten 2017 väckte mycket debatt och skapade efterfrågan på mer kunskap om sexuella trakasserier. Som svar på det har NIKK de senaste åren producerat och sammanställt flera nordiska kunskaps- och policyöversikter om sexuella trakasserier, och även administrerat en nordisk forskningssatsning om sexuella trakasserier på arbetsmarknaden. Nationella sekretariatet för genusforskning har tagit fram forskningsöversikter, deltagit i expertgrupper och samverkat i forskningsprojekt om genusbaserad utsatthet och sexuella trakasserier i Sverige, Norden och internationellt. Det mångåriga arbetet har synliggjort problemets omfattning och komplexitet. 

– De kunskapsluckor vi har fått syn på har väckt både nyfikenhet och frustation, i relation till forskning, kunskaps- och policyutveckling och hur man tänker sig att sexuella trakasserier ska hanteras och förebyggas. Vi hoppas att boken kan bli viktig i samtalet om sexuella trakasserier. Den nyanserar och breddar förståelsen av vad sexuella trakasserier och våld är och vad det får för konsekvenser för människor som lever i Norden, säger Maja Lundqvist.   ​

Omslag för antologin Re-imagining Sexual Harassment

Updaterad 29 mars 2023