Skip to main content sv

Finland vill bryta våldsspiralen

God praxis och lösningar för att bryta våldsspiralen. Det är inriktningen på den satsning som det finska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet sjösätter under 2016. Könsdiskriminering i media samt hälsa och jämställdhet är två andra framträdande teman, berättar Finlands jämställdhetsminister i en intervju.


Foto: Sakari Piippo
 Juha Rehula. Foto:Sakari Piippo

Ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet skiftar år till år och under 2016 är det Finland som håller i ordförandeklubban. Genom projektet ”Nu räcker det!” vill Finland motverka det könsrelaterade våldet.
– Det är viktigt att förebygga våld redan på förhand och erbjuda offret stöd och behövliga tjänster, säger Juha Rehula, Finlands familje- och omsorgsminister med ansvar för jämställdhetspolitiken.
– Dessutom lönar det sig för oss att söka fungerande lösningar för att styra de som använt våld, såväl män som även kvinnor, att upphöra med sitt destruktiva beteende och därmed avbryta våldsspiralen.
Projektet ska utmynna i en rapport som beskriver, jämför och analyserar de modeller som är i bruk i Norden. Under hösten 2016 hålls en konferens där kunskap och goda erfarenheter delas. Det finska ordförandeskapet arrangerar också två andra konferenser i våldtemat under hösten: En konferens som anknyter till förebyggande av människohandel samt en konferens som anknyter till arbetet mot könsstympning av flickor och kvinnor.

Könsdiskriminering i media

Det nordiska jämställdhetssamarbetet har sedan en tid tillbaka lyft fram behovet av att diskutera jämställdheten i det offentliga rummet. Under 2016 ska det finska ordförandeskapet utreda hur det kan bli möjligt att lagstifta mot reklam som kränker jämställdheten och undersöka läget för jämställdheten mellan könen i redaktionell media i Norden. Redaktionell media i det här sammanhanget betyder tidningar, television, radio osv.
– Numera kan man se att sexualisering av det offentliga rummet och könsbaserade hatyttringar begränsar särskilt kvinnors delaktighet. En sådan negativ riktning ska bekämpas målmedvetet och en jämställd och pluralistisk media stödjas särskilt, säger Juha Rehula.
Hatretorik och hur man bekämpar sexism behandlas bland annat i en sakkunnigpanel som ordnats av ministerrådet på FN:s kvinnokommissionsmöte i New York.
– Både kvinnor och män har rätt att använda det offentliga rummet: höras och påverka i samhället. Genom att utreda och jämföra situationer och god praxis mellan grannländer kan vi främja den samhälleliga diskussionen i frågan och utveckla bättre nationella och nordiska åtgärder, säger Juha Rehula.

Hälsa och jämställdhet

Under året kommer också sambandet mellan hälsa och jämställdhet behandlas på flera sätt. Hälsotemat togs upp redan i januari på konferensen ”Hur mår du Norden?” i Åbo där ett treårigt projekt inleddes som stärker det nordiska samarbetet inom välfärdsområdet. Social- och hälsovårdsministeriet leder projektet.
– Eftersom jämställdhet mellan könen är en central del av det nordiska välfärdsvarumärket är det naturligt och nödvändigt att ett jämställdhetsperspektiv integreras i hela projektet, säger Juha Rehula. Samarbete med andra sektorer är i allmänhet också mycket viktigt inom jämställdhetspolitiken. I detta projekt arbetar vi tillsammans med hela fyra andra sektorer (social-, arbetslivs-, kultur-, undervisningssektorerna). På grund av byråkratin är det ställvis utmanande men absolut ett viktigt och intressant arbete.
– Jag vill ännu nämna att jämställdhetsministrarna ska behandla den utredning som man beställde om män och jämställdhet i år, och vi kan börja fatta beslut om framtidens samarbete i detta tema, säger Juha Rehula.
Hur ser du på det nordiska jämställdhetssamarbetet? Finns det saker som kan uppnås genom att samarbeta nordiskt som ett enskilt nordiskt land inte kan uppnå? -Det är mycket givande att jämföra förfaringssätt och politiska åtgärder sinsemellan med så likartade länder som de nordiska länderna är. Man har inte uppnått fullständig jämställdhet mellan könen i något land och därmed har vi alla något att lära oss. Norden har mycket att ge också till den europeiska och internationella jämställdhetsdiskussionen. Till exempel publiceras rapporten om projektet ”Nu räcker det!” på engelska för att den också ska finnas tillgänglig för intresserade i andra länder.

Updated 18 april 2020