Skip to main content sv

Fokus på män och jämställdhet i Tórshavn i juni

I juni kraftsamlar Norden kring jämställdhet när man möts för två konferensdagar i Tórshavn på Färöarna. Fokus är mäns roll i jämställdhetsarbetet. Det isländska ordförandeskapet för Nordiska ministerrådet tillsammans med statsministerns kontor i Island och socialdepartementet på Färöarna står värd för arrangemangen.


Den 11 juni hålls Barbershop-eventet Mobilizing Men and Boys for Gender Equality och den 12 juni är det dags för den västnordiska konferensen Equality at Home and at Work. Konferensdagarna öppnas av Färöarnas lagman (motsvarande statsminister), Aksel V. Johannesen och många av Färöarnas ministrar finns med i konferensens program.

Gary Barker, psykolog och grundare av den internationella organisationen Promundo, är också på plats och en av konferensens huvudtalare. Promundo arbetar emot destruktiva maskulinitetsnormer genom att engagera män och pojkar i kampen för jämställdhet. Flera forskare med fokus på Västnorden finns också med i programmet, liksom policyskapare och aktörer i den privata sektorn, som ska presentera lärdomar och exempel från sitt jämställdhetsarbete i Island och på Färöarna.

Västnordiskt samarbete viktigt för jämställdhetsarbetet

Konferensen tar avstamp i det nordiska statsministerinitiativet The Nordic Gender Effect, som visar på vikten av en fungerande social infrastruktur för att kunna nå jämställdhet. Färöarna står inför liknande jämställdhetsutmaningar som övriga Norden. Jeanette Ellefsen Blaasvær, senior rådgivare vid socialdepartementet på Färöarna och en av arrangörerna för konferensen, menar dock att de traditionella könsmönstren är särskilt tydliga där. Män tjänar två tredjedelar av Färöarnas sammanlagda löner, kvinnor arbetar deltid i hög utsträckning och få män tar ut föräldraledighet.

– Det är viktigt att alla förstår värdet av ett jämställt samhälle, både på ett individuellt och ett samhälleligt plan. Vi vill få med män på banan och synliggöra att jämställdhet innebär fördelar för alla. Vi behöver förändra sättet människor tänker på när det gäller könsroller och normer, säger Jeanette.

Island och Färöarna har sedan lång tid tillbaka ett nära, västnordiskt samarbete. På många sätt liknar samhällena varandra och enligt Jeanette är utbytet med Island viktigt för jämställdhetsarbetet på Färöarna.

– Jämställdhetsarbetet har kommit längre i Island och det finns många lärdomar att dra. Till exempel när det kommer till hur Island har arbetat med frågan om lika lön och delad föräldraförsäkring så finns det mycket inspiration att hämta.

Lika lön för likvärdigt arbete och lika rätt till omsorg och arbete är några av de frågor som kommer att diskuteras i Tórshavn i juni, liksom teman som könssegregation på arbetsmarknaden och normer kring könsroller.

Updated 21 november 2019