Skip to main content sv

Människohandel – Varför ensamkommande flickor och pojkar faller offer för människohandel


Det huvudsakliga målet för Nordiskt-baltiskt nätverk för poliskvinnor är att undersöka varför ensamkommande flickor och pojkar och unga kvinnor och män som kommer till Norden och Baltikum faller offer för människohandel.

Syftet är att dela kunskap och erfarenheter och att öka medvetenheten hos nordisk och baltisk polis, åklagare, social- och hälsovårdsarbetare, migrationsmyndigheter, politiker, forskare och icke-statliga organisationer om hur man kan identifiera ensamkommande barn och unga som fallit offer för människohandel, och att diskutera hur människohandeln med flickor och pojkar och unga kvinnor och män i Norden och Baltikum kan bekämpas. Projektets aktiviteter inkluderar ett polis- och könsperspektiv. 

Nätverket kommer att organisera två aktiviteter om människohandel:

  • Ett expertseminarium för polis och gränskontrollanter i Köpenhamn och Malmö. Myndigheter och organisationer som dagligen arbetar med ensamkommande flickor och pojkar i Danmark och Sverige kommer att berätta om svårigheterna när det gäller att identifiera barn som fallit offer för människohandel samt vilka verktyg som har tagits fram för att bekämpa människohandel med barn och unga. Experterna kommer även att besöka organisationer som arbetar med människohandelsoffer.
  • Ett tvådagarsseminarium kommer att hållas i litauiska Vilnius för nordiska och baltiska experter som dagligen arbetar med människohandel. På seminariet kommer experterna att dela kunskap och erfarenheter om människohandel med flickor och pojkar och diskutera vilka problem ensamkommande barn och unga ställs inför när de kommer till Norden och Baltikum. Exempel på frågor som kommer att diskuteras: Varför försvinner de, varför lever de på gatan och varför riskerar de att falla offer för människohandel? Seminariet arrangeras i samarbete med den litauiska polisen och Nordiska ministerrådet i Litauen.


Könsrelaterat våld – fokus på förövare


Projektet arrangerade i december 2016 konferensen “Confronting Gendered Violence: Focus on Perpetrators” om könsbaserat våld med fokus på förövare, i Helsingfors. Konferensen hade fokus på forskning om våldsutövare, behandlingsalternativ och sociala skydds- och stödsystem och den arrangerades i samarbete med det finska ordförandeskapet för Nordiska ministerrådet.

Konferensen samlade forskare och experter på förövarvåld i Norden för att generera kunskap och undersöka olika sätt att stoppa våldsspiralen. Under konferensen presenterades även resultat från en ny nordisk rapport om modeller för att stoppa våld i nära relationer. Intresset för konferensen var stort, även utanför Norden.

Våld på nätet mot kvinnor i Norden


Med framväxten av sociala medier och spridningen av ny teknik har våldet mot kvinnor på nätet ökat under de senaste åren. Det omfattar idag trakasserier, förföljelse, utpressning/ hot, identitetsstöld, tillgång till eller spridning av privata data, barnpornografi, sexuella övergrepp eller våldtäkt, samt uppladdning av foton och videoklipp utan samtycke.

Detta projekt syftade till att dokumentera hur våldet på nätet mot kvinnor yttrar sig i Island, Danmark och Norge. Det gjordes genom djupintervjuer med personer som drabbats av nätvåld och hämndporr. Ett särskilt fokus låg också på att samla in erfarenheter av att anmäla förövare och få juridisk upprättelse. Vilka möjligheter och tillvägagångssätt finns? För att placera frågan i ett globalt sammanhang, skrevs slutrapporten på engelska och publicerades på nätet. Sammanfattningar finns tillgängliga på isländska, danska och norska. Målet är att bidra till jämställdhetspolitiska samtal, nationellt och lokalt, om våld på nätet.

Här hittar du rapporten i sammandrag, på engelska, danska, isländska och norska.

Våld i unga parrelationer


Hur ska våld i unga parrelationer bekämpas i Norden? Den frågan stod i fokus när den första nordiska expertkonferensen på temat anordnades i april 2016 i Oslo. Likaså diskuterades kopplingar mellan unga mäns våld, maskulinitetsideal och könsroller. På konferensen deltog representanter från hela Norden. Arrangörer var Reform – resurssenter för menn i Norge, tillsammans med samarbetsorganisationer i Finland, Danmark och Sverige.

Målet med konferensen var att utarbeta gemensamma rekommendationer och riktlinjer för det framtida nordiska samarbetet, med särskilt fokus på hur våldet i unga parrelationer påverkar både våldsutövare och offer. Dessa rekommendationer ska kunna användas av organisationer och myndigheter. Materialet samlades ihop och sammanfattades under 2016 och projektet avslutades vintern 2016.

Stärkt samarbete för nordiska kvinnocenter


Nätverket Nordiske Kvinder mod Vold (NKMV) har genom åren hållit i årliga konferenser för att stärka samarbetet mellan nordiska kvinnocenter och organisationer som arbetar med att bekämpa våld mot kvinnor och barn i de nordiska länderna. År 2014 finansierades konferensen av den nordiska jämställdhetsfonden. Landsorganisation av Kvindekrisecentre (LOKK) i Danmark var huvudarrangör. Konferensen innehöll olika sorters arrangemang och workshops – alla med det gemensamma målet att stärka erfarenhets- och kunskapsutbytet på området.

Konferensen hölls i oktober 2014 och bidrog till att skapa kontakter mellan praktiker i de nordiska länderna. Den gav också kunskap om nya metoder och möjligheter till erfarenhetsutbyte i arbetet mot våld.

Könsrelaterat våld i Norden och Baltikum


Könsrelaterat våld är ett globalt problem som oftast bemöts enbart nationellt eller lokalt. Projektet Gendered Violence – Nordic-Baltic Dialogue syftade till att upprätta ett nordiskt-baltiskt polissamarbete inriktat på arbete mot trafficking, mäns våld mot kvinnor, samt mäns våld mot män. Målet var att öka polisens kapacitet att motverka trafficking och könsrelaterat våld, liksom bygga expertnätverk. Ytterligare en ambition var att dela kunskap och erfarenheter kopplat till dessa frågor.

Updated 7 juli 2021